รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นายสรศักดิ์ ธงหิมะ

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดไวรัว COVID - 19 นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 1 เมษายน 2563 2563
2 ทักษะครูในทศวรรษที่ 21 นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 12 เมษายน 2563 2563
3 Digital Literacy นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 12 เมษายน 2563 2563
4 ห้องเรียนคุณภาพ นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 14 เมษายน 2563 2563
5 การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 14 เมษายน 2563 2563
6 ปัญญาประดิษฐ์ AI นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 14 เมษายน 2563 2563
7 เทคโนโลยีสารสนเทศ นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 15 เมษายน 2563 2563
8 การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ACTIVE LEARNING นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 25 เมษายน 2563 2563
9 การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ID PLAN) นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 27 เมษายน 2563 2563
10 อบรมเชิงปฏิบัติสร้างห้องเรียนออนไลน์ นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก โรงเรียน 1 พฤษภาคม 2563 2563
11 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับชั้นเรียน นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 6 พฤษภาคม 2563 2563
12 ระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 6 พฤษภาคม 2563 2563
13 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อำวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
14 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 8 พฤษภาคม 2563 2563
15 แนะแนวการศึกษา นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 10 พฤษภาคม 2563 2563
16 นวัตกรรมศึกษา นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 13 พฤษภาคม 2563 2563
17 การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์ Class Start นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 13 พฤษภาคม 2563 2563
18 การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 5 กรกฎาคม 2563 2563
19 การทำวิจัยในชั้นเรียน นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก โรงเรียน 18 พฤษภาคม 2564 2564
20 การเตรียมความพร้อมรับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA 2022) รูปแบบออนไลน์ นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 14 กันยายน 2564 2564
21 การใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE Safety Platform) นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 8 กุมภาพันธ์ 2565 2565
22 ประชุมสัมมนาและแสดงผลงานทางวิชาการรูปแบบออนไลน์ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 18 กุมภาพันธ์ 2565 2565
23 ประชุมสัมมนาและแสดงผลงานทางวิชาการรูปแบบออนไลน์ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 18 กุมภาพันธ์ 2565 2565
24 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก โรงเรียน 26 พฤษภาคม 2566 2566