รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

น.ส.กัลยกร สุปง

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 หลักสูตรที่ 3 โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เส้นทางวิชาชีพครูจะก้าวเดินไปทิศทางใด น.ส.กัลยกร สุปง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 13 สิงหาคม 2554 2554
2 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร น.ส.กัลยกร สุปง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 12 ธันวาคม 2562 2562
3 หลักสูตรที่ 1 วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย น.ส.กัลยกร สุปง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 6 สิงหาคม 2564 2564
4 หลักสูตรที่ 2 คุณธรรม จริยธรรมเด็ก ทางรอดของสังคม น.ส.กัลยกร สุปง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 10 สิงหาคม 2564 2564
5 หลักสูตรที่ 4 แง่มุมประวัติศาสตร์สู่การก้าวเดินไปอนาคต น.ส.กัลยกร สุปง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 20 สิงหาคม 2564 2564
6 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน น.ส.กัลยกร สุปง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 26 มกราคม 2565 2565
7 สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมครู สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ น.ส.กัลยกร สุปง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 27 มกราคม 2565 2565
8 ยุทธศาสตร์การบริหารและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาตามบริบทท้องถิ่นผ่าน PLC น.ส.กัลยกร สุปง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 28 มกราคม 2565 2565