รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

น.ส.วิลันดา กอบกอง

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษระดับ B1 น.ส.วิลันดา กอบกอง แม่จริม ภาค 17 กุมภาพันธ์ 2564 2564
2 วิธีสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ น.ส.วิลันดา กอบกอง แม่จริม จังหวัด 29 เมษายน 2564 2564
3 หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน Basic English น.ส.วิลันดา กอบกอง แม่จริม จังหวัด 30 เมษายน 2564 2564
4 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู น.ส.วิลันดา กอบกอง แม่จริม จังหวัด 17 พฤษภาคม 2564 2564
5 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู น.ส.วิลันดา กอบกอง แม่จริม ประเทศ 18 พฤษภาคม 2564 2564
6 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู น.ส.วิลันดา กอบกอง แม่จริม ประเทศ 19 พฤษภาคม 2564 2564
7 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู น.ส.วิลันดา กอบกอง แม่จริม ประเทศ 19 พฤษภาคม 2564 2564
8 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู น.ส.วิลันดา กอบกอง แม่จริม ประเทศ 20 พฤษภาคม 2564 2564