รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นายพยนต์ อ่อนเป็ง

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจพันธุ์ทันด่วน นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด 20 พฤษภาคม 2562 2562
2 การจัดการเียนการสอนแบบ Active Learning นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด 11 สิงหาคม 2562 2562
3 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยรการคำนวณด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว Kidbright นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด 30 ตุลาคม 2563 2563
4 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
5 เข้าร่วมในการประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 "นวัตกรรมการศึกษา:กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย" นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 27 สิงหาคม 2564 2564
6 หลักสูตรที่3:กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและการจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค Next Normal นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 11 กันยายน 2564 2564
7 หลักสูตรที่2: มุมมองใหม่ของการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาทักษะผู้เรียนรู้สู่การเป็นเพลเมืองยุคดิจิทัลของโลกแห่งศตวรรษที่ 21 นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 18 กันยายน 2564 2564
8 หลักสูตรที่5: การออกแบบและเลือกอุปกรณ์ Smart & Safety Virtual Classroom ด้วย Microsoft Windows นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 25 กันยายน 2564 2564
9 หลักสูตรที่4: การสร้าง Blended Learning Platform Foro NEXT Normal Education Reimagined ด้วย Microsoft 365 นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 25 กันยายน 2564 2564
10 หลักสูตรที่6: การสร้างสื่อความรู้แบบปฏิสัมพันธ์บนแพลตฟอร็มการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ Microsoft 365 นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 2 ตุลาคม 2564 2564
11 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดียโครงการอบรมวิทยาการกระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเซียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่ นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด 29 พฤศจิกายน 2564 2564
12 วิชาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด 29 พฤศจิกายน 2564 2564
13 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รหัส 63026 จำนวน 20 ชั่วโมง นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 7 กุมภาพันธ์ 2565 2565
14 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รหัส 63025 จำนวน 20 ชั่วโมง นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 9 กุมภาพันธ์ 2565 2565
15 การเขียนโปรแกรม Scratch รหัส 64070 จำนวน 26 ชั่วโมง นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 12 เมษายน 2565 2565
16 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning กิจกรรมที่ 7 สื่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์ นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 23 เมษายน 2565 2565
17 การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 24 เมษายน 2565 2565
18 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning กิจกรรมที่ 8 การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบกรณ์ นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 26 เมษายน 2565 2565
19 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด 29 เมษายน 2565 2565
20 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning กิจกรรมที่ 9 หลักการปฏิบัติราชการ นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 29 เมษายน 2565 2565
21 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning กิจกรรมที่ 10 Active Learning นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 5 พฤษภาคม 2565 2565
22 ร่วมกิจกรรมการฟังบรรยายโครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 13 พฤษภาคม 2565 2565
23 การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รหัสกลักสูตร 64198 จำนวน 20 ชั่วโมง นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 22 พฤษภาคม 2565 2565
24 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการการเรียนรู้” นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียน 6 ตุลาคม 2566 2566
25 การสร้างภูมิคุ้มกันและพิทักษ์สิทธิเด็ก ลดปัญหาทางสุขภาพจิต โครงการขับเครื่อนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด 8 มีนาคม 2567 2567