รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นางสุจิตรา ยศอาจ

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การเรียนรุ้และทดสอบความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ นางสุจิตรา ยศอาจ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 23 กรกฎาคม 2564 2564
2 ทดสอบความรู้หลักการใช้ภาษา เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ นางสุจิตรา ยศอาจ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 29 กรกฎาคม 2564 2564
3 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ วันเอดส์โลก นางสุจิตรา ยศอาจ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 1 ธันวาคม 2564 2564