รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นางเนตรนภา ขจรบริรักษ์

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 อบรมออนไลน์การพัฒนาตนเองช่วงโควิด-19 นางเนตรนภา ขจรบริรักษ์ ศรีนครน่าน จังหวัด 31 สิงหาคม 2563 2563