รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นางปัทมพร กนกน้อยหมอ

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 14 ธันวาคม 2562 2562
2 ครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 10 พฤษภาคม 2563 2563
3 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนวิทยาการคำณวนสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 15 พฤษภาคม 2563 2563
4 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนวิทยาการคำณวนสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 22 พฤษภาคม 2563 2563
5 สัมมนาออนไลน์การศึกษาแบบเข้าใจตัวตน วิถีฟิลแลนด์ นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 7 สิงหาคม 2563 2563
6 เรื่องรากแก้วชีวิต เพื่ออนาคตการศึกษาไทย นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 15 สิงหาคม 2563 2563
7 ปลุกสมองส่องใจ ให้ไทยเป็นหนึ่งเดียว นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 12 กันยายน 2563 2563
8 จับดี จับใจ ก้าวไกลด้วยมือครู นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 3 ตุลาคม 2563 2563
9 เปิดบ้าน Proteacher พาคุณครูสู่ดวงดาว นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 24 ตุลาคม 2563 2563
10 ตามรอยเท้าพ่อ สู่ความพอเพียง นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 30 มกราคม 2564 2564
11 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 23 มีนาคม 2566 2566
12 อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 30 สิงหาคม 2566 2566