รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

น.ส.มิณณัฐชา จันทร์ผง

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีจัดการเรียนการสอน น.ส.มิณณัฐชา จันทร์ผง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 21 พฤศจิกายน 2564 2564