รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นางจารี ใจสุขสันต์

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training นางจารี ใจสุขสันต์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 15 มีนาคม 2566 2566