รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นายเอกรินทร์ สงคราม

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 อบรมครูหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหารูปแบบออนไลน์ นายเอกรินทร์ สงคราม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 12 กันยายน 2563 2563