รายงานการพัฒนาตนเอง

# หลักสูตร ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรอบรมออบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online Grade 10-12 Teacher ( c4t-9 ) รหัส 63026 จำนวน 20 ชั่วโมง นางกมลรัตน์ ฐิติวัชร์วรกุล นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 9 กันยายน 0551 0551
2 เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัยหาสารานุกรมฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้เล่มท่ี 10 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นางกมลรัตน์ ฐิติวัชร์วรกุล นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียน 9 กันยายน 0559 0559
3 เรื่องคุณธรรม จริยธรรม หลักสูตรสำหรับครูผู้สอน น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์ ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด 17 พฤศจิกายน 0559 0559
4 ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษษ หลักสูตร "Growth mindset " นางกมลรัตน์ ฐิติวัชร์วรกุล นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด 9 กันยายน 0563 0563
5 การอบรมด้วยระบบออนไลน์การเขียนโปรแกรม Scratch ( Coding Online for Teacher: C4T Pius -Scratch ) รหัส 64070 จำนวน 16 ชั่วโมง นางกมลรัตน์ ฐิติวัชร์วรกุล นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 10 กันยายน 0574 0574
6 เข้าร่สมอบรม โครงการส่งเสริมวินัย คุณธรรม และจรรยาบรรรณวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 นางกมลรัตน์ ฐิติวัชร์วรกุล นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียน 8 กันยายน 0579 0579
7 ผ่านการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสุตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน หลักสุตร 1 (Ai for Schools Level 1 ) นางกมลรัตน์ ฐิติวัชร์วรกุล นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ภาค 8 กันยายน 0579 0579
8 การศึกษาอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมครูสอนการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2544 รุ่นที่ 1 พ.ศ.2557 น.ส.มยุรา มะราช นาหมื่นพิทยาคม ประเทศ 20 กันยายน 2556 2556
9 หลักสูตรการอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน TEPE 58210 การปฏิบัติการจัดการความรู้ นางศิวาภรณ์ อินขาว นาหมื่นพิทยาคม ประเทศ 8 เมษายน 2559 2559
10 หลักสูตรการอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน TEPE 55108 คณิตศาสตร์ นางศิวาภรณ์ อินขาว นาหมื่นพิทยาคม ประเทศ 4 พฤษภาคม 2559 2559
11 การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 21 เมษายน 2560 2560
12 การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 28 เมษายน 2560 2560
13 การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (หลักสูตรที่1 โมดูล The Young Designer) นางศิวาภรณ์ อินขาว นาหมื่นพิทยาคม ประเทศ 28 เมษายน 2560 2560
14 การอบรม TEPE 58305 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางลำแพน บูรณะชาติ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 6 มิถุนายน 2560 2560
15 การอบรม TEPE 58302 การส้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดทุกระดับชั้น นางลำแพน บูรณะชาติ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 8 มิถุนายน 2560 2560
16 อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่่านเกณฑ์การประเมินสัมฤิทธ์การอบรม TEPE 58304 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางพจนีย์ ทาทอง เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 29 มิถุนายน 2560 2560
17 ุ60012036 การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0 น.ส.จุฬาลักษณ์ คำแสน ประเทศ 6 สิงหาคม 2560 2560
18 การอบรม หลักสูตร "เทคนิค การประเมิน คัดกรองทางจิตวิทยา เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน" จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา ปัว ประเทศ 20 สิงหาคม 2560 2560
19 เทคนิคการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ภาคจิตพิสัย นางศรีไพ จิตอารี เมืองแงง ประเทศ 20 สิงหาคม 2560 2560
20 อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบครบวงจรการอ่านแผนที่ภูมิศาสตร์สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่21 นางเยาวเรศน์ วงค์ขัติย์ สา จังหวัด 26 สิงหาคม 2560 2560
21 การอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบครบวงจร หลักสูตร 60012057 รูปแบบการประเมินโครงการแนวใหม่ นางศิวาภรณ์ อินขาว นาหมื่นพิทยาคม ประเทศ 27 สิงหาคม 2560 2560
22 7 อุปนิสัยสำหรับการศึกษา (The 7 habits for Teacher) นายนิวัฒน์ พันน้อย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 27 สิงหาคม 2560 2560
23 การพัฒนาศักยภาพครูประจำการต่อการเป็นครูดนตรีมืออาชีพ รุ่นที่ 2 นายกิตติศักดิ์ มะโน เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 27 สิงหาคม 2560 2560
24 อบรมการออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งอนาคตใหม่ การเรียนรู้ในศตวรรษที่21 นางเยาวเรศน์ วงค์ขัติย์ สา จังหวัด 8 กันยายน 2560 2560
25 ค้นพบพรสรรค์ ปั้นอาชีพในฝัน น.ส.ญาดา กาป้อง ประเทศ 16 กันยายน 2560 2560
26 การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาครูประจำการด้วยการสร้างเครือข่ายครูเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ นางสุกัญญา อุปจักร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 17 กันยายน 2560 2560
27 การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 17 กันยายน 2560 2560
28 กระจกส่องนิสัย หยั่งรู้จิตใต้สำนึก น.ส.ญาดา กาป้อง ประเทศ 17 กันยายน 2560 2560
29 อบรมหลักสูตร พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่นที่ 3 นายมนตรี ฆ้องเดช หนองบัวพิทยาคม ประเทศ 24 กันยายน 2560 2560
30 การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0 นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 24 กันยายน 2560 2560
31 พัฒนาครูด้านความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนครูวิทยาศาสตร์ นายบรรยวัสถ์ พิชัยวงค์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 30 กันยายน 2560 2560
32 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบครบวงจร นางเยาวเรศน์ วงค์ขัติย์ สา จังหวัด 30 กันยายน 2560 2560
33 หลักสูตรวิธีการขโมยความสำเร็จจากอนาคต นายบรรยวัสถ์ พิชัยวงค์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 1 ตุลาคม 2560 2560
34 อบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นางลำแพน บูรณะชาติ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 28 ตุลาคม 2560 2560
35 พัฒนาภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัวด้วยระบบออนไลน์ Education First นางมนัญญา ไชยสลี เมืองยมวิทยาคาร ประเทศ 1 ธันวาคม 2560 2560
36 การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับ ม.ปลาย เรื่อง แล่นให้ไกลไปให้ถึง นายกฤษฎาพงษ์ สุตะ สารทิศพิทยาคม 30 เมษายน 2561 2561
37 การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะต็มศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่องเลืี้ยงขนฟูให้ดูดี น.ส.ขจีรัตน์ ไชยวิโน สันติสุขพิทยาคม จังหวัด 7 พฤษภาคม 2561 2561
38 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนแลการสอนอย่างสร้างสรรค์ นางเนตรนภา ขจรบริรักษ์ ศรีนครน่าน ประเทศ 1 กรกฎาคม 2561 2561
39 หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ : ระดับ ม.ต้น นางมนัญญา ไชยสลี เมืองยมวิทยาคาร ประเทศ 8 กรกฎาคม 2561 2561
40 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูประจำการ(คูปองครู) นางเยาวเรศน์ วงค์ขัติย์ สา จังหวัด 8 กรกฎาคม 2561 2561
41 การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษาในการจัดการเรียนรู้สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ นายสิรวิชญ์ แก้วปินะ สารทิศพิทยาคม จังหวัด 15 กรกฎาคม 2561 2561
42 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สำนักงานพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษา : ทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นครู น.ส.พัชรินทร์ อินทะรังษี สตรีศรีน่าน ประเทศ 21 กรกฎาคม 2561 2561
43 เรียนสุข สนุกโน้ต วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น น.ส.ขจีรัตน์ ไชยวิโน สันติสุขพิทยาคม โรงเรียน 22 กรกฎาคม 2561 2561
44 การใช้เทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0 นายสมศักดิ์ ต้นใส นาหมื่นพิทยาคม ภาค 28 กรกฎาคม 2561 2561
45 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนและการสอนอย่างสร้างสรรค์ สำหรับครูมัธยมศึกษา ตอนต้น น.ส.จุฬาลักษณ์ คำแสน ประเทศ 30 กรกฎาคม 2561 2561
46 คณิตศาสตร์กับ Thailand4.0 นางรัตนาภรณ์ ขันทะยศ สา ประเทศ 30 กรกฎาคม 2561 2561
47 การพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา สายงานการสอน โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) หลักสูตร ครูคณิตศาสตร์กับ Thailand 4.0 นางศิวาภรณ์ อินขาว นาหมื่นพิทยาคม ประเทศ 30 กรกฎาคม 2561 2561
48 หลักสูตร เทคนิคการสอนสำหรับครูไทยยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร นายมนตรี ฆ้องเดช หนองบัวพิทยาคม จังหวัด 5 สิงหาคม 2561 2561
49 การเรียนรู้ STEM EDUCATION ด้วย ZSPACE นายนพรัตน์ ใบยา ปัว ประเทศ 11 สิงหาคม 2561 2561
50 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน Mobile Application development to promote teacher competency in Active Learning for de น.ส.จุฬาลักษณ์ คำแสน ประเทศ 13 สิงหาคม 2561 2561
51 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูที่ปรึกษาของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา ปัว ประเทศ 19 สิงหาคม 2561 2561
52 เทคนิคการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 น.ส.ญาดา กาป้อง ประเทศ 19 สิงหาคม 2561 2561
53 การพันวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ศิริกานต์ ไชยสาร เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 19 สิงหาคม 2561 2561
54 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนและการสอนอย่างสร้างสรรค์ สำหรับครูม.ต้น น.ส.วลัยภรณ์ ต๊ะติ๊บ นาน้อย ภาค 19 สิงหาคม 2561 2561
55 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 นายนิวัฒน์ พันน้อย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 19 สิงหาคม 2561 2561
56 หลักสูตรอบรมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาครูวิทยาศาสตร์สู่ยุค Education 4.0 : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.สุรีย์พร อินไชย พระธาตุพิทยาคม ประเทศ 19 สิงหาคม 2561 2561
57 การเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 26 สิงหาคม 2561 2561
58 การออกแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 26 สิงหาคม 2561 2561
59 10 เรื่อง STEM ต้นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กิจกรรมในห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษา นายนพรัตน์ ใบยา ปัว ประเทศ 26 สิงหาคม 2561 2561
60 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการActive Learning น.ส.ณชพร จิตอารี มัธยมป่ากลาง ประเทศ 2 กันยายน 2561 2561
61 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอนในศตวรรษที่21ด้วย Google Classroom และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยOnline Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)ระดับพื้นฐาน น.ส.ณชพร จิตอารี มัธยมป่ากลาง ประเทศ 2 กันยายน 2561 2561
62 ประยุกต์ใช้จินตปัญญาศึกษาในการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ภาค 2 กันยายน 2561 2561
63 การออกแบบกสรจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ QSCCS ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งอนาคต:การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูม.ต้น น.ส.วลัยภรณ์ ต๊ะติ๊บ นาน้อย ภาค 2 กันยายน 2561 2561
64 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการสอน หลักสูตร หการใช้สื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างห้องเรียน Active สำหรับครู ม.ปลาย นางศรีไพ จิตอารี เมืองแงง ประเทศ 2 กันยายน 2561 2561
65 อบรมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาครูคณิตศาสตร์สู่ยุคEducation 4.0:ม.ปลาย นางเนตรนภา ขจรบริรักษ์ ศรีนครน่าน ประเทศ 2 กันยายน 2561 2561
66 การอบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้จิตตปัญญาศึกษาในการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น นางพุ่มพวง วรสันติวงศ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 9 กันยายน 2561 2561
67 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง แบบออนไลน์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น น.ส.รัชนีกร เกิดไชย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 15 กันยายน 2561 2561
68 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร(คูปองครู) หลักสูตร การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเทศไทย 4.0 หลักสูตรระดับสูง (Advanced Level Course)) นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา ประเทศ 15 กันยายน 2561 2561
69 หลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม GeoGebra นายบรรยวัสถ์ พิชัยวงค์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 16 กันยายน 2561 2561
70 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ วิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 1 (ม.4) นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 16 กันยายน 2561 2561
71 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ วิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตร 1 (ม.1) นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 16 กันยายน 2561 2561
72 การพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยทางการศีกษาภายใต้แนวคิด Coaching Mentoring Supervision และ Professional Learning Community (PLC) เพื่อการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แนวใหม่ (สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น) นายกิตติศักดิ์ มะโน เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 16 กันยายน 2561 2561
73 การจัดการโครงงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อการศึกษา และการใช้ Fabrication Lab นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 18 กันยายน 2561 2561
74 `อบรมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องนวัตกรรสร้างสรรค์เพื่อการสอนภาาาและวรรรกรรมไทยในศตวรรษที่ 21 นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 2 ธันวาคม 2561 2561
75 การอบรมครูวิชาเทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หละกสูตร 1 นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 11 เมษายน 2562 2562
76 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา นางอนุศรา อินต๊ะภา บ่อสวกวิทยาคาร ประเทศ 12 เมษายน 2562 2562
77 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 22-27 เมษายน 2562 นางศุจินันท์ เชื้อพันธ์งาม น่านนคร ประเทศ 27 เมษายน 2562 2562
78 การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะต็มศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่องขนส่งทันใจ ลื่่นไถก็ไม่กลัว น.ส.ขจีรัตน์ ไชยวิโน สันติสุขพิทยาคม จังหวัด 11 พฤษภาคม 2562 2562
79 โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา น.ส.สายรุ้ง อุดเงิน ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ประเทศ 11 พฤษภาคม 2562 2562
80 หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ขนส่งทันใจ ลื่นไกลก็ไม่กลัว นางธัญรดา รุนทา น่านนคร ประเทศ 11 พฤษภาคม 2562 2562
81 การอบรมหลักสูตร การอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ขนส่งทันใจลื่นไถลก็ไม่กลัว นางลัดดาวัลย์ ปินตา สา ประเทศ 11 พฤษภาคม 2562 2562
82 อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา:ม.ต้น นางเนตรนภา ขจรบริรักษ์ ศรีนครน่าน ประเทศ 11 พฤษภาคม 2562 2562
83 หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โดยการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ลื่นไถลก็ไม่กลัว น.ส.ปณิฏฐา เพ็งไธสง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด 11 พฤษภาคม 2562 2562
84 เข้ารับการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว นางวัชรีพร จิตอารีย์ สา ประเทศ 11 พฤษภาคม 2562 2562
85 การอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV TELETRAINING นายนิรันดร์ แท่นทอง แม่จริม ประเทศ 15 พฤษภาคม 2562 2562
86 การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับ ม.ปลาย เรื่อง ตรวจพันธุ์ทันด่วน นายกฤษฎาพงษ์ สุตะ สารทิศพิทยาคม 20 พฤษภาคม 2562 2562
87 หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจพันธุ์ทันด่วน นางธัญรดา รุนทา น่านนคร ประเทศ 20 พฤษภาคม 2562 2562
88 การอบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางศุจินันท์ เชื้อพันธ์งาม น่านนคร ประเทศ 20 พฤษภาคม 2562 2562
89 อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา:ม.ปลาย นางเนตรนภา ขจรบริรักษ์ ศรีนครน่าน ประเทศ 20 พฤษภาคม 2562 2562
90 หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โดยการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจพันธุ์ทันด่วน น.ส.ปณิฏฐา เพ็งไธสง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด 20 พฤษภาคม 2562 2562
91 เป็นวิทยากรฝึกอบรม ครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม น.ส.ทัศนีภรณ์ สุยะ บ่อเกลือ โรงเรียน 16 มิถุนายน 2562 2562
92 การอบรมครูวิชาเทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 1 รุ่นที่ 2 นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 9 กรกฎาคม 2562 2562
93 หลักภาษาสำหรับครูภาษาไทยสอนอย่างไรให้น่าเรียน นางชนกนันท์ คำจิตร เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 14 กรกฎาคม 2562 2562
94 วิชาเทคนิคปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ิและคอมพิวเตอร์ นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 21 กรกฎาคม 2562 2562
95 อบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนยุวกาชาด รุ่น 393 น.ส.วจีพร แก้วหล้า สา ประเทศ 22 กรกฎาคม 2562 2562
96 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด นางภัทราปภา บัวอาจ สา ประเทศ 22 กรกฎาคม 2562 2562
97 หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา นายสมภพ ใจบุญ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 31 กรกฎาคม 2562 2562
98 การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน หลักสูตร การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางอาชีพเพื่อการสร้างนวัตกรรมทางการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในโรงเรียน ระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร ระดับพื้นฐาน น.ส.จุฬาลักษณ์ คำแสน ประเทศ 8 สิงหาคม 2562 2562
99 การฝึกอบรมหลักสูตรค่าย 1 สอวน. วิชาคณิตศาสตร์ นายนิวัฒน์ พันน้อย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 13 สิงหาคม 2562 2562
100 อบรมออนไลน์ หลักสูตรเพศวิถีศึกษา นางรัตนา วรินทร์ ทุ่งช้าง ประเทศ 16 สิงหาคม 2562 2562
101 อบรมหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้แบบE-leaming นางเยาวเรศน์ วงค์ขัติย์ สา จังหวัด 21 สิงหาคม 2562 2562
102 หลักสูตรเพศวิถีศึกษา น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด 23 สิงหาคม 2562 2562
103 อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา รหัสเกียรติบัตร 30310-2-00251 นางอิษฎาภรณ์ คุชนิล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 25 สิงหาคม 2562 2562
104 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ นายดาวี ตันเวียง เมืองยมวิทยาคาร ประเทศ 1 กันยายน 2562 2562
105 สอบผ่านหลักสูตรสำหรับข้าราชการ สุจริตไทย ผ่านระบบ E-Learning จาก WWW. thaihonesty.org นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 2 กันยายน 2562 2562
106 การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E - Learning น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ น่านนคร ประเทศ 6 กันยายน 2562 2562
107 อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา นางรัตนา วรินทร์ ทุ่งช้าง ประเทศ 6 กันยายน 2562 2562
108 การสอนเพศวิถีศึกษา นางเกษร สติมั่น หนองบัวพิทยาคม ประเทศ 6 กันยายน 2562 2562
109 อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รหัสหลักสูตร 62037 น.ส.พวงผกา ไชยชนะ แม่จริม ประเทศ 9 กันยายน 2562 2562
110 การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นางกิ่งกาญจน์  สมจิตต์ สตรีศรีน่าน ประเทศ 9 กันยายน 2562 2562
111 หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับบุคลากรในสถานศึกษา นางมธุละดา วีระพันธ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 13 กันยายน 2562 2562
112 การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับบุคลากรในสถานศึกษา นายสิรวิชญ์ แก้วปินะ สารทิศพิทยาคม ประเทศ 13 กันยายน 2562 2562
113 “การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E – Learningเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัส 0036495 น.ส.ณัฐฐ์ศศิ ทิพย์บุญศรี ปัว ประเทศ 14 กันยายน 2562 2562
114 หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัว น.ส.บุศราภรณ์ สมบุญ แม่จริม ประเทศ 15 กันยายน 2562 2562
115 การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อยกระดับมาตรฐาน วิทยฐานะครูสายงานการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางชวนชม ทรงศิริเลิศวัฒนา จังหวัด 15 กันยายน 2562 2562
116 การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางนริศรา กิติวงค์ หนองบัวพิทยาคม ประเทศ 15 กันยายน 2562 2562
117 อบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา"การสอนเพศวิถีศึกษา:การพัฒนาการเรียนรู้แบบE-learningเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน"จำนวน 22ชั่วโมง นางปิยพร มิ่งเมือง มัธยมป่ากลาง ประเทศ 16 กันยายน 2562 2562
118 อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับบุคลาการในสถานศึกษา นางจุไรรัตน์ สีต๊ะสาร นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 19 กันยายน 2562 2562
119 อบรมออนไลน์ OBEC2021Webinar การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู หัวข้อ เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์แลลมีปฏิสัมพันธ์และห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน นางจุไรรัตน์ สีต๊ะสาร นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 19 กันยายน 2562 2562
120 ครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา น.ส.บุศราภรณ์ สมบุญ แม่จริม ประเทศ 19 กันยายน 2562 2562
121 หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา นายสุริยา พนะสัน มัธยมป่ากลาง ประเทศ 22 กันยายน 2562 2562
122 การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ และการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา นางสุดาพร เหรียญพิมาย นาน้อย ประเทศ 27 กันยายน 2562 2562
123 การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ และการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา นางอรนุช ขาลพรหม นาน้อย ประเทศ 28 กันยายน 2562 2562
124 การอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา น.ส.อุมาวดี วงษ์มิตร นาน้อย ประเทศ 29 กันยายน 2562 2562
125 การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน" น.ส.จิราภรณ์ คีรีสันติกุล มัธยมป่ากลาง ประเทศ 1 ตุลาคม 2562 2562
126 การอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา นางแพรวไพลิน ศศิทัตต์ นาน้อย ประเทศ 11 ตุลาคม 2562 2562
127 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 12 ตุลาคม 2562 2562
128 การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา นางแพรวไพลิน ศศิทัตต์ นาน้อย ประเทศ 16 ตุลาคม 2562 2562
129 การอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา นายสิทธิชัย ศศิทัตต์ นาน้อย ประเทศ 16 ตุลาคม 2562 2562
130 อบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา น.ส.พวงผกา ไชยชนะ แม่จริม ประเทศ 22 ตุลาคม 2562 2562
131 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา (R&D) นางสุดาพร เหรียญพิมาย นาน้อย ประเทศ 29 ตุลาคม 2562 2562
132 การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา น.ส.วิลาวรรณ มงคล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 1 พฤศจิกายน 2562 2562
133 หลักสูตรการอบรมออนไลน์ การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รหัส 62037 นางมลฤดี บุญงาม แม่จริม ประเทศ 2 พฤศจิกายน 2562 2562
134 การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นางนฤมล มารัตน์ ปัว ประเทศ 8 พฤศจิกายน 2562 2562
135 หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูบูรณาการสาระ: การจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ น.ส.วรนุช สุนันทนานนท์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 9 พฤศจิกายน 2562 2562
136 การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น น.ส.ยุวดี ชุรี ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ภาค 9 พฤศจิกายน 2562 2562
137 อบรมหลักสูตรความเสี่ยงภัยธรรมชาตและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับบุคลากรในสถานศึกษา นายนนทนัตถ์ ชัยยะ ประเทศ 11 พฤศจิกายน 2562 2562
138 กติกา เทคนิคและวิธีจัดการแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาไทยสำหรับครูอาจารย์และนักเรียน นางชนกนันท์ คำจิตร เมืองยมวิทยาคาร ภาค 17 พฤศจิกายน 2562 2562
139 การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย น.ส.ภรปริญญา เพชรสุภา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 30 พฤศจิกายน 2562 2562
140 การพัฒนาสมรรถนะครูการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้วัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่นบูรณาการสะเต็มศึกษาและแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ภัคจิรา กันบุญ ปัว ประเทศ 30 พฤศจิกายน 2562 2562
141 การพัฒนาการอ่าน และเขียน ๔ เดือนอ่านออกเขียนได้ โดยใช้กิจกรรม อ่านเขียน เรียนสนุก น.ส.จันทิรา เครือใจ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 8 ธันวาคม 2562 2562
142 การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นางสาวณัฐญา ศรีรินยา สตรีศรีน่าน ประเทศ 10 ธันวาคม 2562 2562
143 การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นายสมภพ ใจบุญ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 14 ธันวาคม 2562 2562
144 โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 14 ธันวาคม 2562 2562
145 หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นางปิยธิดา หม่องต๊ะ สันติสุขพิทยาคม ประเทศ 17 มกราคม 2563 2563
146 โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทยฯ นายชัยศิริ ศิริรัตน์ บ่อเกลือ ประเทศ 20 มกราคม 2563 2563
147 การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น.ส.จุฬาลักษณ์ คำแสน ประเทศ 23 มกราคม 2563 2563
148 การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รหัสหลักสูตร 62037 นางพัชรี รินนาศักดิ์ นาน้อย ประเทศ 28 มกราคม 2563 2563
149 อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมมิอากาศ นางนิ่มนภา อินทร์กอง นาน้อย ประเทศ 30 มกราคม 2563 2563
150 การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ ธรรมชาติและการปรับตัว รับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ นายนพรัตน์ ใบยา ปัว ประเทศ 31 มกราคม 2563 2563
151 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ KidBright-IoT รายการใช้ Fabrication Lab ภายใต้โครงการพัฒนาครูด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อความ พร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 นางรุ่งทิพย์ เทพประสิทธิ์ ประเทศ 7 กุมภาพันธ์ 2563 2563
152 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา น.ส.ศุภวรรณ สิทธิประเสริฐ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียน 16 กุมภาพันธ์ 2563 2563
153 การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา : กับการเรียนรู้แบบ E-Leaning เพื่อเพิ่มสมรรถนะครูให้สอนวิถีเพศศึกษา และทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน" นางนงคราญ เจริญพงษ์ สา ประเทศ 18 กุมภาพันธ์ 2563 2563
154 การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนและเทคโนโลยีเป็นฐาน นายสิรวิชญ์ แก้วปินะ สารทิศพิทยาคม ประเทศ 23 กุมภาพันธ์ 2563 2563
155 การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา“การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” นายชาติชาย ทองแดง เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 24 กุมภาพันธ์ 2563 2563
156 การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน" น.ส.จริยา ใจยศ สา ประเทศ 28 กุมภาพันธ์ 2563 2563
157 การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E - Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน" น.ส.กาญจนา ยศหล้า พระธาตุพิทยาคม จังหวัด 2 มีนาคม 2563 2563
158 การสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) นายปัณณธร อ่อนแก้ว มัธยมป่ากลาง ประเทศ 7 มีนาคม 2563 2563
159 การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติ และการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา น.ส.รัชนีกร เกิดไชย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 13 มีนาคม 2563 2563
160 การอบรมหลักสูตร การพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษา Active Learningby Didactic Strategies สำหรับพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 น.ส.วานิกา มามาตร สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 29 มีนาคม 2563 2563
161 Active Learning by Didactic Strategies น.ส.เนตรดาว ใจจันทร์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 29 มีนาคม 2563 2563
162 การพัฒนาครูมัธยมศึกษา Active Learning by Didactic Strategies สำหรับพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่21 นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 29 มีนาคม 2563 2563
163 การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นายนิรันดร์ แท่นทอง แม่จริม ประเทศ 5 เมษายน 2563 2563
164 การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นายบรรยวัสถ์ พิชัยวงค์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 7 เมษายน 2563 2563
165 หลักสูตรการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น.ส.กนกวรรณ จัดสวย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 10 เมษายน 2563 2563
166 หลักสูตร “ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล” Habitscan - Types of Learners นางมนัญญา ไชยสลี เมืองยมวิทยาคาร ประเทศ 12 เมษายน 2563 2563
167 การอบรมหลักสูตรสถาบันคุรุพัฒนารับรอง หลักสูตรระดับกลาง (Intermediate level) นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา ประเทศ 15 เมษายน 2563 2563
168 การอบรมหลักสูตร "การอบรมครูวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)" แบบออนไลน์ วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตร 2 รุ่นที่ 1 นายนิรันดร์ แท่นทอง แม่จริม ประเทศ 16 เมษายน 2563 2563
169 หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น.ส.จิตติมา เขื่อนคำ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ภาค 16 เมษายน 2563 2563
170 อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นางจุฑามาศ คำสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 19 เมษายน 2563 2563
171 ผ่านการทดสอบวัดความรู้พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกศ์ นายจำลอง สุขสาร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน 22 เมษายน 2563 2563
172 ผ่านการทดสอบวัดความรู้ด้วยระบบออนไลน์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต นายจำลอง สุขสาร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน 22 เมษายน 2563 2563
173 ผ่านการทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นสถานการณ์ของโรคโคโรนาไวรัส COVID - 19 นายจำลอง สุขสาร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน 25 เมษายน 2563 2563
174 ครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถี นางติณรัตน์ พรหมอารีย์ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 27 เมษายน 2563 2563
175 โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จาก HTTPS://THAISAFESCHOOLS.COM น.ส.วัชรินทร์ จิตอารี สารธรรมวิทยาคาร ประเทศ 27 เมษายน 2563 2563
176 โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น.ส.บุษย์ชานันท์ มณเฑียร เมืองลีประชาสามัคคี ประเทศ 28 เมษายน 2563 2563
177 การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ รหัส 62037 น.ส.ณัฐฐ์ศศิ ทิพย์บุญศรี ปัว ประเทศ 28 เมษายน 2563 2563
178 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade ๗-๙ Teacher (C๔T – ๘) นางณัชชาวีณ์ สุยะนา นาหมื่นพิทยาคม ประเทศ 30 เมษายน 2563 2563
179 หลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถุศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learnig เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษษขั้นพื้นฐาน น.ส.ศุจินันท์ จริยา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 1 พฤษภาคม 2563 2563
180 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T – 8) นางดาราลักษณ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 2 พฤษภาคม 2563 2563
181 อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น.ส.ทัศนีย์ การินทร์ สา ประเทศ 2 พฤษภาคม 2563 2563
182 การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด 3 พฤษภาคม 2563 2563
183 อบรมหลักสูตร การใช้ห้องเรียนออนไลน์ IAD Class เป็นแพลตฟอร์ม เพื่อการเรียนรูh วิถีใหม่ นางนงลักษณ์ วิลาศ ปัว ประเทศ 3 พฤษภาคม 2563 2563
184 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 Coding Online for Grade 4-6 Teacher (C4T – 7) นางดาราลักษณ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 3 พฤษภาคม 2563 2563
185 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 Coding Online for Grade 1-3 Teacher (C4T – 6) นางดาราลักษณ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 3 พฤษภาคม 2563 2563
186 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ Coding Online for Grade ๗-๙ Teacher (C๔T – ๘) นายจิตรกร กิจเฉลียว ประเทศ 4 พฤษภาคม 2563 2563
187 หลักสูตรการอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยม 1-3 น.ส.เกศินี มูลต๊ะ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 4 พฤษภาคม 2563 2563
188 หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่21 นางทัศนีย์ มะโน เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัด 5 พฤษภาคม 2563 2563
189 นวัตกรรมการศึกษา นางทัศนีย์ มะโน เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัด 5 พฤษภาคม 2563 2563
190 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางทัศนีย์ มะโน เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัด 5 พฤษภาคม 2563 2563
191 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 นางทัศนีย์ มะโน เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัด 5 พฤษภาคม 2563 2563
192 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 5 พฤษภาคม 2563 2563
193 ผ่านการทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพร่ระบาดไวรัส COVID - 19 นายจำลอง สุขสาร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 5 พฤษภาคม 2563 2563
194 ผ่านการทดสอบความรู้เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นายจำลอง สุขสาร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 5 พฤษภาคม 2563 2563
195 ผ่านการทดสอบความรู้เรื่องนวัตกรรมการศึกษา นายจำลอง สุขสาร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 5 พฤษภาคม 2563 2563
196 ผ่านการทดสอบวัดความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นายจำลอง สุขสาร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 5 พฤษภาคม 2563 2563
197 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (Coding Online Grade 11-12 Teacher (C4T-9) นางวิไล เสารางทอย ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 6 พฤษภาคม 2563 2563
198 อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทยหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นายอภิญญา หมอป่า นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 6 พฤษภาคม 2563 2563
199 อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล นางพจนีย์ ทาทอง เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
200 หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน Basic English นางกานต์พิชชา เจียมรุ่งรักษา ปัว จังหวัด 7 พฤษภาคม 2563 2563
201 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของดรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล นางเมธาวี ขันทะสอน ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
202 อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ผ่านระบบประชุมทางไกล นายปัณณธร อ่อนแก้ว มัธยมป่ากลาง ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
203 อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ น.ส.วจีพร แก้วหล้า สา ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
204 การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19 ) นางลำแพน บูรณะชาติ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
205 การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล นางภัทราปภา บัวอาจ สา ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
206 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล นายสมภพ ใจบุญ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
207 การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 นางศรีทัย ไชยยะ ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
208 จัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา นางสาวภรณ์ชนก สุทธหลวง ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
209 อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผ่านการประชุมทางไกล นางมณทิรา จำรูญ เมืองยมวิทยาคาร ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
210 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำณวนสำหรับครูมัธยมศึกษา 4-6 นางกิ่งแก้ว วงค์เป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
211 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล นายวิริยะ ชนะจิตต์ ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
212 ผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
213 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล น.ส.สุมาลี ความสุข เมืองแงง ภาค 7 พฤษภาคม 2563 2563
214 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล น.ส.กัญญา โชคสวัสดิ์ภิญโญ สา ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
215 อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นางแสงดาว ปัญญาวงศ์ นาน้อย ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
216 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล นางวัชรีพร จิตอารีย์ สา ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
217 การอบรมการเรียนรู้การสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล นายอาทิตย์ อนันท้าว นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
218 English in Daily Life นางทัศนีย์ มะโน เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" โรงเรียน 7 พฤษภาคม 2563 2563
219 อบรมทางไกล การเรียนการสอนCovid-19 นายเวธิต ยะติ น่านประชาอุทิศ ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
220 การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) นางทัศนีย์ มะโน เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
221 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล นางจิตรานุช ไชยเพียร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
222 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวนสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ Coding Online For Grade 7-9 Teacher (C4T-8) นายสิรวิชญ์ แก้วปินะ สารทิศพิทยาคม ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
223 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) Q-Classroom ตามโครงการTSQP2 สนับสนุนโดยกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) นางนภาภรณ์ พงษ์พันธ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
224 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid -19) นางสุณัฐชา ยวงคำ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
225 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 นางลำแพน บูรณะชาติ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 8 พฤษภาคม 2563 2563
226 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่1-3 C4T-8 น.ส.ณิชาภัทร สุวรรณศรี ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 8 พฤษภาคม 2563 2563
227 การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 8 พฤษภาคม 2563 2563
228 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 นางทัศนีย์ มะโน เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 8 พฤษภาคม 2563 2563
229 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T – 8) นายกฤษฎาพงษ์ สุตะ สารทิศพิทยาคม 9 พฤษภาคม 2563 2563
230 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 Coding Online for Grade 10-12 Teacher (C4T – 9) นายกฤษฎาพงษ์ สุตะ สารทิศพิทยาคม 9 พฤษภาคม 2563 2563
231 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ Coding Online for Grade ๑-๓ Teacher (C๔T–๖) นายจิตรกร กิจเฉลียว ประเทศ 9 พฤษภาคม 2563 2563
232 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 น.ส.มะลิวัลย์ ไชยโย เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 9 พฤษภาคม 2563 2563
233 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 9 พฤษภาคม 2563 2563
234 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวนสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online For Grade 10-12 Teacher (C4T-9) นายสิรวิชญ์ แก้วปินะ สารทิศพิทยาคม ประเทศ 9 พฤษภาคม 2563 2563
235 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร “อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T-8)” นางลัดดาวัลย์ ปินตา สา ประเทศ 10 พฤษภาคม 2563 2563
236 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นายนิรันดร์ แท่นทอง แม่จริม ประเทศ 10 พฤษภาคม 2563 2563
237 ครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 10 พฤษภาคม 2563 2563
238 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่1-3 นางรัตนา วรินทร์ ทุ่งช้าง ประเทศ 10 พฤษภาคม 2563 2563
239 เพศวิถี นางละมัย แซ่เต็น นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 10 พฤษภาคม 2563 2563
240 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online Grade 10-12 (C4T-9) นางรัชฎาภรณ์ นันธนะวิบูลย์ น่านนคร ประเทศ 10 พฤษภาคม 2563 2563
241 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online Grade 7-9 (C4T-8) นางรัชฎาภรณ์ นันธนะวิบูลย์ น่านนคร ประเทศ 10 พฤษภาคม 2563 2563
242 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T-8) นายธีระศักดิ์ ทาวรรณ์ ประเทศ 10 พฤษภาคม 2563 2563
243 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยม ปีที่ 1-3 นางศิวาภรณ์ อินขาว นาหมื่นพิทยาคม ประเทศ 10 พฤษภาคม 2563 2563
244 หลักสูตรการอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online for Grade 10 - 12 Teacher (C4T – 9) น.ส.วัชรินทร์ จิตอารี สารธรรมวิทยาคาร ประเทศ 11 พฤษภาคม 2563 2563
245 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 นายศุภณัฐ ไชยศิลป์ ประเทศ 11 พฤษภาคม 2563 2563
246 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ นายดำรงค์ คันธะเรศย์ ปัว ประเทศ 12 พฤษภาคม 2563 2563
247 อบรมออนไลน์การจัดการวิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 น.ส.ยุวดี ชุรี ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 12 พฤษภาคม 2563 2563
248 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่1-3 นางรัตมณี ไชยหาญ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 12 พฤษภาคม 2563 2563
249 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ Coding Online Grade ๑๐-๑๒ Teacher (C๔T-๙) นางสุพัฒตา โนทะนะ นาน้อย ประเทศ 12 พฤษภาคม 2563 2563
250 อบรมออนไลน์การจัดการเรีนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นางชลธิชา มังคละ สารธรรมวิทยาคาร ประเทศ 12 พฤษภาคม 2563 2563
251 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 น.ส.ณีรวัลย์ ไชยวงค์ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 12 พฤษภาคม 2563 2563
252 เป็นผู้ผ่านการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Cooding Online Grade 10-12 Teacher ( C4T-9 ) นางกมลรัตน์ ฐิติวัชร์วรกุล นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 12 พฤษภาคม 2563 2563
253 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T-8) น.ส.เบญจพร นามแก้ว สา ประเทศ 12 พฤษภาคม 2563 2563
254 การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทยหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นางศิวาภรณ์ อินขาว นาหมื่นพิทยาคม ประเทศ 12 พฤษภาคม 2563 2563
255 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online for Grade 10-12 Teacher (C4T-9) นายธีระศักดิ์ ทาวรรณ์ ประเทศ 13 พฤษภาคม 2563 2563
256 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9Teacher (C4T-8) นางกาญจนา เสนนันตา ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 13 พฤษภาคม 2563 2563
257 อบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ด้วยวิทยาการคำนวณสำหรับครู ม.1-ม.3 นายนนทนัตถ์ ชัยยะ ประเทศ 14 พฤษภาคม 2563 2563
258 อบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ด้วยวิทยาการคำนวณสำหรับครู ม.4-ม.6 นายนนทนัตถ์ ชัยยะ ประเทศ 14 พฤษภาคม 2563 2563
259 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นายปัณณธร อ่อนแก้ว มัธยมป่ากลาง ประเทศ 14 พฤษภาคม 2563 2563
260 โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น.ส.ชญาภา สารเถื่อนแก้ว นาน้อย โรงเรียน 14 พฤษภาคม 2563 2563
261 การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ coding Online for Grade ๗-๙ Teacher (C๔T-๘) นางนันทวัน แดงฟู นาน้อย ประเทศ 14 พฤษภาคม 2563 2563
262 การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่๔-๖ coding Online for Grade ๑๐-๑๒ Teacher (C๔T-๙) นางนันทวัน แดงฟู นาน้อย ประเทศ 14 พฤษภาคม 2563 2563
263 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 น.ส.มะลิวัลย์ ไชยโย เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 14 พฤษภาคม 2563 2563
264 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดเารเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นายวิรัช รุ่งโรจน์ ทุ่งช้าง ประเทศ 14 พฤษภาคม 2563 2563
265 การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 น.ส.ปณิสรา วงสุยะ ประเทศ 14 พฤษภาคม 2563 2563
266 อบรมหลักสุตรออนไลน์ผ่านการทดสอบ นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 14 พฤษภาคม 2563 2563
267 หลักสุตรออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 14 พฤษภาคม 2563 2563
268 หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบSTEM Education นางปิยธิดา หม่องต๊ะ สันติสุขพิทยาคม ประเทศ 15 พฤษภาคม 2563 2563
269 อบรมออนไลน์การจัดการวิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 น.ส.ยุวดี ชุรี ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 15 พฤษภาคม 2563 2563
270 การพัฒนาสมรรถนครูผู้จัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนเพื่อส่งเสริมการคิดและการตัดสินใจในเชิงจริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.จุฬาลักษณ์ คำแสน ประเทศ 15 พฤษภาคม 2563 2563
271 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 น.ส.ศุจินันท์ จริยา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 15 พฤษภาคม 2563 2563
272 การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางกิ่งแก้ว วงค์เป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 15 พฤษภาคม 2563 2563
273 หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูบูรณาการสาระ : การจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ ตามรูปแบบการจัดกิจกรรม การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นางศิริลดา เปียงชมภู สันติสุขพิทยาคม ประเทศ 15 พฤษภาคม 2563 2563
274 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ น.ส.บุษย์ชานันท์ มณเฑียร เมืองลีประชาสามัคคี ประเทศ 15 พฤษภาคม 2563 2563
275 การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 น.ส.จิราภรณ์ คีรีสันติกุล มัธยมป่ากลาง ประเทศ 15 พฤษภาคม 2563 2563
276 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นายสนับพงษ์ คำรังษี หนองบัวพิทยาคม ประเทศ 15 พฤษภาคม 2563 2563
277 หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูบูรณาการสาระ:การจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงจริยธรรม ระดับม.ต้น น.ส.วลัยภรณ์ ต๊ะติ๊บ นาน้อย ประเทศ 15 พฤษภาคม 2563 2563
278 การอบรมหลักสูตรสถาบันคุรุพัฒนารับรอง หลักสูตรระดับกลาง (Intermediate level) นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติปัญญ์ สา ประเทศ 15 พฤษภาคม 2563 2563
279 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online Grad 10-12 Tacher (C4T-9) น.ส.ศุจินันท์ จริยา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 15 พฤษภาคม 2563 2563
280 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวนสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 น.ส.ทัศนีย์ การินทร์ สา ประเทศ 15 พฤษภาคม 2563 2563
281 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ม.1-ม.3 นางวิวาพร ชายครอง แม่จริม ประเทศ 15 พฤษภาคม 2563 2563
282 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 น.ส.น้ำเพชร สิงหราไชย นาน้อย ประเทศ 16 พฤษภาคม 2563 2563
283 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T-8) นางพจนีย์ ทาทอง เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 16 พฤษภาคม 2563 2563
284 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher(C4T-8) รหัส 63025 น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด 16 พฤษภาคม 2563 2563
285 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 น.ส.จิราภรณ์ คีรีสันติกุล มัธยมป่ากลาง ประเทศ 16 พฤษภาคม 2563 2563
286 การอบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-8 Teacher (C4T-8) น.ส.กัญญา โชคสวัสดิ์ภิญโญ สา ประเทศ 16 พฤษภาคม 2563 2563
287 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย ประเทศ 16 พฤษภาคม 2563 2563
288 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T-8) นางสุณัฐชา ยวงคำ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 16 พฤษภาคม 2563 2563
289 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยสศึกษาปีที่4-6 coding online grade 10-12 teacher น.ส.ดาราณี ศรีเที่ยง นาหมื่นพิทยาคม ประเทศ 17 พฤษภาคม 2563 2563
290 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครููมัธยมศึกษาปีที่1-3 นางปิยธิดา หม่องต๊ะ สันติสุขพิทยาคม ประเทศ 17 พฤษภาคม 2563 2563
291 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณสาหรับครูมัธยมศึกษาปีที่1 3 นางสาวลำยวน แก้วตัน มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ประเทศ 17 พฤษภาคม 2563 2563
292 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นายสุพจน์ สุทธิแสน ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ประเทศ 17 พฤษภาคม 2563 2563
293 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 น.ส.ศิริกานต์ ไชยสาร เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 17 พฤษภาคม 2563 2563
294 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นายโพธิบูรพ์ แก้วทอง เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 17 พฤษภาคม 2563 2563
295 การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวนสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นายอภิญญา หมอป่า นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 17 พฤษภาคม 2563 2563
296 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวนสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นายอาทิตย์ อนันท้าว นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 17 พฤษภาคม 2563 2563
297 การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นางเปรมฤดี พิทักษ์ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 18 พฤษภาคม 2563 2563
298 การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นางเปรมฤดี พิทักษ์ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 18 พฤษภาคม 2563 2563
299 การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นางกิ่งแก้ว วงค์เป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 18 พฤษภาคม 2563 2563
300 การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นางกิ่งแก้ว วงค์เป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 18 พฤษภาคม 2563 2563
301 การอบรมความรู้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ นางทัศนีย์ มะโน เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัด 18 พฤษภาคม 2563 2563
302 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1-3 น.ส.น้ำเพชร สิงหราไชย นาน้อย ประเทศ 19 พฤษภาคม 2563 2563
303 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 น.ส.จิตติมา เขื่อนคำ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 19 พฤษภาคม 2563 2563
304 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ Coding Online for Grade ๗-๙ Teacher (C๔T – ๘) น.ส.ณัฐธนา เหลืองเจริญรัศมี สันติสุขพิทยาคม ประเทศ 19 พฤษภาคม 2563 2563
305 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 น.ส.อุมาวดี วงษ์มิตร นาน้อย ประเทศ 19 พฤษภาคม 2563 2563
306 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูม 4-6 นางเนตรนภา ขจรบริรักษ์ ศรีนครน่าน ประเทศ 19 พฤษภาคม 2563 2563
307 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นางอัญชัน ธนะวงศ์ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 20 พฤษภาคม 2563 2563
308 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ Coding Online for Grade ๔-๖ Teacher (C๔T – ๗) นายจิตรกร กิจเฉลียว ประเทศ 20 พฤษภาคม 2563 2563
309 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ น.ส.บุษย์ชานันท์ มณเฑียร เมืองลีประชาสามัคคี ประเทศ 20 พฤษภาคม 2563 2563
310 หลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 นางมนชยา อธิกรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 20 พฤษภาคม 2563 2563
311 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 น.ส.อุมาวดี วงษ์มิตร นาน้อย ประเทศ 21 พฤษภาคม 2563 2563
312 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ม.1-ม.3 นางวิวาพร ชายครอง แม่จริม ประเทศ 21 พฤษภาคม 2563 2563
313 หลักสุตรv[i,ออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 22 พฤษภาคม 2563 2563
314 เพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 นายอัครพนธ์ คงตาล มัธยมป่ากลาง จังหวัด 23 พฤษภาคม 2563 2563
315 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 น.ส.นันท์นภัส ช่างพูด เมืองยมวิทยาคาร ประเทศ 23 พฤษภาคม 2563 2563
316 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 น.ส.พัชริดา ทิพวงศ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 23 พฤษภาคม 2563 2563
317 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Gradw 7-9 Teacher (C4T-8) น.ส.ดารัสกานต์ พิยะ สันติสุขพิทยาคม ประเทศ 23 พฤษภาคม 2563 2563
318 เพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 นายกันตพงษ์ หมั่นดี ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 23 พฤษภาคม 2563 2563
319 การอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 นางวณัทสนันท์ คงตาล ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 23 พฤษภาคม 2563 2563
320 อบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 นางกาญจนา เสนนันตา ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 23 พฤษภาคม 2563 2563
321 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 น.ส.ณีรวัลย์ ไชยวงค์ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 24 พฤษภาคม 2563 2563
322 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร “อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online for Grade 10-12 Teacher (C4T-9)” นางลัดดาวัลย์ ปินตา สา ประเทศ 25 พฤษภาคม 2563 2563
323 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online Grade 10-12 Teacher (C4T-9) น.ส.ชรินพร ทะยศ สา ประเทศ 25 พฤษภาคม 2563 2563
324 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online Grade 7-9 Teacher (C4T-8) น.ส.ชรินพร ทะยศ สา ประเทศ 25 พฤษภาคม 2563 2563
325 ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิตัล นางทัศนีย์ มะโน เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 25 พฤษภาคม 2563 2563
326 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นางสาวณัฐญา ศรีรินยา สตรีศรีน่าน ประเทศ 25 พฤษภาคม 2563 2563
327 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online for Grade 10-12 Teacher (C4T-9) น.ส.เบญจพร นามแก้ว สา ประเทศ 25 พฤษภาคม 2563 2563
328 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร”หลักสูตรอบรมออนไลน์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6” นายสมนึก ปินตา ประเทศ 25 พฤษภาคม 2563 2563
329 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยากรคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 น.ส.สุพัตรา ลังกาใจ นาน้อย ประเทศ 25 พฤษภาคม 2563 2563
330 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นายปัณณธร อ่อนแก้ว มัธยมป่ากลาง ประเทศ 26 พฤษภาคม 2563 2563
331 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่4-6 นางรัตนา วรินทร์ ทุ่งช้าง ประเทศ 26 พฤษภาคม 2563 2563
332 coding oline grade 7-9 teacher นางเกษร สติมั่น หนองบัวพิทยาคม ประเทศ 26 พฤษภาคม 2563 2563
333 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 Coding Online for Grade 10-12 Teacher (C4T – 9) นางดาราลักษณ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 27 พฤษภาคม 2563 2563
334 coding oline grade 10-12 teacher นางเกษร สติมั่น หนองบัวพิทยาคม ประเทศ 27 พฤษภาคม 2563 2563
335 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ Coding Online for Grade ๗-๙ Teacher (C๔T – ๘) นายณัฐวิทย์ วงค์เวียน นาน้อย ประเทศ 27 พฤษภาคม 2563 2563
336 การอบรมครูหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online Grade 10-12 Teacher (C4T-9) นางวัชรีพร จิตอารีย์ สา ประเทศ 30 พฤษภาคม 2563 2563
337 เพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 นางดาราลักษณ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ภาค 30 พฤษภาคม 2563 2563
338 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นายทินกฤต เรือนสม มัธยมป่ากลาง ประเทศ 30 พฤษภาคม 2563 2563
339 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบเชิงรุกและแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่21 นายธีรวัฒน์ ต๊ะแก้ว ปัว ประเทศ 31 พฤษภาคม 2563 2563
340 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบเชิงรุกและแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่21 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (รูปแบบออนไลน์) นางชวนชม ทรงศิริเลิศวัฒนา จังหวัด 31 พฤษภาคม 2563 2563
341 อบรมออนไลน์การจัดการ เรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นายนพรัตน์ ใบยา ปัว ประเทศ 31 พฤษภาคม 2563 2563
342 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ Coding Online for Grade ๗-๙ Teacher (C๔T – ๘) นางสุพัฒตา โนทะนะ นาน้อย ประเทศ 1 มิถุนายน 2563 2563
343 โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย นางอัมพร ศรีเทพ สา ประเทศ 3 มิถุนายน 2563 2563
344 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร”หลักสูตรอบรมออนไลน์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3” นายสมนึก ปินตา ประเทศ 4 มิถุนายน 2563 2563
345 การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัย การลดความเสี่ยงภัยภิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นายปุณณวิทย์ ปัญญาวรรณรักษ์ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ประเทศ 7 มิถุนายน 2563 2563
346 อบรมออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณสาหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นางสาวลำยวน แก้วตัน มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ประเทศ 8 มิถุนายน 2563 2563
347 การประกันคุณภาพการศึกษา นางทัศนีย์ มะโน เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัด 9 มิถุนายน 2563 2563
348 วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษา ปีที่1-3 นางละมัย แซ่เต็น นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 17 มิถุนายน 2563 2563
349 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T-8) น.ส.ปณิฏฐา เพ็งไธสง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด 17 มิถุนายน 2563 2563
350 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยม ปีที่ 4-6 นางศิวาภรณ์ อินขาว นาหมื่นพิทยาคม ประเทศ 17 มิถุนายน 2563 2563
351 อบรมการจัดการเรีนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นางชลธิชา มังคละ สารธรรมวิทยาคาร ประเทศ 18 มิถุนายน 2563 2563
352 อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ ตามแนวสมรรถนะ PISA รายงิชาวิทยาการคำนวณ นายจิตรกร กิจเฉลียว ประเทศ 24 มิถุนายน 2563 2563
353 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นางชนิดา กิติตุ้ย นาน้อย ประเทศ 25 มิถุนายน 2563 2563
354 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นายสุพจน์ สุทธิแสน ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ประเทศ 28 มิถุนายน 2563 2563
355 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 น.ส.นันท์นภัส ช่างพูด เมืองยมวิทยาคาร ประเทศ 28 มิถุนายน 2563 2563
356 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นายรังสรรค์ ไกรสีกาจ แม่จริม ประเทศ 28 มิถุนายน 2563 2563
357 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยสศึกษาปีที่1-3 coding online grade 10-12 teacher น.ส.ดาราณี ศรีเที่ยง นาหมื่นพิทยาคม ประเทศ 29 มิถุนายน 2563 2563
358 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นายนิรันดร์ แท่นทอง แม่จริม ประเทศ 29 มิถุนายน 2563 2563
359 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 น.ส.มาลินี อนุรักษ์ สา ประเทศ 30 มิถุนายน 2563 2563
360 การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ สำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นายพินิจ จิรนันทนุกุล มัธยมป่ากลาง ประเทศ 30 มิถุนายน 2563 2563
361 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร “หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ Coding Online for Grade ๗-๙ Teacher (C๔T – ๘) นายพงษ์พิชญ์ หมื่นพรมแสน สา ประเทศ 30 มิถุนายน 2563 2563
362 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T – 8) ว่าที่ร้อยตรีวิญญูภัทร ใจกล้า สารทิศพิทยาคม ประเทศ 30 มิถุนายน 2563 2563
363 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online Grade 10-12 Teacher (C4T-9) ว่าที่ร้อยตรีวิญญูภัทร ใจกล้า สารทิศพิทยาคม ประเทศ 30 มิถุนายน 2563 2563
364 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร “หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ Coding Online Grade ๑๐-๑๒ Teacher (C๔T-๙) นายพงษ์พิชญ์ หมื่นพรมแสน สา ประเทศ 30 มิถุนายน 2563 2563
365 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร “หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ Coding Online for Grade ๗-๙ Teacher (C๔T – ๘) น.ส.จินต์ชัญญา อิทธิประเวศน์ สา ประเทศ 30 มิถุนายน 2563 2563
366 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร “หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ Coding Online Grade ๑๐-๑๒ Teacher (C๔T-๙) น.ส.จินต์ชัญญา อิทธิประเวศน์ สา ประเทศ 30 มิถุนายน 2563 2563
367 การอบรมอนนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online Grade 10-12 Teacher (C4T-9) นางศุจินันท์ เชื้อพันธ์งาม น่านนคร ประเทศ 30 มิถุนายน 2563 2563
368 การอบรมอนนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online Grade 7-9 Teacher (C4T-8) นางศุจินันท์ เชื้อพันธ์งาม น่านนคร ประเทศ 30 มิถุนายน 2563 2563
369 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 Coding Online Grade 10-12 Teacher ( C4T-9) น.ส.สุมาลี ความสุข เมืองแงง ประเทศ 30 มิถุนายน 2563 2563
370 การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรุ้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher ( C4T-8) น.ส.สุมาลี ความสุข เมืองแงง ประเทศ 30 มิถุนายน 2563 2563
371 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่4-6 น.ส.ภัคจิรา กันบุญ ปัว ประเทศ 30 มิถุนายน 2563 2563
372 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ Coding Online for Grade ๗-๙ Teacher (C๔T – ๘) นายเอกชัย อุตมะ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 30 มิถุนายน 2563 2563
373 โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทยฯ นายชัยศิริ ศิริรัตน์ บ่อเกลือ ประเทศ 10 กรกฎาคม 2563 2563
374 การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 น.ส.ปณิสรา วงสุยะ ประเทศ 12 กรกฎาคม 2563 2563
375 กิจกรรมส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทยตามแผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ น.ส.ณัฎฐภรณ์ มหาวรกิติ์ สตรีศรีน่าน ประเทศ 12 กรกฎาคม 2563 2563
376 การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ (สาขาวิชาเคมี) น.ส.กัญญา โชคสวัสดิ์ภิญโญ สา จังหวัด 19 กรกฎาคม 2563 2563
377 เป็นคณะกรรมการส่งเสริมกระบวนการเรียนรูและปลูกฝังแนวทางการจัดกิจกรรมความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี น.ส.วจีพร แก้วหล้า สา จังหวัด 24 กรกฎาคม 2563 2563
378 สัมมนาออนไลน์การศึกษาแบบเข้าใจตัวตน วิถีฟิลแลนด์ นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 7 สิงหาคม 2563 2563
379 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ นางอัญชัน ธนะวงศ์ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 15 สิงหาคม 2563 2563
380 ประชุมสัมมนาออนไลน์ เรื่องรากแก้วชีวิต เพื่ออนาคตการศึกษาไทย นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 15 สิงหาคม 2563 2563
381 หลักสูตรลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติ และการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นางมนัญญา ไชยสลี เมืองยมวิทยาคาร ประเทศ 16 สิงหาคม 2563 2563
382 การสอนเพศวิถ๊ น.ส.เกศสุดา มูลจะคำ สันติสุขพิทยาคม ประเทศ 19 สิงหาคม 2563 2563
383 อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภับพิบัติฯ นางวัชราพรรณ วิเศษกาศ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 21 สิงหาคม 2563 2563
384 โครงการโรงเรียนปลอดภัย หลักสูตร การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น.ส.ดารัสกานต์ พิยะ สันติสุขพิทยาคม ประเทศ 24 สิงหาคม 2563 2563
385 การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นางสุกัญญา สานใจ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 25 สิงหาคม 2563 2563
386 การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับบุคคลากรทางการศึกษา น.ส.จันทิรา เครือใจ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 26 สิงหาคม 2563 2563
387 การอบรมตามโครงการพัฒนาสมรรถนะครูแกนนำตามมาตรฐานอาชีพด้านทักษะ ความเข้าใจ และการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) นางอุตสาห์ โนราช หนองบัวพิทยาคม ประเทศ 28 สิงหาคม 2563 2563
388 การเขียนโปรแกรม Scratch นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 7 กันยายน 2563 2563
389 หลักสูตรครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง วิทย์ คณิต เพื่อชีวิต (ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ) น.ส.สุรีย์พร อินไชย พระธาตุพิทยาคม ประเทศ 7 กันยายน 2563 2563
390 การเขียนโปรแกรมภาษา Python นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 9 กันยายน 2563 2563
391 ประชุมสัมมนาออนไลน์ เรื่องปลุกสมองส่องใจ ให้ไทยเป็นหนึ่งเดียว นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 12 กันยายน 2563 2563
392 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online for Grade 10-12 Teacher (C4T-9) นางรุ่งทิพย์ เทพประสิทธิ์ ประเทศ 13 กันยายน 2563 2563
393 การสอนเพศศึกษา:การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning นายชัยศิริ ศิริรัตน์ บ่อเกลือ ประเทศ 13 กันยายน 2563 2563
394 อบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางพจนีย์ ทาทอง เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 19 กันยายน 2563 2563
395 การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางงามศิริ ไชยโนฤทธิ์ สตรีศรีน่าน ประเทศ 19 กันยายน 2563 2563
396 ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา น.ส.รินรวดี กวาวสืบ สตรีศรีน่าน ประเทศ 19 กันยายน 2563 2563
397 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นางดาราลักษณ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 21 กันยายน 2563 2563
398 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตรครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นางธัญรดา รุนทา น่านนคร ประเทศ 24 กันยายน 2563 2563
399 โรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย น.ส.เนตรดาว ใจจันทร์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 26 กันยายน 2563 2563
400 ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล นางจิรารัตน์ บริวัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 27 กันยายน 2563 2563
401 อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ระดับ ม.ปลาย เรื่อง วิทย์ คณิต เพื่อชีวิต (ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ) นายกฤษฎาพงษ์ สุตะ สารทิศพิทยาคม 28 กันยายน 2563 2563
402 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตรครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง วิทย์ คณิต เพื่อชีวิต (ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ โลก และอวกาศ) นายแท้ นามแก้ว สตรีศรีน่าน ประเทศ 28 กันยายน 2563 2563
403 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตรครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางธัญรดา รุนทา น่านนคร ประเทศ 28 กันยายน 2563 2563
404 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตรครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง วิทย์ คณิต เพื่อชีวิต (ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ) นายธวัชชัย ศิริคำวงศ์ ปัว ประเทศ 28 กันยายน 2563 2563
405 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตรครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง วิทย์ คณิต เพื่อชีวิต (คณิตศาสตร์) น.ส.เบญจพร นามแก้ว สา ประเทศ 28 กันยายน 2563 2563
406 ความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตร์ นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 2 ตุลาคม 2563 2563
407 ความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตร์ นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 2 ตุลาคม 2563 2563
408 สัมมนาออนไลน์ เรื่องจับดี จับใจ ก้าวไกลด้วยมือครู นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 3 ตุลาคม 2563 2563
409 การอบรมหละกสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถี การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษา และทักาะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน" น.ส.วานิกา มามาตร สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 5 ตุลาคม 2563 2563
410 การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ Coding for School Director(C4S) นางพัชราภา ผาแสง แม่จริม ประเทศ 7 ตุลาคม 2563 2563
411 การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น.ส.วลัยภรณ์ ต๊ะติ๊บ นาน้อย ประเทศ 8 ตุลาคม 2563 2563
412 โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น.ส.กนิษฐา รัตน์น้ำหิน นาน้อย ประเทศ 8 ตุลาคม 2563 2563
413 คุรุสภาพาTalk: ครูยุคใหม่ เรียนรุ้ไช้ ไอทีใกล้ตัว นางนิตยา พรมมินทร์ เมืองแงง ประเทศ 9 ตุลาคม 2563 2563
414 หลักสูตรเชิงปปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้วิชาเพิ่มเติมชีววิทยา แบบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตามหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560) นางรัชฎาภรณ์ นันธนะวิบูลย์ น่านนคร ประเทศ 15 ตุลาคม 2563 2563
415 ได้ผ่านการอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลักสูตรทักษะครูในศตวรรษที่ 21 นางนฤตยา อะทะยศ สา จังหวัด 19 ตุลาคม 2563 2563
416 โรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย นางลักษณา ได้พร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 20 ตุลาคม 2563 2563
417 การอบรมครูด้วยระบบออนลไน์ หลักสูตรครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่องความร้อนรอบตัว นางดาราลักษณ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 24 ตุลาคม 2563 2563
418 สัมมนาออนไลน์ เรื่องเปิดบ้าน Proteacher พาคุณครูสู่ดวงดาว นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 24 ตุลาคม 2563 2563
419 การเขียนโปรแกรมภาษา python น.ส.ดาราณี ศรีเที่ยง นาหมื่นพิทยาคม ประเทศ 31 ตุลาคม 2563 2563
420 การเขียนโปรแกรม scratch น.ส.ดาราณี ศรีเที่ยง นาหมื่นพิทยาคม ประเทศ 31 ตุลาคม 2563 2563
421 การเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python) นายจิตรกร กิจเฉลียว ประเทศ 31 ตุลาคม 2563 2563
422 การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Scratch) นายจิตรกร กิจเฉลียว ประเทศ 31 ตุลาคม 2563 2563
423 การเขียนโปรแกรม Scratch น.ส.เกศินี มูลต๊ะ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 31 ตุลาคม 2563 2563
424 การเขียนโปรแกรมภาษา Python ( Coding Online For Teacher Plus : C4T Plus -Python ) น.ส.สุมาลี ความสุข เมืองแงง ประเทศ 31 ตุลาคม 2563 2563
425 การเขียนโปรแกรมภาษา Scratch ( Coding Online For Teacher Plus : C4T Plus - Scratch ) ) น.ส.สุมาลี ความสุข เมืองแงง ประเทศ 31 ตุลาคม 2563 2563
426 การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Scratch) นางสาวนภัทธิญา จันทร์ดี นาหมื่นพิทยาคม ประเทศ 31 ตุลาคม 2563 2563
427 การเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python) รหัส ๖๔๐๖๙ จำ นวน ๑๖ ชั่วโมง นางสาวนภัทธิญา จันทร์ดี นาหมื่นพิทยาคม ประเทศ 31 ตุลาคม 2563 2563
428 อบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาPython (Coding online for teacher Plus นางศิวาภรณ์ อินขาว นาหมื่นพิทยาคม ประเทศ 31 ตุลาคม 2563 2563
429 อบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา นางวัชราพรรณ วิเศษกาศ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 4 พฤศจิกายน 2563 2563
430 การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นางนริศรา กิติวงค์ หนองบัวพิทยาคม ประเทศ 5 พฤศจิกายน 2563 2563
431 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นายวีระพล สุภาวรรณ์ สตรีศรีน่าน ประเทศ 11 พฤศจิกายน 2563 2563
432 การทดสอบความรู้เกี่ยวกับทักษะด้านDigital Literacy ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นางนฤตยา อะทะยศ สา จังหวัด 15 พฤศจิกายน 2563 2563
433 การอบรมการนำกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community)สู่การปฎิบัติเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยากรโดย นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 นางนฤตยา อะทะยศ สา โรงเรียน 17 พฤศจิกายน 2563 2563
434 การอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ น.ส.จินตนา อำขำ ท่าวังผาพิทยาคม ภาค 19 พฤศจิกายน 2563 2563
435 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ "เพิ่มผลลัพธ์พิชิต O-NET" น.ส.นันทนา เทพกัน ปัว จังหวัด 24 พฤศจิกายน 2563 2563
436 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยกระบวนการ PLC สำหรับครูมัธยมศึกษา นางคนึงนิจ เขื่อนคำ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ภาค 29 พฤศจิกายน 2563 2563
437 หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ภาษาถิ่นเป็นฐาน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” นางมนัญญา ไชยสลี เมืองยมวิทยาคาร ประเทศ 30 พฤศจิกายน 2563 2563
438 วิทยาการข้อมูล น.ส.ดาราณี ศรีเที่ยง นาหมื่นพิทยาคม ประเทศ 1 ธันวาคม 2563 2563
439 วิทยาการข้อมูล (Data Science) (Coding Online for Teacher Plus: C๔T Plus-Data Science) นายจิตรกร กิจเฉลียว ประเทศ 1 ธันวาคม 2563 2563
440 วิทยาการข้อมูล(Data Science) น.ส.เกศินี มูลต๊ะ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 1 ธันวาคม 2563 2563
441 วิทยาการข้อมูล (Data Science) (Coding Online for Teacher Plus: C๔T Plus-Data Science) นางสาวนภัทธิญา จันทร์ดี นาหมื่นพิทยาคม ประเทศ 1 ธันวาคม 2563 2563
442 การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น.ส.กาญจนา ยศหล้า พระธาตุพิทยาคม ประเทศ 2 ธันวาคม 2563 2563
443 ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล นายชัยศิริ ศิริรัตน์ บ่อเกลือ ประเทศ 6 ธันวาคม 2563 2563
444 โครงการ ศธ.บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563 นางกาญจนา ธนะขว้าง ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด 9 ธันวาคม 2563 2563
445 การอบรมความรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเราด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นางนฤตยา อะทะยศ สา จังหวัด 12 ธันวาคม 2563 2563
446 โครงการอบรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน นางกาญจนา ธนะขว้าง ท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียน 18 ธันวาคม 2563 2563
447 หลักสูตรอบรมปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 3(AI for Schools Level3) นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 25 ธันวาคม 2563 2563
448 ได้เข้าศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและทำแบบทดสอบความรู้ออนไลน์เรื่อง ห้องสมุดประชาชน นางนฤตยา อะทะยศ สา โรงเรียน 3 มกราคม 2564 2564
449 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 น.ส.พิชญ์ชลิดา วงสิริบวรกุล นาน้อย ประเทศ 9 มกราคม 2564 2564
450 กิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในโอกาสงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 นายวิริยะ ชนะจิตต์ ประเทศ 16 มกราคม 2564 2564
451 กิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในโอกาสงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 นางชะบา สุดสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 16 มกราคม 2564 2564
452 ได้เข้าร่วมจิจกรรมทางวิชาการ เนื้อในโอกาสงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 นายทังจี มาลีผดุง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 16 มกราคม 2564 2564
453 การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอโลยีเป็นฐาน น.ส.เกศสุดา มูลจะคำ สันติสุขพิทยาคม ประเทศ 16 มกราคม 2564 2564
454 หลักสูอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่1-3 นางอัมพร ศรีเทพ สา ประเทศ 17 มกราคม 2564 2564
455 Phrasal Verbs in English(กริยาวลีในภาษาอังกฤษ) นางนฤตยา อะทะยศ สา โรงเรียน 17 มกราคม 2564 2564
456 หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 4 (AI for Schools Level 4) นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 18 มกราคม 2564 2564
457 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 19 มกราคม 2564 2564
458 อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัย น.ส.กนกวรรณ อิ่นคำ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 20 มกราคม 2564 2564
459 การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นายวรชัย สุทธไชย ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 23 มกราคม 2564 2564
460 หลักสูตรการลอความเสี่ยงภัยภิบัติธรรมชาติและการประตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นายเกษมศักดิ์ ปุกคาม ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 23 มกราคม 2564 2564
461 อบรมออนไลน์การจัดการวิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาศึกษาปีที่ 4-6 น.ส.ยุวดี ชุรี ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 23 มกราคม 2564 2564
462 หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น.ส.ยุวดี ชุรี ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 23 มกราคม 2564 2564
463 หลักสูตรการอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รหัส 63026 นางมลฤดี บุญงาม แม่จริม ประเทศ 24 มกราคม 2564 2564
464 การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในสถานศึกษาในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รหัสหลักสูตร62037 โดยการเรียนรู้ จำนวน 20 ชั่วโมง น.ส.อัจฉราภรณ์ อิ่นธิ ปัว ประเทศ 24 มกราคม 2564 2564
465 การอบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T-8) นางสุธิดา โสภารัตน์ ประเทศ 27 มกราคม 2564 2564
466 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวนสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นายวีระพล อินต๊ะวิชัย สตรีศรีน่าน ประเทศ 27 มกราคม 2564 2564
467 ผ่านการอบรมหลักสูตร ศาสตร์แห่งการให้คำปรึกษา(counseling) แก่นักเรียนยุคดิจิทัล น.ส.รินรวดี กวาวสืบ สตรีศรีน่าน จังหวัด 28 มกราคม 2564 2564
468 การอบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online for Grade 10-12 Teacher (C4T-9) นางสุธิดา โสภารัตน์ ประเทศ 29 มกราคม 2564 2564
469 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade ๗-๙ Teacher (C๔T – ๘) ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะนา นาหมื่นพิทยาคม ประเทศ 29 มกราคม 2564 2564
470 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade ๗-๙ Teacher (C๔T – ๘) ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะนา นาหมื่นพิทยาคม ประเทศ 29 มกราคม 2564 2564
471 อบรมสัมมนาออนไลน์หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครู โดยใช้ Conten ตามรอยเท้าพ่อ สู่ความพอเพียง นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 30 มกราคม 2564 2564
472 หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 3 (AI for Schools Level 3) นายวรรณศร แสงสง่า เมืองลีประชาสามัคคี ประเทศ 31 มกราคม 2564 2564
473 การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน" น.ส.ชรินพร ทะยศ สา ประเทศ 31 มกราคม 2564 2564
474 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online for Grade ๗-๙ Teacher (C๔T – ๘) นางณัชชาวีณ์ สุยะนา นาหมื่นพิทยาคม ประเทศ 31 มกราคม 2564 2564
475 การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถี "การสอนเพศวิถี : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E - Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน" นายกิตติกร จ๋าวะนา บ้านหลวง ประเทศ 1 กุมภาพันธ์ 2564 2564
476 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 น.ส.พวงผกา ไชยชนะ แม่จริม ประเทศ 1 กุมภาพันธ์ 2564 2564
477 อบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา “การสอนเพศวิถีศึกษา:การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” นางฉัตรฤดี อุดคำเที่ยง สา ประเทศ 2 กุมภาพันธ์ 2564 2564
478 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T – 8) นายจักรพงษ์ กานิล มัธยมป่ากลาง ประเทศ 2 กุมภาพันธ์ 2564 2564
479 ได้เข้าศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและผ่านการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ความรู้ในเรื่อง ประวัติลูกเสือโลก นางนฤตยา อะทะยศ สา โรงเรียน 2 กุมภาพันธ์ 2564 2564
480 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online for Grade 10-12 Teacher (C4T – 9) นายจักรพงษ์ กานิล มัธยมป่ากลาง ประเทศ 3 กุมภาพันธ์ 2564 2564
481 การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 น.ส.กาญจนา ยศหล้า พระธาตุพิทยาคม ประเทศ 3 กุมภาพันธ์ 2564 2564
482 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นางจิรารัตน์ บริวัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 4 กุมภาพันธ์ 2564 2564
483 อบรมเชิงปฏิบัติการการ “รอบรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย” นางแสงดาว ปัญญาวงศ์ นาน้อย ประเทศ 5 กุมภาพันธ์ 2564 2564
484 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online Grade 10 - 12 Teacher (C4T-9) น.ส.ปัณฑิตา ไชยโย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 7 กุมภาพันธ์ 2564 2564
485 การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโีงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ นางกาญจนา ธนะขว้าง ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด 7 กุมภาพันธ์ 2564 2564
486 การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning" น.ส.กัญญา โชคสวัสดิ์ภิญโญ สา ประเทศ 7 กุมภาพันธ์ 2564 2564
487 ครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถึศึกษา" นางสาวเรณู สุทธน้อย ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 8 กุมภาพันธ์ 2564 2564
488 หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 12 กุมภาพันธ์ 2564 2564
489 การพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.พัชริดา ทิพวงศ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 14 กุมภาพันธ์ 2564 2564
490 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อฒุลทางการศึกษาสำหรับเขตื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยระบบอิเล้กทรอนิกส์ (e-leaning น.ส.จันทิรา เครือใจ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 15 กุมภาพันธ์ 2564 2564
491 อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่1-3 นายปราโมทย์ กิวัฒนา ประเทศ 15 กุมภาพันธ์ 2564 2564
492 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นายนิรันดร์ แท่นทอง แม่จริม ประเทศ 16 กุมภาพันธ์ 2564 2564
493 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นายนิรันดร์ แท่นทอง แม่จริม ประเทศ 16 กุมภาพันธ์ 2564 2564
494 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการด้านข้อมูลการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยระบบอิเล็คทรอนิกส์ นางรัตนา วรินทร์ ทุ่งช้าง ประเทศ 16 กุมภาพันธ์ 2564 2564
495 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง วิทยาการข้อมูล (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Data Science) นางกิ่งแก้ว วงค์เป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 16 กุมภาพันธ์ 2564 2564
496 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นางนงนุช นิลคง บ้านหลวง โรงเรียน 17 กุมภาพันธ์ 2564 2564
497 โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ประจำปีงบประมาณ 2564 น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร ประเทศ 17 กุมภาพันธ์ 2564 2564
498 การอบรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสาระสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่ศึกษาและสถานศึกษา นายนนทนัตถ์ ชัยยะ ประเทศ 18 กุมภาพันธ์ 2564 2564
499 “การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา” นางกิ่งกาญจน์  สมจิตต์ สตรีศรีน่าน ประเทศ 18 กุมภาพันธ์ 2564 2564
500 อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย นางเยาวเรศน์ วงค์ขัติย์ สา จังหวัด 20 กุมภาพันธ์ 2564 2564
501 อบรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นางจุฑามาศ คำสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 21 กุมภาพันธ์ 2564 2564
502 หลักสูตร การส่งเสริมความเข็มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้ข้อมูลทางการศึกษา น.ส.จิตติมา เขื่อนคำ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 22 กุมภาพันธ์ 2564 2564
503 อบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้ "การสอนเพศวิถีศึกษา: การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning" น.ส.วจีพร แก้วหล้า สา ประเทศ 23 กุมภาพันธ์ 2564 2564
504 การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน น.ส.รัตนาภรณ์ เรือนคำ พระธาตุพิทยาคม ประเทศ 23 กุมภาพันธ์ 2564 2564
505 การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน นางวิจิตรา กาแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 23 กุมภาพันธ์ 2564 2564
506 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-learning) นางสุวพัชร เนียมหอม สันติสุขพิทยาคม ประเทศ 24 กุมภาพันธ์ 2564 2564
507 การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น.ส.วจีพร แก้วหล้า สา ประเทศ 26 กุมภาพันธ์ 2564 2564
508 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครู ม.1-ม.3 นางสาวเรณุกา ปราณีทะ สา ประเทศ 26 กุมภาพันธ์ 2564 2564
509 อบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้เเบบ E-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน" น.ส.กชพร รักษากุลภักดี ประเทศ 28 กุมภาพันธ์ 2564 2564
510 การพัฒนาในหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน The Development Learning Competency for Thai Professional Teachers by Using Learning Resource and Information Communication นางฉัตรฤดี อุดคำเที่ยง สา ประเทศ 1 มีนาคม 2564 2564
511 การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน น.ส.บุษย์ชานันท์ มณเฑียร เมืองลีประชาสามัคคี ประเทศ 1 มีนาคม 2564 2564
512 การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนและเทคโนโลยีเป็นฐาน รหัสหลักสูตร 699181001 รุ่น 108 นายปิยะ คณะธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 1 มีนาคม 2564 2564
513 การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวนสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 น.ส.เกศสุดา มูลจะคำ สันติสุขพิทยาคม ประเทศ 1 มีนาคม 2564 2564
514 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online Grade 10-12 Teacher (C4T-9) นางติณรัตน์ พรหมอารีย์ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 2 มีนาคม 2564 2564
515 การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E - Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน น.ส.บุษย์ชานันท์ มณเฑียร เมืองลีประชาสามัคคี ประเทศ 2 มีนาคม 2564 2564
516 การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา: การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E- Learning" นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา ประเทศ 2 มีนาคม 2564 2564
517 อบรม​ออนไลน์​การจัดการ​เ​รี​ยนรู้วิทยา​การคำนวณ​สำหรับ​ครู​มัธยม​ศึก​ษาปีที่​4-6 นายอรรณพ สิทธิสาร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 2 มีนาคม 2564 2564
518 โรงเรียนปลอดภัย น.ส.ฐณิญา ภิญณภัฒน์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 3 มีนาคม 2564 2564
519 การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น.ส.จิราภรณ์ คีรีสันติกุล มัธยมป่ากลาง ประเทศ 4 มีนาคม 2564 2564
520 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นางชวนชม ทรงศิริเลิศวัฒนา ประเทศ 4 มีนาคม 2564 2564
521 การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นายทินกฤต เรือนสม มัธยมป่ากลาง ประเทศ 4 มีนาคม 2564 2564
522 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่1-3 นางพัชรี รินนาศักดิ์ นาน้อย ประเทศ 4 มีนาคม 2564 2564
523 โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นายเอกชัย อุตมะ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 5 มีนาคม 2564 2564
524 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรุ้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Gradw 7-9 Teacher (C4T-8) น.ส.ดารัสกานต์ พิยะ สันติสุขพิทยาคม ประเทศ 5 มีนาคม 2564 2564
525 ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ 62121 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นายสมโภชน์ จันด้วง สา ประเทศ 6 มีนาคม 2564 2564
526 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Onlive Grade 10-12 Teacher(C4T-9) นางปราณี ไชยโภชน์ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 6 มีนาคม 2564 2564
527 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นางกฤษณรัตน์ ศักดิ์สิทธิ์ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 6 มีนาคม 2564 2564
528 วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษา ปีที่4-6 นางละมัย แซ่เต็น นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 6 มีนาคม 2564 2564
529 อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 Coding OnLine Grade 10-12 Teacher (C4T - 9) น.ส.มัตติกา เสนสุวรรณกูล นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 6 มีนาคม 2564 2564
530 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Oline Grad 10-12 Teacher (C4T-9) น.ส.ศุจินันท์ จริยา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 6 มีนาคม 2564 2564
531 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่4-6 C4T-9 น.ส.ณิชาภัทร สุวรรณศรี ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 7 มีนาคม 2564 2564
532 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 7 มีนาคม 2564 2564
533 การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวนสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นายอภิญญา หมอป่า นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 7 มีนาคม 2564 2564
534 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวนสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นายอภิญญา หมอป่า นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 7 มีนาคม 2564 2564
535 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นางนงนุช นิลคง บ้านหลวง โรงเรียน 8 มีนาคม 2564 2564
536 การอบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 Coding Online for Grade 10 – 12 Teacher (C4T – 9) นายณรงค์ฤทธิ์ ทิศทาพวน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 8 มีนาคม 2564 2564
537 การอบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 Coding Online for Grade 7 - 9 Teacher (C4T – 8) นายณรงค์ฤทธิ์ ทิศทาพวน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 8 มีนาคม 2564 2564
538 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นายอารักษ์ อุตมะ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 8 มีนาคม 2564 2564
539 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นางชวนชม ทรงศิริเลิศวัฒนา ประเทศ 8 มีนาคม 2564 2564
540 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวนสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นายอาทิตย์ อนันท้าว นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 8 มีนาคม 2564 2564
541 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 Coding Online Grade 10-12 Teacher ( c4t-9 ) isyl 63026 จำนวน 20 ชั่วโมง นางกมลรัตน์ ฐิติวัชร์วรกุล นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 8 มีนาคม 2564 2564
542 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นางอมรรัตน์ กอชาลี นาน้อย ประเทศ 8 มีนาคม 2564 2564
543 หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นางสาวภูริตา อินพยา มัธยมป่ากลาง ประเทศ 11 มีนาคม 2564 2564
544 การอบรมโครงการอบรมวิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่ นางเมธาวี ขันทะสอน ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ โรงเรียน 11 มีนาคม 2564 2564
545 การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น.ส.ชรินพร ทะยศ สา ประเทศ 11 มีนาคม 2564 2564
546 การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา: การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E- Learning" นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติปัญญ์ สา ประเทศ 12 มีนาคม 2564 2564
547 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นางสาวเรณู สุทธน้อย ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 16 มีนาคม 2564 2564
548 การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นางณิชารีย์ น้อยราช สา ประเทศ 17 มีนาคม 2564 2564
549 การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E - Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายเกษมศานต์ กาวิชัย มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ประเทศ 19 มีนาคม 2564 2564
550 การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ นางกาญจนา ธนะขว้าง ท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียน 21 มีนาคม 2564 2564
551 หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน ว่าที่ร้อยตรีวิญญูภัทร ใจกล้า สารทิศพิทยาคม ประเทศ 23 มีนาคม 2564 2564
552 การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนและเทคโนโลยีเป็นฐาน น.ส.ภรปริญญา เพชรสุภา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 24 มีนาคม 2564 2564
553 อบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถึศึกษา น.ส.มาลินี อนุรักษ์ สา ประเทศ 25 มีนาคม 2564 2564
554 การอบรมออนไลน์ หลักสูตร พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รหัส 63064 น.ส.ณัฐฐ์ศศิ ทิพย์บุญศรี ปัว ประเทศ 26 มีนาคม 2564 2564
555 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครู หลักสูตรระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล น.ส.พวงผกา ไชยชนะ แม่จริม ประเทศ 27 มีนาคม 2564 2564
556 หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยภิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น.ส.วรนุช สุนันทนานนท์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 29 มีนาคม 2564 2564
557 การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา “การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E–Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” นางนิ่มนภา อินทร์กอง นาน้อย ประเทศ 30 มีนาคม 2564 2564
558 อบรมหลักสูตรครูกับการเรียนรู้เพศศึกษา"การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learningเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน" น.ส.นลัทพร ปวงไชยา สา ประเทศ 31 มีนาคม 2564 2564
559 การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายศุภณัฐ ไชยศิลป์ ประเทศ 2 เมษายน 2564 2564
560 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่1-3 นางรัตนา วรินทร์ ทุ่งช้าง ประเทศ 3 เมษายน 2564 2564
561 การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน นางนิ่มนภา อินทร์กอง นาน้อย ประเทศ 3 เมษายน 2564 2564
562 การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน นางสุดาพร เหรียญพิมาย นาน้อย ประเทศ 3 เมษายน 2564 2564
563 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 3 เมษายน 2564 2564
564 การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน นางอรนุช ขาลพรหม นาน้อย ประเทศ 3 เมษายน 2564 2564
565 การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายสุพจน์ สุทธิแสน ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ประเทศ 13 เมษายน 2564 2564
566 การพัฒนาสมรรถนะครูวิชาภาษาไทยในการจัดการเรียนรู้การเขียนเพื่อสื่อสาร ตามบูรณาการพหุสัมผัส ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางแพรวไพลิน ศศิทัตต์ นาน้อย ประเทศ 16 เมษายน 2564 2564
567 การสอนเพศวิถี การพ๊ผฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 16 เมษายน 2564 2564
568 การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นายศุภณัฐ ไชยศิลป์ ประเทศ 20 เมษายน 2564 2564
569 การพัฒนาสมรรถนะครูบูรณาการสาระ : การจัดกิจกรรมจิตสาธารณะตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นายสิทธิชัย ศศิทัตต์ นาน้อย ประเทศ 20 เมษายน 2564 2564
570 การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา “การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาแบบ E – Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” น.ส.ชัญญ์อนนต์ คันนาทิพย์ สา ประเทศ 20 เมษายน 2564 2564
571 การอบรม ตามโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตร การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นางวิจิตรา กาแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 20 เมษายน 2564 2564
572 การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตร การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นายปิยะ คณะธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 20 เมษายน 2564 2564
573 ผ่านการอบรมหลักสูตร Microsoft Data Science นายธีรวัฒน์ ต๊ะแก้ว ปัว ภาค 23 เมษายน 2564 2564
574 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ Coding Online Grade ๑๐-๑๒ Teacher (C๔T-๙) นางกิ่งแก้ว วงค์เป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 24 เมษายน 2564 2564
575 เพศวิถีศึกษา น.ส.รัชนีกร เกิดไชย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 27 เมษายน 2564 2564
576 การสอนเพศวิถีศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายดลกิต นาทชัชวาลกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 27 เมษายน 2564 2564
577 การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning นางวัชรีพร จิตอารีย์ สา ประเทศ 27 เมษายน 2564 2564
578 โรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทยหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รหัสหลักสูตร 62037 นางวัชรีพร จิตอารีย์ สา ประเทศ 28 เมษายน 2564 2564
579 อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โครงการร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ นางวัชราวไลย์ วงศ์ใหญ่ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 28 เมษายน 2564 2564
580 เทคนิคการสร้างนิสัยรักกการอ่านเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน นางสุวภา เหมภัทรสุวรรณ นาน้อย ประเทศ 1 พฤษภาคม 2564 2564
581 เชิงปฏิบัติการ ระบบการวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล (Habitscan - Types Learners) น.ส.วัชรินทร์ จิตอารี สารธรรมวิทยาคาร ประเทศ 2 พฤษภาคม 2564 2564
582 วิถีชีวิตใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล นางสุวภา เหมภัทรสุวรรณ นาน้อย ประเทศ 2 พฤษภาคม 2564 2564
583 โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย นายวีระพล สุภาวรรณ์ สตรีศรีน่าน ประเทศ 3 พฤษภาคม 2564 2564
584 อบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 น.ส.อนุสรา ศรีทาเกิด ทุ่งช้าง ประเทศ 3 พฤษภาคม 2564 2564
585 หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น.ส.อนุสรา ศรีทาเกิด ทุ่งช้าง ประเทศ 3 พฤษภาคม 2564 2564
586 การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น.ส.สายรุ้ง อุดเงิน ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ประเทศ 5 พฤษภาคม 2564 2564
587 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนาณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 น.ส.ชญาภา สารเถื่อนแก้ว นาน้อย ประเทศ 6 พฤษภาคม 2564 2564
588 หลักสูตรครูกับการจัดการเรียนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา นางเรณู ปันทะมา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 6 พฤษภาคม 2564 2564
589 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 7 พฤษภาคม 2564 2564
590 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปี่ที่ 1-3 (Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T-8) นางอรวรรณ ศรีอักษร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 7 พฤษภาคม 2564 2564
591 หลักสูตรระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคลออนไลน์ น.ส.กนกวรรณ จัดสวย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 8 พฤษภาคม 2564 2564
592 ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล (Habitscan Types of Learners) นายบรรยวัสถ์ พิชัยวงค์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 8 พฤษภาคม 2564 2564
593 หลักสูตรลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นางณธษา วินิชสุคนธ์ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 8 พฤษภาคม 2564 2564
594 หลักสูตรลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นางณธษา วินิชสุคนธ์ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 8 พฤษภาคม 2564 2564
595 หลักสูตรลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นางณธษา วินิชสุคนธ์ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 8 พฤษภาคม 2564 2564
596 การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning น.ส.ชญาภา สารเถื่อนแก้ว นาน้อย จังหวัด 11 พฤษภาคม 2564 2564
597 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นางนภฉัฐ เพ็ชรภา ทุ่งช้าง ประเทศ 12 พฤษภาคม 2564 2564
598 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ Coding Online for Grade ๑-๓ Teacher (C๔T–๖) นางสุดาพร เหรียญพิมาย นาน้อย ประเทศ 12 พฤษภาคม 2564 2564
599 อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ น.ส.สุรีย์พร อินไชย พระธาตุพิทยาคม ประเทศ 12 พฤษภาคม 2564 2564
600 โรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย นางสาวเรณุกา ปราณีทะ สา โรงเรียน 13 พฤษภาคม 2564 2564
601 การอบรมยกระดับสมรรถนะพัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ นางจิตรานุช ไชยเพียร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 13 พฤษภาคม 2564 2564
602 หลักสูตรการอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T – 8) น.ส.วัชรินทร์ จิตอารี สารธรรมวิทยาคาร ประเทศ 14 พฤษภาคม 2564 2564
603 โครงการเยาวชนพลเมือง นางสาวโรสรินพร อินชื่น โรงเรียน 14 พฤษภาคม 2564 2564
604 อบรมหลักสูตรสถาบันคุรุพัฒนารับรองหลักสูตรระดับกลาง การพัฒนาส มรรถนะครูผู้จัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนเพื่อส่งเสริมการคิด เพื่อการตัดสินใจเชิงจริยธรรมระดับมัธยมศึกษาต นางเยาวเรศน์ วงค์ขัติย์ สา โรงเรียน 15 พฤษภาคม 2564 2564
605 การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ น.ส.ขจีรัตน์ ไชยวิโน สันติสุขพิทยาคม ประเทศ 15 พฤษภาคม 2564 2564
606 หลักสูตรการอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T – 8) น.ส.วัชรินทร์ จิตอารี สารธรรมวิทยาคาร ประเทศ 15 พฤษภาคม 2564 2564
607 การพัฒนาสมรรถนะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM Education ที่เน้นทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำรงชีวิต ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นางศิริลดา เปียงชมภู สันติสุขพิทยาคม ประเทศ 15 พฤษภาคม 2564 2564
608 การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบเน้นบูรณาการภาษาและเนื้อหา (CLIL:Content and Language Integrated Learning) นางทรรศน์มน กาละดี สา ประเทศ 15 พฤษภาคม 2564 2564
609 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ Coding Core Trainer (CCT) รุ่นที่ 2 นายแท้ นามแก้ว สตรีศรีน่าน ประเทศ 16 พฤษภาคม 2564 2564
610 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ Coding Core Trainer (CCT) รุ่นที่ 2 นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 16 พฤษภาคม 2564 2564
611 อบรมออนไลน์ OBEC2021Webinar การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครูหัวข้อ แนวทางการพัฒนาการเรียนออนไลน์และการสอนความปลอดภัยบนโลกอินเตอร์เน็ตด้วยการเรียนเชิงรุก นางจุไรรัตน์ สีต๊ะสาร นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 17 พฤษภาคม 2564 2564
612 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนาณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4-6 น.ส.ชญาภา สารเถื่อนแก้ว นาน้อย ประเทศ 17 พฤษภาคม 2564 2564
613 อบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” ในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาการเรียนออนไลน์และการสอนความปลอดภัยบนโลกอินเทอร์เน็ตด้วยการเรียนเชิงรุก นางศุจินันท์ เชื้อพันธ์งาม น่านนคร ประเทศ 17 พฤษภาคม 2564 2564
614 การจัดการเรียนกานสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาการเรียนออนไลน์และการสอนความปลอดภัยบนโลกอินเทอร์เน็ตด้วยการเรียนเชิงรุก น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 17 พฤษภาคม 2564 2564
615 การอบรมออนไลน์ Webinar ในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาการเรียนออนไลน์ และการสอนความปลอดภัยบนโลกอินเตอร์เน็ตด้วยการเรียนเชิงรุก นายธีระศักดิ์ ทาวรรณ์ ประเทศ 17 พฤษภาคม 2564 2564
616 อบรมออนไลน์ OBEC2021Webinar การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู หัวข้อ การสร้างห้องเรียนออนไลน์ 1และ2 นางจุไรรัตน์ สีต๊ะสาร นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 18 พฤษภาคม 2564 2564
617 อบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” ในหัวข้อ การสร้างห้องเรียนออนไลน์ 1 และการสร้างห้องเรียนออนไลน์ 2 นางศุจินันท์ เชื้อพันธ์งาม น่านนคร ประเทศ 18 พฤษภาคม 2564 2564
618 อบรมออนไลน์ OBEC2021Webinar การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู หัวข้อ การสร้างห้องเรียนออนไลน์1และ 2 นายมังกร ณ น่าน ประเทศ 18 พฤษภาคม 2564 2564
619 การจัดการเรียนกานสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ การสร้างห้องเรียนออนไลน์1และการสร้างห้องเรียนออนไลน์2 น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 18 พฤษภาคม 2564 2564
620 การอบรมออนไลน์ Webinar ในหัวข้อ การสร้างห้องเรียนออนไลน์ 1 และการสร้างห้องเรียนออนไลน์ 2 นายธีระศักดิ์ ทาวรรณ์ ประเทศ 18 พฤษภาคม 2564 2564
621 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู นางเยาวลักษณ์ สุวรรณตระการ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 19 พฤษภาคม 2564 2564
622 เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์และห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน น.ส.ดาราณี ศรีเที่ยง นาหมื่นพิทยาคม ประเทศ 19 พฤษภาคม 2564 2564
623 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนาณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 น.ส.ชญาภา สารเถื่อนแก้ว นาน้อย ประเทศ 19 พฤษภาคม 2564 2564
624 การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” ในหัวข้อ เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์และห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน นางศุจินันท์ เชื้อพันธ์งาม น่านนคร ประเทศ 19 พฤษภาคม 2564 2564
625 อบรมออนไลน์ OBEC2021Webinar การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู หัวข้อเทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์และมีปฏิสัมพันธ์ห้องเรียนออนไน์โดยใช้โครงกาเป็นฐาน นายมังกร ณ น่าน ประเทศ 19 พฤษภาคม 2564 2564
626 การจัดการเรียนกานสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์และห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โครรงงานเป็นฐาน น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 19 พฤษภาคม 2564 2564
627 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์และห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐานน นางวัชราวไลย์ วงศ์ใหญ่ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 19 พฤษภาคม 2564 2564
628 การอบรมออนไลน์ Webinar ในหัวข้อ เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ และห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน นายธีระศักดิ์ ทาวรรณ์ ประเทศ 19 พฤษภาคม 2564 2564
629 การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชันและการวัดประเมินสำหรับการเรียนออนไลน์ น.ส.ดาราณี ศรีเที่ยง นาหมื่นพิทยาคม ประเทศ 20 พฤษภาคม 2564 2564
630 อบรมออนไลน์ OBEC2021Webinar การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชันและการวัดและประเมินสำหรับการเรียนออนไลน์ นางจุไรรัตน์ สีต๊ะสาร นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 20 พฤษภาคม 2564 2564
631 อบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” ในหัวข้อ การจัดการกิจกรรมการเรียนออนไลน์ตามแนวคิดเกมฟิเคชันและการวัดและประเมินสำหรับการเรียนออนไลน์ นางศุจินันท์ เชื้อพันธ์งาม น่านนคร ประเทศ 20 พฤษภาคม 2564 2564
632 อบรมออนไลน์ OBEC2021Webinar การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชันและการวัดและประเมินสำหรับการเรียนออนไลน์ นายมังกร ณ น่าน ประเทศ 20 พฤษภาคม 2564 2564
633 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับบุคลากรทางการศึกษา นางสาวสราณี แก้วโก๋ แม่จริม ภาค 20 พฤษภาคม 2564 2564
634 การจัดการเรียนกานสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชันและการวัดและประเมินสำหรับการเรียนออนไลน์ น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 20 พฤษภาคม 2564 2564
635 การจัดกิจกรรมการสอนออนไลน์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน และ การวัดการประเมินสำหรับการเรียนออนไลน์ นายวัชระศักดิ์ วรรณโยธา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 20 พฤษภาคม 2564 2564
636 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ตามแนวคิดเกมีฟิเคชัน และการวัดและประเมินผลสำหรับการเรียนออนไลน์ นางวัชราวไลย์ วงศ์ใหญ่ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 20 พฤษภาคม 2564 2564
637 การอบรมออนไลน์ Webinar ในหัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ตามแนวคิดเกมิเฟชัน และการวัดและประเมินผลสำหรับการเรียนออนไลน์ นายธีระศักดิ์ ทาวรรณ์ ประเทศ 20 พฤษภาคม 2564 2564
638 การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อวีดีโอออนไลน์ น.ส.ดาราณี ศรีเที่ยง นาหมื่นพิทยาคม ประเทศ 21 พฤษภาคม 2564 2564
639 อบรมออนไลน์ OBEC2021Webinar การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู หัวข้อ การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อวิดีโอออนนไลน์และห้องเรียนกลับด้านด้วยวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ นางจุไรรัตน์ สีต๊ะสาร นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 21 พฤษภาคม 2564 2564
640 อบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” ในหัวข้อ การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อวีดีโอออนไลน์และห้องเรียนกลับด้านด้วยวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ นางศุจินันท์ เชื้อพันธ์งาม น่านนคร ประเทศ 21 พฤษภาคม 2564 2564
641 การอบรมเชิงปฏิบัติการวัดและประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์รดับมัธยมศึกษาตอนต้น นางศุภลักษณ์ ก้อนใหม่ ท่าวังผาพิทยาคม ภาค 21 พฤษภาคม 2564 2564
642 การสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Online) นางจิตรานุช ไชยเพียร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 21 พฤษภาคม 2564 2564
643 OBEC 2021 Webinar “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” ในหัวข้อ เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ และห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน นางจิตรานุช ไชยเพียร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 21 พฤษภาคม 2564 2564
644 การจัดการเรียนกานสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อวีดีโอออนไลน์และห้องเรียนกลับด้านด้วยวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 21 พฤษภาคม 2564 2564
645 การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อวีดีโอออนไลน์ และ ห้องเรียนกลับด้านด้วยวีดีโอแบบมีปฎิสัมพันธ์ นายวัชระศักดิ์ วรรณโยธา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 21 พฤษภาคม 2564 2564
646 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อวิดีโอออนไลน์ และห้องเรียนกลับด้านด้วยวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ นางวัชราวไลย์ วงศ์ใหญ่ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 21 พฤษภาคม 2564 2564
647 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน นางสาวพัทธ์ธีรา คำรศ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ประเทศ 21 พฤษภาคม 2564 2564
648 การอบรมออนไลน์ Webinar ในหัวข้อ การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อวิดีโอออนไลน์ และห้องเรียนกลับด้านด้วยวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ นายธีระศักดิ์ ทาวรรณ์ ประเทศ 21 พฤษภาคม 2564 2564
649 การอบรมออนไลน์ Webinar ในหัวข้อ การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อวิดีโอออนไลน์ และห้องเรียนกลับด้านด้วยวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ นายธีระศักดิ์ ทาวรรณ์ ประเทศ 21 พฤษภาคม 2564 2564
650 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู ในหัวข้อ การสร้างห้องเรียนออนไลน์ 1 และการสร้างห้องเรียนออนไลน์ 2 นางสุณัฐชา ยวงคำ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 21 พฤษภาคม 2564 2564
651 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นายวิรัช รุ่งโรจน์ ทุ่งช้าง ประเทศ 22 พฤษภาคม 2564 2564
652 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผล วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 1 นางวณัทสนันท์ คงตาล ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 22 พฤษภาคม 2564 2564
653 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (รุ่นที่ 4) น.ส.ขจีรัตน์ ไชยวิโน สันติสุขพิทยาคม ประเทศ 23 พฤษภาคม 2564 2564
654 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์vระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (รุ่นที่ 4) นางสิตานัน เชื้อหมอ สา ประเทศ 23 พฤษภาคม 2564 2564
655 หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 4 น.ส.จริยา ใจยศ สา ประเทศ 23 พฤษภาคม 2564 2564
656 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 1 รุ่นที่ 2 (Al for School Level 1) นางศุจินันท์ เชื้อพันธ์งาม น่านนคร ประเทศ 23 พฤษภาคม 2564 2564
657 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตรการอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 1 (AI for school Level 1) นายธีระศักดิ์ ทาวรรณ์ ประเทศ 23 พฤษภาคม 2564 2564
658 การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่4-6 น.ส.วิลันดา กอบกอง แม่จริม ประเทศ 24 พฤษภาคม 2564 2564
659 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รุ่นที่ 3 น.ส.อัจฉราภรณ์ ผลรินทร์ ทุ่งช้าง ประเทศ 24 พฤษภาคม 2564 2564
660 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิชา โลกดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รายวิชาเพิ่มเติม) นายสัจจะ รุณวุฒิ นาน้อย ประเทศ 24 พฤษภาคม 2564 2564
661 การลดการเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นางติณรัตน์ พรหมอารีย์ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 25 พฤษภาคม 2564 2564
662 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 1 (AI For School Level 1) น.ส.เบญจพร ธนะมิตร นาน้อย ประเทศ 26 พฤษภาคม 2564 2564
663 ได้สำเร็จหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา:การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสมโภชน์ จันด้วง สา ประเทศ 27 พฤษภาคม 2564 2564
664 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นายนพพล สุขภิรมย์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 28 พฤษภาคม 2564 2564
665 การอบรมครูหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online Grade 7-9 Teacher (C4T-8) นางวัชรีพร จิตอารีย์ สา ประเทศ 30 พฤษภาคม 2564 2564
666 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 น.ส.อัจฉราภรณ์ ผลรินทร์ ทุ่งช้าง ประเทศ 31 พฤษภาคม 2564 2564
667 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รายวิชาเพิ่มเติม) รุ่นที่ 2 นางรัชฎาภรณ์ นันธนะวิบูลย์ น่านนคร ประเทศ 31 พฤษภาคม 2564 2564
668 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 Codeing online น.ส.น้ำเพชร สิงหราไชย นาน้อย ประเทศ 3 มิถุนายน 2564 2564
669 การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (Coding Online for Grade 7 – 8 Teacher (C4T – 8) รหัส 63025) น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 3 มิถุนายน 2564 2564
670 การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (Coding Online for Grade 10 – 12 Teacher (C4T – 9) รหัส 63026) น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 3 มิถุนายน 2564 2564
671 coding oline grade 7-9 teacher นางเกษร สติมั่น หนองบัวพิทยาคม ประเทศ 3 มิถุนายน 2564 2564
672 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ Coding Online for Grade ๗ - ๙Teacher(C๔T-๘) นางสุธีรา งานชูกิจ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 4 มิถุนายน 2564 2564
673 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ Coding Online Grade ๑๐-๑๒ Teacher (C๔T-๙) นายเอกชัย อุตมะ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 4 มิถุนายน 2564 2564
674 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T – 8) นายฐิติกร ไชยจันดี ประเทศ 5 มิถุนายน 2564 2564
675 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online for Grade 10-12 Teacher (C4T – 9) นายฐิติกร ไชยจันดี ประเทศ 5 มิถุนายน 2564 2564
676 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่4-6coding นายอาทิตย์ อนันท้าว นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 5 มิถุนายน 2564 2564
677 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ Coding Online for Grade ๑๐ - ๑๒Teacher (C๔T - ๙) นางสุธีรา งานชูกิจ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 5 มิถุนายน 2564 2564
678 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online for Grade 4-6 Teacher (C4T – 7) นายฐิติกร ไชยจันดี ประเทศ 5 มิถุนายน 2564 2564
679 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 1-3Teacher (C4T – 6) นายฐิติกร ไชยจันดี ประเทศ 5 มิถุนายน 2564 2564
680 อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 Coding OnLine for Grade 7-9 Teacher (C4T - 8) น.ส.มัตติกา เสนสุวรรณกูล นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 5 มิถุนายน 2564 2564
681 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวนสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นายอาทิตย์ อนันท้าว นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 5 มิถุนายน 2564 2564
682 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 6 มิถุนายน 2564 2564
683 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสมรรถนะสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ น.ส.จีระพันธ์ วงค์พุทธคำ ทุ่งช้าง ภาค 6 มิถุนายน 2564 2564
684 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ น.ส.อัจฉราภรณ์ ผลรินทร์ ทุ่งช้าง ภาค 6 มิถุนายน 2564 2564
685 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นางพรมราตรี สุทธิแสน เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" โรงเรียน 6 มิถุนายน 2564 2564
686 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสมรรถนะสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ น.ส.สุภาพรรณ สิทธิวงศ์ สา ประเทศ 6 มิถุนายน 2564 2564
687 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ น.ส.อัจฉราภรณ์ สิทธิวงศ์ สา ประเทศ 6 มิถุนายน 2564 2564
688 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นางนริศรา กิติวงค์ หนองบัวพิทยาคม ประเทศ 6 มิถุนายน 2564 2564
689 อบรมออนไลน์ครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) นายอภิราม งานชูกิจ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 7 มิถุนายน 2564 2564
690 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 1( AI for Schools Level 1) นางกมลรัตน์ ฐิติวัชร์วรกุล นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 9 มิถุนายน 2564 2564
691 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 9 มิถุนายน 2564 2564
692 การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุ่นรูปแบบออนไลน์สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา นางพรลภัส อ่ำหงษ์ ปัว ประเทศ 13 มิถุนายน 2564 2564
693 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาที่ 1-3 น.ส.แสงดาว การินตา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 16 มิถุนายน 2564 2564
694 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหนังสือสำนักงานก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลว. 5 กค.2560 นางชนกนันท์ คำจิตร เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 19 มิถุนายน 2564 2564
695 อบรมปฏิบัติการ หลักสูตร “ พัฒนาโรงเรียนออนไลน์บนแพลตฟอร์มครบวงจรและการจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักการหนึ่งโรงเรียนสองระบบเป็นฐาน ( ONE SCHOOL TWO SYSTEMS - BASED MANAGEMENT APPROACH )” นางเยาวเรศน์ วงค์ขัติย์ สา จังหวัด 20 มิถุนายน 2564 2564
696 การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 น.ส.เบญจพร ธนะมิตร นาน้อย ประเทศ 23 มิถุนายน 2564 2564
697 การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 น.ส.เบญจพร ธนะมิตร นาน้อย ประเทศ 23 มิถุนายน 2564 2564
698 การอบรมครูสาระเทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่การอบรมครูสาระเทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1 น.ส.วิไลวรรณ เนตรวีระ บ้านหลวง ประเทศ 23 มิถุนายน 2564 2564
699 หลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E - Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพสวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน" นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 25 มิถุนายน 2564 2564
700 การพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษให้สนุกด้วยสันทนาการสากล PPRP สู่การเป็นศูนย์ต้นแบบสองภาษา (Online) น.ส.กนกวรรณ จัดสวย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 27 มิถุนายน 2564 2564
701 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 STEPs ที่สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นางปิยธิดา หม่องต๊ะ สันติสุขพิทยาคม ประเทศ 27 มิถุนายน 2564 2564
702 การพัฒนาสมรรถนะครูการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้วัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่น บูรณาการสะเต็มศึกษาและแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นางศิริลดา เปียงชมภู สันติสุขพิทยาคม ประเทศ 28 มิถุนายน 2564 2564
703 อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น.ส.วานิกา มามาตร สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 30 มิถุนายน 2564 2564
704 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้สื่อ English Discoveries นางราวัลย์ ฑีฆาวงศ์ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 5 กรกฎาคม 2564 2564
705 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Onlive Grade 10-12 Teacher(C4T-9) นางปราณี ไชยโภชน์ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 7 กรกฎาคม 2564 2564
706 สัมนาเชิงปฏิบัติการสอนในศตวรรษที่ 21 ด้วย Google Classroom และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วย Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) น.ส.กนกวรรณ จัดสวย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 11 กรกฎาคม 2564 2564
707 โครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล/ในกิจกรรมพัฒนาครูให้มีวิทยาฐานะ นางจิราภัค แก้วมีศรี สา จังหวัด 11 กรกฎาคม 2564 2564
708 การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นายสุพจน์ สุทธิแสน ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ประเทศ 11 กรกฎาคม 2564 2564
709 การอบรมตามโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากลในกิจกรรมพัฒนาครูให้มีวิทยาฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ ก.ค.ศ. กำหนด นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา โรงเรียน 11 กรกฎาคม 2564 2564
710 โครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากลในกิจกรรมพัฒนาครูให้มีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศ.ธ. 0206.3/ว21 น.ส.หทัยกาญจน์ อินบุญมา สา โรงเรียน 11 กรกฎาคม 2564 2564
711 การอบรมตามโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากลในกิจกรรมพัฒนาครูให้มีวิทยาฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ ก.ค.ศ. กำหนด นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติปัญญ์ สา โรงเรียน 11 กรกฎาคม 2564 2564
712 ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานในกิจกรรมพัฒนาครูให้มีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ก.ค.ศ.กำหนดตามหนังสือก.ค.ศ.ที่ศธ0206.3/ว21 นางนฤตยา อะทะยศ สา โรงเรียน 11 กรกฎาคม 2564 2564
713 การพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม บ่อเกลือ ภาค 16 กรกฎาคม 2564 2564
714 โครงการ Food Good For All กินดี-อยู่ดี อบรมเกี่ยวกับอาหารที่ลดการเบียดเบียนสุขภาพจากพืช นางรัตนา วรินทร์ ทุ่งช้าง ประเทศ 17 กรกฎาคม 2564 2564
715 “Workshop เครื่องมือEDPUZZLE & LOOM” นางทัศนีย์ มะโน เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ภาค 17 กรกฎาคม 2564 2564
716 การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโีงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ นางกาญจนา ธนะขว้าง ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด 18 กรกฎาคม 2564 2564
717 การพัฒนาทักษะการวิจัยในชั้นเรียน(Classroom Action Research : CAR) เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ น.ส.จันทิรา เครือใจ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 18 กรกฎาคม 2564 2564
718 อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นางสาวเรณู สุทธน้อย ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 21 กรกฎาคม 2564 2564
719 การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น.ส.บุญญารัตน์ ข่มอาวุธ นาน้อย ประเทศ 21 กรกฎาคม 2564 2564
720 อบรมหลักสูตร ทฤษฎีปัญญาประดิษฐ์พื้นฐาน นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 27 กรกฎาคม 2564 2564
721 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 น.ส.จันทิรา เครือใจ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 1 สิงหาคม 2564 2564
722 หลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา:การสอนเพศวิถีศึกษา:การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning นางจิราภรณ์ วงค์สวัสดิ์ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 4 สิงหาคม 2564 2564
723 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) น.ส.กัญญา โชคสวัสดิ์ภิญโญ สา ประเทศ 5 สิงหาคม 2564 2564
724 วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย นายโพธิ์ มูลจะคำ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ประเทศ 6 สิงหาคม 2564 2564
725 วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย นางเยาวลักษณ์ สุวรรณตระการ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 6 สิงหาคม 2564 2564
726 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผล วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 2 นางลัดดาวัลย์ ปินตา สา ประเทศ 8 สิงหาคม 2564 2564
727 หลักสูตรการอบรมเชิงปฎิบัติการการวัดผลประเมินผล วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 2 นางวัชรีพร จิตอารีย์ สา ประเทศ 8 สิงหาคม 2564 2564
728 ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล นายกรภู ไชยวงศ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 8 สิงหาคม 2564 2564
729 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผล วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 2 นายเกษมศานต์ กาวิชัย มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ประเทศ 8 สิงหาคม 2564 2564
730 อบรมปฏิบัติการหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง หลักสูตร “การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลสู่ห้องเรียน ยุคไทยแลนด์ 4.0” บูรณาการ ม.ต้น นางเยาวเรศน์ วงค์ขัติย์ สา จังหวัด 9 สิงหาคม 2564 2564
731 สร้างเว๊ปห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Site นางรัฐพร ธิเสนา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 9 สิงหาคม 2564 2564
732 คุณธรรม จริยธรรมเด็ก ทางรอดของสังคม นายโพธิ์ มูลจะคำ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ประเทศ 10 สิงหาคม 2564 2564
733 หลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมเด็กทางรอดของสังคม น.ส.พัชรีภรณ์ ส่องเนตร สันติสุขพิทยาคม ประเทศ 10 สิงหาคม 2564 2564
734 ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล (Habitscan-Types of Learners) นางกัญญา อุปจักร์ บ่อเกลือ ประเทศ 10 สิงหาคม 2564 2564
735 การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทร์เกษม หลักสูตรที่ 2 คุณธรรมจริยธรรมเด็ก ทางรอดของสังคม นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา ประเทศ 10 สิงหาคม 2564 2564
736 อบรมปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างหน่วยการเรียนรู้อัจฉริยะ 4.0 และการจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 ด้วยสมาร์ทดิจิทัลแพลตฟอร์มการศึกษา กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตร นางเยาวเรศน์ วงค์ขัติย์ สา จังหวัด 10 สิงหาคม 2564 2564
737 อบรมหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน นางยุพิน เขื่อนดิน สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 10 สิงหาคม 2564 2564
738 การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการเส้นทางวิชาชีพครูจะก้าวเดินไปในทิศทางใด น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร ประเทศ 11 สิงหาคม 2564 2564
739 โครงสร้างกระทาวงศึกษาธิดารเส้นทางวิชาชีพครูจะก้าวเดินไปทิศทางใด นางเยาวลักษณ์ สุวรรณตระการ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 13 สิงหาคม 2564 2564
740 หลักสูตรโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เส้นทางวิชาชีพครูจะก้าวเดินไปทางใด น.ส.พัชรีภรณ์ ส่องเนตร สันติสุขพิทยาคม ประเทศ 13 สิงหาคม 2564 2564
741 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ น.ส.จุฬาลักษณ์ คำแสน ประเทศ 13 สิงหาคม 2564 2564
742 หลักสูตร “ผู้นำทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การทำข้อตกลง เน้นผลลัพธ์ผู้เรียนและประเด็นท้าทายของครูอย่างยั่งยืน” ว่าที่ร้อยตรีวิญญูภัทร ใจกล้า สารทิศพิทยาคม ประเทศ 14 สิงหาคม 2564 2564
743 อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใประเทศไทย นางเกสรสุคนธ์ เถาถวิล นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 14 สิงหาคม 2564 2564
744 หลักสูตรผู้นำทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การทำข้อตกลงเน้นผลลัพธ์ผู้เรียนและประเด็นท้าทายของครูอย่างยั่งยืน นางยุพิน เขื่อนดิน สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 14 สิงหาคม 2564 2564
745 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ นางนฤมล นิ่มพยา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
746 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าที่ร้อยตรีวิญญูภัทร ใจกล้า สารทิศพิทยาคม ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
747 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ น่านนคร ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
748 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน นางพิมพ์พร วุฒิไชย นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
749 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัด สพฐ. น.ส.พัชรีภรณ์ ส่องเนตร สันติสุขพิทยาคม ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
750 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางพจนีย์ ทาทอง เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
751 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ นางขวัญฤดี กันทเสน มัธยมป่ากลาง โรงเรียน 15 สิงหาคม 2564 2564
752 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ นางสาวภูริตา อินพยา มัธยมป่ากลาง ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
753 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางธัญรดา รุนทา น่านนคร ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
754 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายปัณณธร อ่อนแก้ว มัธยมป่ากลาง ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
755 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสพฐ. นางลำแพน บูรณะชาติ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
756 อบรมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ น.ส.จินตนา อำขำ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
757 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ นางภัทราปภา บัวอาจ สา ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
758 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ น.ส.วิลันดา กอบกอง แม่จริม ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
759 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางศรีทัย ไชยยะ ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
760 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น.ส.ชัญญ์อนนต์ คันนาทิพย์ สา ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
761 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น.ส.ชนิดา ทาระเนตร์ สา ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
762 การสร้างสรรค์บทความวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและผลงานทางวิชาการ น.ส.จุฬาลักษณ์ คำแสน ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
763 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น.ส.สิริวลี พิลา สา ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
764 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น.ส.ณิชาภัทร สุวรรณศรี ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
765 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางกัลยา โนแก้ว ทุ่งช้าง ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
766 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ นางรัตนาภรณ์ ขันทะยศ สา ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
767 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2564 นางสาวดรุณรัตน์ จินดาคำ จังหวัด 15 สิงหาคม 2564 2564
768 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ น.ส.นราทิพย์ นรินทร์ นาหมื่นพิทยาคม ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
769 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางมณทิรา จำรูญ เมืองยมวิทยาคาร ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
770 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ น.ส.สัจจาพร สุใจยา ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
771 การอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครู นางมัธณา จินะแปง ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
772 ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ นายมานิตย์ พรมถานา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
773 การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ นายณัทธนัท สมคำ ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
774 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่14-15 สิงหาคม 2564 น.ส.กชพร รักษากุลภักดี ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
775 อบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
776 การอบรมเชิงปฏิบติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางจุไรรัตน์ สีต๊ะสาร นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
777 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางพิชามญช์ุ โพธิพฤกษ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
778 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ นางวราภรณ์ วงค์เหมอะ ภาค 15 สิงหาคม 2564 2564
779 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ นางลัดดา มหานิล ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
780 เชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน นางปราณี ไชยโภชน์ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
781 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวกรีญาภัค ยอดยา แม่จริม ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
782 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน น.ส.ชญาภา สารเถื่อนแก้ว นาน้อย ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
783 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น.ส.ปริศนา งามทวีกุล ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
784 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางทิวาพร บุตรแก้ว บ่อสวกวิทยาคาร ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
785 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสพฐ. น.ส.อัจฉราภรณ์ ผลรินทร์ ทุ่งช้าง ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
786 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
787 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รูปแบบออนไลน์) โดย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา นายอลงกรณ์ วีระพันธ์ สา ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
788 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ นางไพรินทร์ แสนอินทร์ บ่อสวกวิทยาคาร ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
789 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายทังจี มาลีผดุง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
790 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น.ส.พิมพ์ชนก แดนทอง บ่อสวกวิทยาคาร ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
791 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปเเบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายวิริยะ ชนะจิตต์ ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
792 เชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอดิศักดิ์ ทองสุข ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
793 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางพรลภัส อ่ำหงษ์ ปัว ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
794 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ นางวิไล เสารางทอย ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
795 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสมภพ ใจบุญ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
796 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปเเบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางชะบา สุดสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
797 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางชนกนันท์ คำจิตร เมืองยมวิทยาคาร ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
798 การสร้างสรรค์บทความวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและผลงานทางวิชาการ นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
799 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายวัชระศักดิ์ วรรณโยธา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
800 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน นายอาทิตย์ อนันท้าว นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
801 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ นางสุภา ครุฑเงิน นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
802 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางชนิดา กิติตุ้ย นาน้อย ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
803 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ นางเบญจพร เมธาฤทธิ์ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
804 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสพฐ. นางทัศนีย์ มะโน เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
805 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายจรัญ อุดอ้าย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
806 การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางกมลรัตน์ ฐิติวัชร์วรกุล นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
807 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายนิวัฒน์ พันน้อย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
808 การอบรมเชิปฏิบัตการพัฒนาทักษะการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัด สพฐ. นางศิริลักษณ์ ยะวิญชาญ สตรีศรีน่าน ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
809 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
810 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางนงลักษณ์ รักษาพล เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
811 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ นายโกศล พิศุทธิ์ภักดี บ่อเกลือ ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
812 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ นางจุฑามาศ คำสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
813 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
814 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น.ส.ชัญญ์อนนต์ คันนาทิพย์ สา ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
815 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบออนไลน์ น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
816 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางพัทธนันท์ ขันยม น่านนคร ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
817 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวเรณู สุทธน้อย ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
818 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ นางมาลี ขันทแพทย์ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
819 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ นางยุพิน เขื่อนดิน สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
820 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา ปัว ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
821 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแแบบออนไลน์ นายสุรศักดิ์ คำศรีใส ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
822 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น.ส. อรัญญา หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
823 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ นายประพันธ์ นันทธนาคาร นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
824 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ นายธีระพันธ์ ทะก๋า นาน้อย ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
825 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื็นฐาน นางรัฐพร ธิเสนา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
826 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ นายรังสรรค์ ไกรสีกาจ แม่จริม ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
827 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น.ส.พัชริดา ทิพวงศ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
828 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ นางสุวภา เหมภัทรสุวรรณ นาน้อย ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
829 เทคโนโลยีการสร้างสื่อดิจิทัล นางนฤตยา อะทะยศ สา ภาค 16 สิงหาคม 2564 2564
830 การรู้เท่าทันสื่อ นางนฤตยา อะทะยศ สา ภาค 16 สิงหาคม 2564 2564
831 เป็น The trainer teacher กลางน้ำ ผู้มีเรื่องเล่าความสำเร็จ "นวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน" โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับบุคลากรทางการศึกษา นางสาวสราณี แก้วโก๋ แม่จริม ภาค 16 สิงหาคม 2564 2564
832 การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ นางหรรษา สิทธิพงศ์ ปัว ประเทศ 18 สิงหาคม 2564 2564
833 เทคโนโลยีดิจิตทัลสู่โลกอนาคต นางทัศนีย์ มะโน เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัด 19 สิงหาคม 2564 2564
834 กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม นางทัศนีย์ มะโน เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 19 สิงหาคม 2564 2564
835 อบรมหลักสูตรสถาบันคุรุพัฒนารับรอง หลักสูตรระดับกลาง หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูบูรณาการสาระ การจัดกิจกรรม ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงจริยธรรม ระดับมัธยมศึกาาตอนต้น นางเยาวเรศน์ วงค์ขัติย์ สา โรงเรียน 20 สิงหาคม 2564 2564
836 อบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูบูรณาการสาระการจัดกิจกรรมจิตสาธารณตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณเชิงจริยธรรม นางเยาวเรศน์ วงค์ขัติย์ สา โรงเรียน 20 สิงหาคม 2564 2564
837 อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพชร ก๋าวงศ์ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 20 สิงหาคม 2564 2564
838 ผ่านการเรียนออนไลน์ตามเกณฑ์การวัดผลในรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อการศึกษา นายเกษมศานต์ กาวิชัย มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ประเทศ 20 สิงหาคม 2564 2564
839 โรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย นางขวัญใจ ปะทิ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 20 สิงหาคม 2564 2564
840 อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น.ส.ปวีณา พรหมรักษ์ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 20 สิงหาคม 2564 2564
841 การอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัตรการหลักสูตรการสร้าง Report ให้อ่านง่ายด้วย Google Data Studio นางสาวภูริตา อินพยา มัธยมป่ากลาง ประเทศ 21 สิงหาคม 2564 2564
842 อบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นในหัวข้อ “สอนอย่างไรให้สนุก” น.ส.จินตนา อำขำ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 21 สิงหาคม 2564 2564
843 การอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัตรการหลักสูตรการสร้างสรรค์ใบงานมีชีวิตด้วย LIVEWORKSHEETS นางสาวภูริตา อินพยา มัธยมป่ากลาง ประเทศ 22 สิงหาคม 2564 2564
844 อบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการสร้างสรรค์ใบงานมีชีวิตด้วย LIVEWORKSHEETS" นางกัลยา โนแก้ว ทุ่งช้าง ภาค 22 สิงหาคม 2564 2564
845 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 2 (AI For School Level 2) น.ส.เบญจพร ธนะมิตร นาน้อย ประเทศ 24 สิงหาคม 2564 2564
846 อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นายปัณณธร อ่อนแก้ว มัธยมป่ากลาง ประเทศ 25 สิงหาคม 2564 2564
847 การออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้ สำหรับการศึกษาในยุค Next Normal Education Reimagined นายโพธิ์ มูลจะคำ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ประเทศ 27 สิงหาคม 2564 2564
848 การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 6 การออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร ประเทศ 27 สิงหาคม 2564 2564
849 อบรมสัมมนาวิชาการออนไลน์ ปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนผู้ปกครองเป็นครู"สอนออนไลน์ อย่างไร ให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ และมีความสุข" น.ส.กชพร รักษากุลภักดี จังหวัด 28 สิงหาคม 2564 2564
850 การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหารูปแบบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษา (รุ่นที่ 3) น.ส.ขจีรัตน์ ไชยวิโน สันติสุขพิทยาคม ประเทศ 29 สิงหาคม 2564 2564
851 การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการออกแบบและสร้างสื่อการสอนภาษาไทยออนไลน์ นางเมธาวี ขันทะสอน ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ โรงเรียน 29 สิงหาคม 2564 2564
852 หลักสูตรครูกับการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา นางณธษา วินิชสุคนธ์ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 29 สิงหาคม 2564 2564
853 หลักสูตรครูกับการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา นางณธษา วินิชสุคนธ์ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 29 สิงหาคม 2564 2564
854 การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา น.ส.ยุวดี ชุรี ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 30 สิงหาคม 2564 2564
855 Education Innovation นวัตกรรมเพื่ออนาคตการศึกษาไทย นายโพธิ์ มูลจะคำ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ประเทศ 31 สิงหาคม 2564 2564
856 หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ส่งได้สบายกระเป๋า Online Training for Middle School Mathematics Teachers: Delivery with tiny cost นางลัดดาวัลย์ ปินตา สา ประเทศ 31 สิงหาคม 2564 2564
857 หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ยืดเส้นยืดสาย ร่างกายแข็งแรง นางดาราลักษณ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 31 สิงหาคม 2564 2564
858 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ : เคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่อง เคมีกับพลังงานทดแทน (Online Training for High School Physical (Chemistry) Teachers Chemistry and Renewable Energy นางศุจินันท์ เชื้อพันธ์งาม น่านนคร ประเทศ 31 สิงหาคม 2564 2564
859 การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทร์เกษม หลักสูตรที่ 7 Education Innovation นวัตกรรมเพื่ออนาคตการศึกษาไทย นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา ประเทศ 31 สิงหาคม 2564 2564
860 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ นางเรณู ปันทะมา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 31 สิงหาคม 2564 2564
861 อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ส่งได้สบายกระเป๋า นางวัชราวไลย์ วงศ์ใหญ่ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 31 สิงหาคม 2564 2564
862 อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน นางวัชราวไลย์ วงศ์ใหญ่ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 31 สิงหาคม 2564 2564
863 การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 7 นวัตกรรมเพื่อการศึกษาไทย น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร ประเทศ 31 สิงหาคม 2564 2564
864 เข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานการบูรณาการแนวคิดสู่ การปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. นางลัดดาวัลย์ ปินตา สา ประเทศ 3 กันยายน 2564 2564
865 โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานการเรียนด้านภาษาอังกฤษของนิสิต น.ส.หทัยกาญจน์ อินบุญมา สา จังหวัด 3 กันยายน 2564 2564
866 ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สู่ความเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษที่21 น.ส.หทัยกาญจน์ อินบุญมา สา จังหวัด 5 กันยายน 2564 2564
867 อบรมหลักสูตรการพัฒนาครูด้านการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ด้วย IPST-AI ระดับมัธยม นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 5 กันยายน 2564 2564
868 ศึกษาสื่อสารผ่านบทเพลง นายโพธิ์ มูลจะคำ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ประเทศ 6 กันยายน 2564 2564
869 อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 1 วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย, หลักสูตรที่ 8 ศึกษาสื่อสารผ่านบทเพลง น.ส.กชพร รักษากุลภักดี ประเทศ 6 กันยายน 2564 2564
870 การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม นายกรุง แปงจำ ประเทศ 6 กันยายน 2564 2564
871 การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ น.ส.ราตรี แปงอุด บ่อเกลือ ประเทศ 6 กันยายน 2564 2564
872 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 3 (AI For School Level 3) น.ส.เบญจพร ธนะมิตร นาน้อย ประเทศ 7 กันยายน 2564 2564
873 ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร หลักสูตรที่ 1 :NEXT Normal Education Reimagined การบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมประสบการณ์จริงจากผู้บริหารสถานศึกษา น.ส.ทัศนีย์ การินทร์ สา ประเทศ 10 กันยายน 2564 2564
874 การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทร์เกษม หลักสูตรที่ 9 Active Learning นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา ประเทศ 10 กันยายน 2564 2564
875 หลักสูตร 1 : NEXT Normal Education Reimagined การบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมประสบการจริงจากผู้บริหารสถานศึกษา น.ส.รัตนาภรณ์ เรือนคำ พระธาตุพิทยาคม ประเทศ 10 กันยายน 2564 2564
876 อบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2564 น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร จังหวัด 10 กันยายน 2564 2564
877 การอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและการจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค NEXT Normal นางวรรณี ปันอ้าย นาน้อย ประเทศ 11 กันยายน 2564 2564
878 การพัฒนาบุคลากรแกนนำในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบนฯ นายพินิจ จิรนันทนุกุล มัธยมป่ากลาง ภาค 12 กันยายน 2564 2564
879 อบรมเชิงปฎิบัติการโครงการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร จังหวัด 13 กันยายน 2564 2564
880 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA 2022 รูปแบบออนไลน์ นางเมธาวี ขันทะสอน ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด 14 กันยายน 2564 2564
881 การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 14 กันยายน 2564 2564
882 หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 3 (AI for Schools Level 3) ว่าที่ร้อยตรีวิญญูภัทร ใจกล้า สารทิศพิทยาคม ประเทศ 15 กันยายน 2564 2564
883 พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาตามแนววิถีใหม่ นางทิวาพร บุตรแก้ว บ่อสวกวิทยาคาร ประเทศ 20 กันยายน 2564 2564
884 การอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาตามแนววิถีใหม่ นางไพรินทร์ แสนอินทร์ บ่อสวกวิทยาคาร ประเทศ 20 กันยายน 2564 2564
885 พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาตามแนววิถีใหม่ น.ส.พิมพ์ชนก แดนทอง บ่อสวกวิทยาคาร ประเทศ 20 กันยายน 2564 2564
886 เป็น The master teacher ปลายน้ำ ผู้ถ่ายทอดกลวิธีการสอน ในรูปแบบ Active Learning โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับบุคลากรทางการศึกษา นางสาวสราณี แก้วโก๋ แม่จริม ภาค 20 กันยายน 2564 2564
887 CERTIFICATE OF COMPLETION นางสาวกรีญาภัค ยอดยา แม่จริม ประเทศ 21 กันยายน 2564 2564
888 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาเรียนรวมสู่การปฏิบัติ น.ส.หทัยกาญจน์ อินบุญมา สา จังหวัด 28 กันยายน 2564 2564
889 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาเรียนรวมสู่การปฏิบัติ น.ส.หทัยกาญจน์ อินบุญมา สา จังหวัด 28 กันยายน 2564 2564
890 การอบรมครูการออกแบบและเทคโนโลยี ม.2 รุ่นที่ 1 ว่าที่ร้อยตรีวิญญูภัทร ใจกล้า สารทิศพิทยาคม ประเทศ 29 กันยายน 2564 2564
891 การอบรมครูการออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 รุ่นที่ 1 ว่าที่ร้อยตรีวิญญูภัทร ใจกล้า สารทิศพิทยาคม ประเทศ 29 กันยายน 2564 2564
892 การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายศุภณัฐ ไชยศิลป์ ประเทศ 29 กันยายน 2564 2564
893 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางการประเมินสมรรถนะ และการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน นางกาญจนา ธนะขว้าง ท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียน 8 ตุลาคม 2564 2564
894 การฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง อบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการสร้างสื่อเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งครู ฝึกเขียนแบบข้อตกลงในการพัฒนา (PA) และ ออกแบบนวัตกรรมการศึกษา นางกานต์พิชชา เจียมรุ่งรักษา ปัว ประเทศ 11 ตุลาคม 2564 2564
895 การอบรมจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู นางทัศนีย์ มะโน เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" โรงเรียน 15 ตุลาคม 2564 2564
896 การอบรมเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA) นางทัศนีย์ มะโน เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" โรงเรียน 16 ตุลาคม 2564 2564
897 หลักสูตรสมรรถะครูสู่มือาชีพในศตวรรษที่ 21 นางยุพิน เขื่อนดิน สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 17 ตุลาคม 2564 2564
898 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งครูฝึกเขีแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) นางยุพิน เขื่อนดิน สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ภาค 21 ตุลาคม 2564 2564
899 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งครูฝึกเขีแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) นางยุพิน เขื่อนดิน สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ภาค 21 ตุลาคม 2564 2564
900 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งครูฝึกเขีแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) นางยุพิน เขื่อนดิน สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ภาค 21 ตุลาคม 2564 2564
901 ผ่านการอบรมเิงปฎิบัติการเรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว.PA(Performance Appraisal) นางนฤตยา อะทะยศ สา จังหวัด 21 ตุลาคม 2564 2564
902 การขับเคลื่อนการพัฒนางาน PA นางทัศนีย์ มะโน เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 23 ตุลาคม 2564 2564
903 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรเรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง น.ส.วรุณพร ทุ่งสี่ สตรีศรีน่าน โรงเรียน 23 ตุลาคม 2564 2564
904 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (วPA) น.ส.ปุณยนุช ลักษณะ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน 24 ตุลาคม 2564 2564
905 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement: PA) นางชนกนันท์ คำจิตร เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 26 ตุลาคม 2564 2564
906 การจัดกิจรรมลูกเสือในสถานศึกษา นางทัศนีย์ มะโน เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" โรงเรียน 29 ตุลาคม 2564 2564
907 การเขียนโปรแกรมภาษา Python (C4T Plus-Python) นายกฤษฎาพงษ์ สุตะ สารทิศพิทยาคม ประเทศ 31 ตุลาคม 2564 2564
908 การผลิตสื่อวิดีโอออนไลน์อย่างมืออาชีพ สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning นายชเนรินทร์ จิตอารี ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ประเทศ 31 ตุลาคม 2564 2564
909 เชิงปฏิบัติการรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในอนาคต น.ส.บุศราภรณ์ สมบุญ แม่จริม ประเทศ 31 ตุลาคม 2564 2564
910 เชิงปฏิบัติการรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในอนาคต Education reimaigned น.ส.บุศราภรณ์ สมบุญ แม่จริม ประเทศ 31 ตุลาคม 2564 2564
911 การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Scratch) น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 31 ตุลาคม 2564 2564
912 หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่องส่งได้สบายกระเป๋า น.ส.พัชริดา ทิพวงศ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 31 ตุลาคม 2564 2564
913 การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) ในการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา หลักสูตร เสียงที่มีความหมายของเยาวชนไทย พัฒนาได้จากความคิดยั่งยืน นายปิยะ คณะธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 31 ตุลาคม 2564 2564
914 การสอนเพศวิถีศึกษา นางเบญญารัศม์ สุขจริยะวัฒน์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 4 พฤศจิกายน 2564 2564
915 การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นางสุธาลักษณ์ จันทรสูรย์ ปัว ประเทศ 6 พฤศจิกายน 2564 2564
916 หลักสูตร 1 NEXT Normal Education Reimagined การบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมประสบการณ์จริงจากผู้บริหารสถานศึกษา นางฤทัยรัตน์ ชินายศ แม่จริม ประเทศ 10 พฤศจิกายน 2564 2564
917 หลักสูตร 2 กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและการจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค NEXT Normal นางฤทัยรัตน์ ชินายศ แม่จริม ประเทศ 11 พฤศจิกายน 2564 2564
918 หลักสูตรที่ 3 มุมมองใหม่ของการบริหารการจัดการศึกษาและการพัฒนาทักษะผู้เรียนรู้สู่การเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลของโลกแห่งศตวรรษที่ 21 นางฤทัยรัตน์ ชินายศ แม่จริม ประเทศ 18 พฤศจิกายน 2564 2564
919 การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายใน การขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ นางลัดดาวัลย์ ปินตา สา จังหวัด 21 พฤศจิกายน 2564 2564
920 การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโีงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ นางกาญจนา ธนะขว้าง ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด 21 พฤศจิกายน 2564 2564
921 การอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.ปลาย นายธงชัย คฤหานนท์ ทุ่งช้าง จังหวัด 21 พฤศจิกายน 2564 2564
922 การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ นางนฤตยา อะทะยศ สา โรงเรียน 24 พฤศจิกายน 2564 2564
923 กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านลูกเสือ ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 25 พฤศจิกายน 2564 2564
924 การพัฒนาสมรรถนะครูผู้จัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการการจัดกิจกรรมการเรียนเพื่อส่งเสริมการคิดเพื่อการตัดสินใจเชิงจริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ปัณฑิตา ไชยโย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 25 พฤศจิกายน 2564 2564
925 การอบรมครุสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางกานต์พิชชา เจียมรุ่งรักษา ปัว ประเทศ 26 พฤศจิกายน 2564 2564
926 การคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา นางสุวภา เหมภัทรสุวรรณ นาน้อย จังหวัด 30 พฤศจิกายน 2564 2564
927 หลักสูตร microsoft data science น.ส.สายรุ้ง อุดเงิน ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด 5 ธันวาคม 2564 2564
928 อบรมหลักสูตร Microsot Data Science รุ่นที่ 1 นางอรณี ผาแก้ว ปัว จังหวัด 5 ธันวาคม 2564 2564
929 การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางภัทร์นฤน โพธิ์ทิพย์วงษ์ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ประเทศ 7 ธันวาคม 2564 2564
930 โครงการแนะนแวแนะใจ ทำอย่างไรเมื่อคุยกับเด็ก น.ส.ลำดวน ท้าวเชียง สตรีศรีน่าน ประเทศ 11 ธันวาคม 2564 2564
931 การอบรมกิจกรรมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ น.ส.มนัญยา สายซอ สารทิศพิทยาคม ประเทศ 15 ธันวาคม 2564 2564
932 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ น.ส.กนกวรรณ อิ่นคำ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 15 ธันวาคม 2564 2564
933 การอบรมหลักสูตร Microsoft Data Science นางดวงสมร ดวงตา หนองบัวพิทยาคม จังหวัด 26 ธันวาคม 2564 2564
934 อบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นานาชาติ 26 ธันวาคม 2564 2564
935 การอบรมหลักสูตร Microsoft Data Science นางอุตสาห์ โนราช หนองบัวพิทยาคม โรงเรียน 26 ธันวาคม 2564 2564
936 หลักสูตรการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบมาตรฐาน CEFR ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้สื่อ Vantage Connect น.ส.ปิยกานต์ จิณะเสน สารธรรมวิทยาคาร ประเทศ 30 ธันวาคม 2564 2564
937 อบรมหลักสูตรสถาบันคุรุพัฒนารับรอง การพัฒนาสมรรถนะครูผู้จัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดตัดสินใจเชิงจริยธรรม นางเยาวเรศน์ วงค์ขัติย์ สา จังหวัด 1 มกราคม 2565 2565
938 การอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่ออาชีพและการมีงานทำโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ5 STEPsที่สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น.ส.พิไลวรรณ ปะทะดวง ประเทศ 10 มกราคม 2565 2565
939 การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณสาระการเรียนรู่้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 STEPS สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น น.ส.ขจีรัตน์ ไชยวิโน สันติสุขพิทยาคม ประเทศ 15 มกราคม 2565 2565
940 "พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล" The Power of New Generation Teachers : Creating Thais to the Global World นางสาวธีรวรรณ ติ๊บบุญศรี ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 16 มกราคม 2565 2565
941 การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 น.ส.กาญจนา ยศหล้า พระธาตุพิทยาคม ประเทศ 17 มกราคม 2565 2565
942 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูม.1-3 นางเนตรนภา ขจรบริรักษ์ ศรีนครน่าน ประเทศ 17 มกราคม 2565 2565
943 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นางนงคราญ เจริญพงษ์ สา ประเทศ 18 มกราคม 2565 2565
944 โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหย่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ กับแนวทางการประกันคุณภาพทางการศึกษาภายนอกใต้สถานการณ์ COVID-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร ประเทศ 19 มกราคม 2565 2565
945 โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกภายในสถานการณ์ Covid-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) นางทิวาพร บุตรแก้ว บ่อสวกวิทยาคาร ประเทศ 19 มกราคม 2565 2565
946 โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกภายในสถานการณ์ Covid-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) น.ส.พิมพ์ชนก แดนทอง บ่อสวกวิทยาคาร ประเทศ 19 มกราคม 2565 2565
947 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ Coding Online Grade ๑๐-๑๒ Teacher (C๔T-๙) นายจิตรกร กิจเฉลียว ประเทศ 20 มกราคม 2565 2565
948 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นางนภฉัฐ เพ็ชรภา ทุ่งช้าง ประเทศ 21 มกราคม 2565 2565
949 หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล นายดลกิต นาทชัชวาลกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 21 มกราคม 2565 2565
950 ส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล สำหรับครูระดับประถมศึกษา นายจตุรนต์ อุปถัมภ์ น่านประชาอุทิศ ประเทศ 21 มกราคม 2565 2565
951 อบรมหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล น.ส.บุศราภรณ์ สมบุญ แม่จริม ประเทศ 21 มกราคม 2565 2565
952 การส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล น.ส.ณัฐติยา บัวยศ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 21 มกราคม 2565 2565
953 การอบรมหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัลสำหรับครูระดับประถมศึกษา น.ส.ยุวดี ชุรี ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 21 มกราคม 2565 2565
954 การอบรมหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล สำหรับครูระดับประถมศึกษา นางจินตนา ถาวรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 21 มกราคม 2565 2565
955 หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลลเมืองดิจิทัล สำหรับครูระดับประถมศึกษา นายฐิติกร ไชยจันดี ประเทศ 21 มกราคม 2565 2565
956 การอบรมหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล สำหรับครูประถมศึกษา รหัสหลักสูตร ๖๔๐๙๙ นางสาวธีรวรรณ ติ๊บบุญศรี ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 21 มกราคม 2565 2565
957 เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่ผลเมืองดิจิทัล สำหรับครูระดับประถมศึกษา นายธีรนัย วงค์เหมอะ นาหมื่นพิทยาคม ประเทศ 21 มกราคม 2565 2565
958 หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล สำหรับครูประถมศึกษา นางนภาพร วรรณภพ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 21 มกราคม 2565 2565
959 หลักสูตร “การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ” นางนงคราญ เจริญพงษ์ สา ประเทศ 22 มกราคม 2565 2565
960 โครงการโรงเรียนปลอดภัย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 26 มกราคม 2565 2565
961 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับสหวิทยาเขต นางแสงดาว ปัญญาวงศ์ นาน้อย จังหวัด 26 มกราคม 2565 2565
962 พลังครูยุคใหม่สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล นางทิพรัตน์ ปะสีละเตสัง ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 26 มกราคม 2565 2565
963 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นายฐิติกร ไชยจันดี ประเทศ 30 มกราคม 2565 2565
964 เงินทองต้องวางแผน นางนภาพร วรรณภพ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 30 มกราคม 2565 2565
965 กิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่66 พ.ศ.2565 น.ส.สัจจาพร สุใจยา ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 31 มกราคม 2565 2565
966 การอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้วิชาเพิ่มเติมชีววิทยา แบบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย ประเทศ 31 มกราคม 2565 2565
967 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นางจิรารัตน์ บริวัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 31 มกราคม 2565 2565
968 เงินทองต้องวางแผน นายนิวัฒน์ ใจบาล สตรีศรีน่าน ประเทศ 2 กุมภาพันธ์ 2565 2565
969 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ Coding Online for Grade ๑๐-๑๒ Teacher (C๔T – ๙) ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะนา นาหมื่นพิทยาคม ประเทศ 2 กุมภาพันธ์ 2565 2565
970 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online Grade 7-9Teacher (C4T-9) นายอภิราม งานชูกิจ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 3 กุมภาพันธ์ 2565 2565
971 การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นายดลกิต นาทชัชวาลกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 4 กุมภาพันธ์ 2565 2565
972 การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นายจตุรนต์ อุปถัมภ์ น่านประชาอุทิศ ประเทศ 5 กุมภาพันธ์ 2565 2565
973 ประชุมกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 นางสุภา ครุฑเงิน นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ภาค 5 กุมภาพันธ์ 2565 2565
974 อบรมออนไลน์ดารจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (Coding Online For นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 7 กุมภาพันธ์ 2565 2565
975 วิทยาการคำนวณสำหรับครู ม.4-6 (Coding Online for Grade 10-12 Teacher(C4T-9) นางขวัญใจ ปะทิ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 8 กุมภาพันธ์ 2565 2565
976 เงินทองต้องวางแผน นายจตุรนต์ อุปถัมภ์ น่านประชาอุทิศ ประเทศ 8 กุมภาพันธ์ 2565 2565
977 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นายจตุรนต์ อุปถัมภ์ น่านประชาอุทิศ ประเทศ 8 กุมภาพันธ์ 2565 2565
978 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่4-6 นางจันทร์เพ็ญ อินน้อย นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 8 กุมภาพันธ์ 2565 2565
979 พลังครูยุคใหม่สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล นายพัชรพล ทรงศิริเลิศวัฒนา น่านประชาอุทิศ ประเทศ 8 กุมภาพันธ์ 2565 2565
980 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นายสมภพ ใจบุญ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 8 กุมภาพันธ์ 2565 2565
981 อบรมออนไลน์การจักการเรียนรู้วิทาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นายมานิตย์ พรมถานา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 8 กุมภาพันธ์ 2565 2565
982 อบรมออนไลน์การจักการเรียนรู้วิทาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นายมานิตย์ พรมถานา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 8 กุมภาพันธ์ 2565 2565
983 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาที่ 4-6 น.ส.แสงดาว การินตา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 8 กุมภาพันธ์ 2565 2565
984 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Oline Grad 10-12 Teacher (C4T-9) น.ส.ศุจินันท์ จริยา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 8 กุมภาพันธ์ 2565 2565
985 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมปีที่4-6 Coding Online Grade 10-12 Teacher (4T-9) น.ส.จิตติมา เขื่อนคำ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 9 กุมภาพันธ์ 2565 2565
986 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นายนิรันดร์ กันตา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 9 กุมภาพันธ์ 2565 2565
987 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรัยครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding on line for Grade 7-9 (C4T-8) นางอัญชัน ธนะวงศ์ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 9 กุมภาพันธ์ 2565 2565
988 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่1-3 coding นายอาทิตย์ อนันท้าว นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 9 กุมภาพันธ์ 2565 2565
989 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่4-6 coding นางเปรมฤดี พิทักษ์ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 9 กุมภาพันธ์ 2565 2565
990 วิทยาการคำนวณ (Coding Online for Grade 7-9 Teacher(C4T-8) นางขวัญใจ ปะทิ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 9 กุมภาพันธ์ 2565 2565
991 การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T - 8) น.ส.ขจีรัตน์ ไชยวิโน สันติสุขพิทยาคม ประเทศ 9 กุมภาพันธ์ 2565 2565
992 อบรมออนไลน์การจัดการเียนการสอนเรื่องการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนาณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นางพริม เทพทิพย์ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียน 9 กุมภาพันธ์ 2565 2565
993 อบรมออนไลน์การจัดการเียนการสอนเรื่องการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนาณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นางพริม เทพทิพย์ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียน 9 กุมภาพันธ์ 2565 2565
994 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1-3 นายอดิศักดิ์ ทองสุข ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 9 กุมภาพันธ์ 2565 2565
995 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่1-3 นางจันทร์เพ็ญ อินน้อย นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 9 กุมภาพันธ์ 2565 2565
996 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4-6 นายอดิศักดิ์ ทองสุข ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 9 กุมภาพันธ์ 2565 2565
997 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นายอดิศักดิ์ ทองสุข ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 9 กุมภาพันธ์ 2565 2565
998 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4-6 นายอดิศักดิ์ ทองสุข ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 9 กุมภาพันธ์ 2565 2565
999 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1-3 นายอดิศักดิ์ ทองสุข ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 9 กุมภาพันธ์ 2565 2565
1000 การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นางเบญจพร เมธาฤทธิ์ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 9 กุมภาพันธ์ 2565 2565
1001 การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นางเบญจพร เมธาฤทธิ์ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 9 กุมภาพันธ์ 2565 2565
1002 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online for Grade 10-12 Teacher (C4T – 9) นางปิยธิดา หม่องต๊ะ สันติสุขพิทยาคม ประเทศ 9 กุมภาพันธ์ 2565 2565
1003 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Oline Grad 7-9 Teacher (C4T-8) น.ส.ศุจินันท์ จริยา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 9 กุมภาพันธ์ 2565 2565
1004 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวฯสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 9 กุมภาพันธ์ 2565 2565
1005 การฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาลูกเสือ "การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา" นายมงคล วีระ สารธรรมวิทยาคาร จังหวัด 11 กุมภาพันธ์ 2565 2565
1006 อบรมและผ่านการทดสอบการใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย(MOE Safety Platform ) นางพยอม ทิฆัมพรธีรวงค์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 14 กุมภาพันธ์ 2565 2565
1007 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่1-3 coding นางเปรมฤดี พิทักษ์ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 14 กุมภาพันธ์ 2565 2565
1008 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ นายสุพนธ์ มหายศนันท์ ประเทศ 15 กุมภาพันธ์ 2565 2565
1009 การใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE Safety PLatform) น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร ประเทศ 15 กุมภาพันธ์ 2565 2565
1010 การอบรมและผ่านการทดสอบการใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE Safety Platform) นางทิวาพร บุตรแก้ว บ่อสวกวิทยาคาร ประเทศ 15 กุมภาพันธ์ 2565 2565
1011 การอบรมและผ่านการทดสอบการใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE Safety Platform) นางไพรินทร์ แสนอินทร์ บ่อสวกวิทยาคาร ประเทศ 15 กุมภาพันธ์ 2565 2565
1012 หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอนชีววิทยา แบบออนไลน์ นางรัชฎาภรณ์ นันธนะวิบูลย์ น่านนคร ประเทศ 15 กุมภาพันธ์ 2565 2565
1013 การอบรมและผ่านการทดสอบการใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE Safety Platform) นางวัชราวไลย์ วงศ์ใหญ่ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 15 กุมภาพันธ์ 2565 2565
1014 การอบรมการใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE Safety Platform) น.ส.ภรปริญญา เพชรสุภา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 15 กุมภาพันธ์ 2565 2565
1015 ได้เข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบ การใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE Safety Platform) นายธีรนัย วงค์เหมอะ นาหมื่นพิทยาคม ประเทศ 15 กุมภาพันธ์ 2565 2565
1016 การอบรมและผ่านการทดสอบการใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE Safery Platform) น.ส.ศุจินันท์ จริยา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 15 กุมภาพันธ์ 2565 2565
1017 ได้ผ่านการพัฒนาในหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน นางมยุรา ปัญญาวงค์ ปัว ประเทศ 23 กุมภาพันธ์ 2565 2565
1018 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ นายประดิษฐ์ หาญยุทธ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก โรงเรียน 27 กุมภาพันธ์ 2565 2565
1019 Python ขั้นพื้นฐาน ส าหรับการจัดการ เรียนรู้วิทยาการค านวณ ระดับ มัธยมศึกษารหัสหลักสูตร 64199 นางปียมาศ พาใจธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 27 กุมภาพันธ์ 2565 2565
1020 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น.ส.ศิราภรณ์ ศิริกันไชย พระธาตุพิทยาคม ประเทศ 1 มีนาคม 2565 2565
1021 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักดภาพ ข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษาด้วยกระบวนการActive Learning ผ่านระบบออนไลน์ น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 3 มีนาคม 2565 2565
1022 อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 1 คุณธรรมสร้างสุขสำหรับครูสู่ผู้เรียน น.ส.กชพร รักษากุลภักดี ประเทศ 3 มีนาคม 2565 2565
1023 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่2 การสร้างวินัยสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา นายปัณณธร อ่อนแก้ว มัธยมป่ากลาง ประเทศ 10 มีนาคม 2565 2565
1024 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักดภาพ ข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษาด้วยกระบวนการActive Learning ผ่านระบบออนไลน์ น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 10 มีนาคม 2565 2565
1025 อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 2 การสร้างวินัยสู่ความเป็นเลิศทางกีฬา น.ส.กชพร รักษากุลภักดี ประเทศ 10 มีนาคม 2565 2565
1026 การอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลเทคโนโลยีตามารตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ"" น.ส.ชัญญ์อนนต์ คันนาทิพย์ สา ประเทศ 11 มีนาคม 2565 2565
1027 การใช้งานระบบมาตรฐานด้วยความปลอดภัย MOE Safety Platform น.ส.พวงพยอม ถึงสุข สตรีศรีน่าน ประเทศ 14 มีนาคม 2565 2565
1028 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 3 เปิดโลกการศึกษาไร้ขีดจำกัดในยุคจักรวาลนฤมิต นายปัณณธร อ่อนแก้ว มัธยมป่ากลาง ประเทศ 17 มีนาคม 2565 2565
1029 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการActive Learning ผ่านระบบออนไลน์ น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 17 มีนาคม 2565 2565
1030 อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 3 เปิดโลกการศึกษาไร้ขีดจำกัดในยุคจักรวาลนฤมิต น.ส.กชพร รักษากุลภักดี ประเทศ 17 มีนาคม 2565 2565
1031 หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ แบบ Unplugged ระดับมัธยมศึกษา นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 20 มีนาคม 2565 2565
1032 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ระดับมัธยมศึกษา (Coding Online for Teacher Plus: C๔T Plus-Unplugged ๒) นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 20 มีนาคม 2565 2565
1033 การเขียนโปรแกรม Scratch ( Coding Online for Teacher Ptus-Scratch) ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะนา นาหมื่นพิทยาคม ประเทศ 22 มีนาคม 2565 2565
1034 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 4 ค่านิยมที่ดีงามของเด็กและเยาวชน นายปัณณธร อ่อนแก้ว มัธยมป่ากลาง ประเทศ 24 มีนาคม 2565 2565
1035 การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 24 มีนาคม 2565 2565
1036 การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา “การสอนเพศวิถี:การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะในชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” น.ส.ศศิธร ศรีอมรโยธิน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 28 มีนาคม 2565 2565
1037 อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย น.ส.ดาราณี ศรีเที่ยง นาหมื่นพิทยาคม ประเทศ 30 มีนาคม 2565 2565
1038 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นางมนชยา อธิกรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 31 มีนาคม 2565 2565
1039 วิชา Microsoft Office Word 2016 น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 4 เมษายน 2565 2565
1040 วิชา Microsoft Office PowerPoint 2016 น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 5 เมษายน 2565 2565
1041 ผ่านการอบรมและผ่านเกณฑ์การทดสอบในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางทิวาพร บุตรแก้ว บ่อสวกวิทยาคาร ประเทศ 6 เมษายน 2565 2565
1042 การอบรมเชิงปฏิบัติการสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 น.ส.นราทิพย์ นรินทร์ นาหมื่นพิทยาคม ประเทศ 6 เมษายน 2565 2565
1043 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน : การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 7 เมษายน 2565 2565
1044 การทำกระถางด้วยหลักวงเวียน น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์ ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด 12 เมษายน 2565 2565
1045 การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus : C4T Plus-Scratch) นางรวงทอง ธุระยศ นาน้อย ประเทศ 16 เมษายน 2565 2565
1046 การอบรมหลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์" สำหรับครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นายพินิจ จิรนันทนุกุล มัธยมป่ากลาง ประเทศ 18 เมษายน 2565 2565
1047 อบรมหลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นางปิยพร มิ่งเมือง มัธยมป่ากลาง ประเทศ 18 เมษายน 2565 2565
1048 การอบรมหลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์" สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นางราวัลย์ ฑีฆาวงศ์ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 18 เมษายน 2565 2565
1049 อบรมหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 18 เมษายน 2565 2565
1050 การอบรมหลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์" สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา น.ส.กนิษฐา รัตน์น้ำหิน นาน้อย ประเทศ 18 เมษายน 2565 2565
1051 การอบรมหลักสูตร."อุ่นใจไซเบอร์" สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นางณัฐรดา จันฟุ่น สตรีศรีน่าน ประเทศ 18 เมษายน 2565 2565
1052 หลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นางดรุณี ดีปินตา สตรีศรีน่าน ประเทศ 18 เมษายน 2565 2565
1053 หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา น.ส.ปาณิตา ตาต๊ะคำ สตรีศรีน่าน ประเทศ 18 เมษายน 2565 2565
1054 การอบรมหลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์" สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา น.ส.จันทิรา เครือใจ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 18 เมษายน 2565 2565
1055 การอบรมหลักสูตร"อุ่นใจไซเบอร์"สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา น.ส.ทัศนีย์ การินทร์ สา ประเทศ 18 เมษายน 2565 2565
1056 การอบรมหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นางมยุรา ปัญญาวงค์ ปัว ประเทศ 18 เมษายน 2565 2565
1057 อบรม “หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล สำหรับครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” รหัสหลักสูตร 64145 นางมลฤดี บุญงาม แม่จริม ประเทศ 18 เมษายน 2565 2565
1058 การอบรมหลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์" สำหรับครูผู้สอนระดับปรถมศึกษาและมัธยมศึกษา น.ส.ชัญญ์อนนต์ คันนาทิพย์ สา ประเทศ 18 เมษายน 2565 2565
1059 เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร"อุ่นใจไซเบอร์" สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะนา นาหมื่นพิทยาคม ประเทศ 18 เมษายน 2565 2565
1060 "อุ่นใจไวเบอร์" สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นายจตุรนต์ อุปถัมภ์ น่านประชาอุทิศ ประเทศ 18 เมษายน 2565 2565
1061 หลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์" สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นายฐิติกร ไชยจันดี ประเทศ 18 เมษายน 2565 2565
1062 การอบรมหลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์" สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นางสกาวเดือน นาคศรี น่านประชาอุทิศ ประเทศ 18 เมษายน 2565 2565
1063 หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 19 เมษายน 2565 2565
1064 อบรมหลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา น.ส.จิตติมา เขื่อนคำ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด 19 เมษายน 2565 2565
1065 หลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์" สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา น.ส.ภิญญลักษณ์ เชื้อจันทร์ยอด มัธยมป่ากลาง ประเทศ 19 เมษายน 2565 2565
1066 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 6 จำอวดหน้าวัง (จันทรเกษม) “ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รากฐานการศึกษา สุนทรียภาพทางปัญญา คุณค่ามรดกแผ่นดิน” นายปัณณธร อ่อนแก้ว มัธยมป่ากลาง ประเทศ 19 เมษายน 2565 2565
1067 ตลาดนัดการเรียนรู้วังจันทรเกษม เฟส 2 ตลาดที่ 6 จำอวดหน้าวัง (จันทรเกษม) น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 19 เมษายน 2565 2565
1068 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plos : C4T Plus-Scratch) น.ส.วลัยภรณ์ ต๊ะติ๊บ นาน้อย ประเทศ 22 เมษายน 2565 2565
1069 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 7 สื่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์ นายปัณณธร อ่อนแก้ว มัธยมป่ากลาง ประเทศ 23 เมษายน 2565 2565
1070 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 7 สื่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์ นางวรรณี ปันอ้าย นาน้อย ประเทศ 23 เมษายน 2565 2565
1071 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 7 สื่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์ นางวรรณี ปันอ้าย นาน้อย ประเทศ 23 เมษายน 2565 2565
1072 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 7 สื่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์ นางพิชามญช์ุ โพธิพฤกษ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 23 เมษายน 2565 2565
1073 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 7 สื่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์ น.ส.พวงพยอม ถึงสุข สตรีศรีน่าน ประเทศ 23 เมษายน 2565 2565
1074 หลักสูตรที่อ7ออสื่อยุคใหม่การศึกษาออนไลน์ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 23 เมษายน 2565 2565
1075 กิจกรรมที่ 7 สื่อยุคใหม่ การสอนออนไลน์ น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 23 เมษายน 2565 2565
1076 กิจกรรมที่ 7 สื่อยุคใหม่ การสอนออนไลน์ นางจีรนันท์ กันทาวงศ์ นาน้อย ประเทศ 23 เมษายน 2565 2565
1077 หลักสูตรที่ 7 สื่อยุคใหม่การศึกษาออนไลน์ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม นางจีรนันท์ กันทาวงศ์ นาน้อย ประเทศ 23 เมษายน 2565 2565
1078 วิทยาการข้อมูล (Data Science ) (Coding Online for Teacher Plus:C๔T Plus-Data Science) นางรวงทอง ธุระยศ นาน้อย ประเทศ 23 เมษายน 2565 2565
1079 อบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch (Coding for teacher Plus : C4T Plus Scratch) รหัสหลักสูตร 64093 นางอรวรรณ ศรีอักษร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 24 เมษายน 2565 2565
1080 อบรมการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา นางนงลักษณ์ รักษาพล เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ภาค 25 เมษายน 2565 2565
1081 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning กิจกรรมที่ 8 การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์ นายอัครพนธ์ คงตาล มัธยมป่ากลาง ประเทศ 26 เมษายน 2565 2565
1082 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 8 การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์ นายปัณณธร อ่อนแก้ว มัธยมป่ากลาง ประเทศ 26 เมษายน 2565 2565
1083 กิจกรรมที่ 8 การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์ น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 26 เมษายน 2565 2565
1084 กิจกรรมที่ 8 การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์ นางจีรนันท์ กันทาวงศ์ นาน้อย ประเทศ 26 เมษายน 2565 2565
1085 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรกทางการศึกษาด้วย Active Aearning กิจกรรมที่ 9 หลักการปฏิบัติข้าราชการ นายอัครพนธ์ คงตาล มัธยมป่ากลาง ประเทศ 29 เมษายน 2565 2565
1086 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 9 หลักการปฏิบัติราชการ นายปัณณธร อ่อนแก้ว มัธยมป่ากลาง ประเทศ 29 เมษายน 2565 2565
1087 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 9 หลักการปฏิบัติราชการ นายปัณณธร อ่อนแก้ว มัธยมป่ากลาง ประเทศ 29 เมษายน 2565 2565
1088 การอบรมเชิงปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber) และระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center) น.ส.วาสนา ดีปินใจ มัธยมป่ากลาง จังหวัด 29 เมษายน 2565 2565
1089 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Memtoring) ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมวิดีโอสื่อการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ น.ส.วาสนา ดีปินใจ มัธยมป่ากลาง จังหวัด 29 เมษายน 2565 2565
1090 การอบรมเชิงปฎิบัติการความมั่นคง ปลอดภัย ไซเบอร์ (Cyber) และระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center) น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร จังหวัด 29 เมษายน 2565 2565
1091 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 9 หลักการปฎิบัติราชการ น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร ประเทศ 29 เมษายน 2565 2565
1092 หลักสูตรที่ 9 "หลักการปฏิบัติราชการ" น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 29 เมษายน 2565 2565
1093 หลักสูตรที่ 9 หลักการปฏิบัติราชการ นางจีรนันท์ กันทาวงศ์ นาน้อย ประเทศ 29 เมษายน 2565 2565
1094 การใช้คำถามในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 30 เมษายน 2565 2565
1095 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตรการอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รหัสหลักสูตร 64197 นางวัชราพร มาลี สา ประเทศ 1 พฤษภาคม 2565 2565
1096 SLC นายนิยมศิลป์ สุนทร ท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียน 1 พฤษภาคม 2565 2565
1097 อบรมหลักสูตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ระดับมัธยมศึกษา (Coding for teacher Plus : C4T Plus Unplugged 2) รหัสหลักสูตร 64095 นางอรวรรณ ศรีอักษร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 1 พฤษภาคม 2565 2565
1098 การเขียนโปรแกรมภาษา Python รหัส หลักสูตร 64069 นางปียมาศ พาใจธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 2 พฤษภาคม 2565 2565
1099 การใช้คำถามในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (Questioning in Science Classroom) น.ส.สิริกานต์ เจริญภักดี สตรีศรีน่าน ประเทศ 2 พฤษภาคม 2565 2565
1100 กิจกรรมส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์ เรื่อง วันฉัตรมงคล นางแสงดาว ปัญญาวงศ์ นาน้อย โรงเรียน 3 พฤษภาคม 2565 2565
1101 การอบรมระบบออนไลน์ วิทยาการข้อมูล(Data Science)(Coding Online for Teacher Plus:C4T Plus-Data Science) น.ส.ชรินพร ทะยศ สา ประเทศ 4 พฤษภาคม 2565 2565
1102 การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Scratch) น.ส.เบญจพร ธนะมิตร นาน้อย ประเทศ 4 พฤษภาคม 2565 2565
1103 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 10 Active Learning นายปัณณธร อ่อนแก้ว มัธยมป่ากลาง ประเทศ 5 พฤษภาคม 2565 2565
1104 การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 10 Active Learning น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร ประเทศ 5 พฤษภาคม 2565 2565
1105 การเขียนโปรแกรมScratch รหัส หลักสูตร 64070 นางปียมาศ พาใจธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 5 พฤษภาคม 2565 2565
1106 การเขียนโปรแกรมScratch รหัส หลักสูตร 64070 นางปียมาศ พาใจธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 5 พฤษภาคม 2565 2565
1107 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning นางศิริลักษณ์ ยะวิญชาญ สตรีศรีน่าน ประเทศ 5 พฤษภาคม 2565 2565
1108 การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 นางปิยธิดา หม่องต๊ะ สันติสุขพิทยาคม ประเทศ 5 พฤษภาคม 2565 2565
1109 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากิจกรรมที่ 10 Active Learning นางจีรนันท์ กันทาวงศ์ นาน้อย ประเทศ 5 พฤษภาคม 2565 2565
1110 การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการActive Learning ผ่านระบบออนไลน์ น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 5 พฤษภาคม 2565 2565
1111 การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Scratch) นายธีระพันธ์ ทะก๋า นาน้อย ประเทศ 7 พฤษภาคม 2565 2565
1112 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตร วิทยาการข้อมูล (Data Science) (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Data Science) รหัสหลักสูตร 64066 นางวัชราพร มาลี สา ประเทศ 9 พฤษภาคม 2565 2565
1113 วิทยาการข้อมูล(Data Science) รหัส หลักสูตร 64066 นางปียมาศ พาใจธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 9 พฤษภาคม 2565 2565
1114 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตร การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Data Science) รหัสหลักสูตร 64070 นางวัชราพร มาลี สา ประเทศ 10 พฤษภาคม 2565 2565
1115 อบรมออนไลน์หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus : C4T Plus-Scratch) น.ส.ชรินพร ทะยศ สา ประเทศ 10 พฤษภาคม 2565 2565
1116 เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน น.ส.ทัดดาว กันตะนา นาหมื่นพิทยาคม จังหวัด 10 พฤษภาคม 2565 2565
1117 การเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python) น.ส.เบญจพร ธนะมิตร นาน้อย ประเทศ 10 พฤษภาคม 2565 2565
1118 วิทยาการข้อมูล (Data Science) (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Data-Science) น.ส.เบญจพร ธนะมิตร นาน้อย ประเทศ 11 พฤษภาคม 2565 2565
1119 การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือหลักสูตรขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (Assistant Trainers Course) A.L.T.C รุ่นที่ 939 น.ส.วาสนา ดีปินใจ มัธยมป่ากลาง จังหวัด 12 พฤษภาคม 2565 2565
1120 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ รุ่นที่ 939 นายสมโภชน์ หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด 12 พฤษภาคม 2565 2565
1121 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตร การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Data Science) รหัสหลักสูตร 64069 นางวัชราพร มาลี สา ประเทศ 13 พฤษภาคม 2565 2565
1122 วิทยาการข้อมูล (Data Science) (Coding Online for Teacher Plus: CeT Plus-Data Science) นายธีระพันธ์ ทะก๋า นาน้อย ประเทศ 14 พฤษภาคม 2565 2565
1123 การเขียนโปรแกรม Scratch(Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Scratch) น.ส.อุมาวดี วงษ์มิตร นาน้อย ประเทศ 14 พฤษภาคม 2565 2565
1124 อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษา Python น.ส.น้ำเพชร สิงหราไชย นาน้อย ประเทศ 14 พฤษภาคม 2565 2565
1125 วิทยาการข้อมูล (Data Science) (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Data Science) นายฐิติกร ไชยจันดี ประเทศ 15 พฤษภาคม 2565 2565
1126 การเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python) นายฐิติกร ไชยจันดี ประเทศ 15 พฤษภาคม 2565 2565
1127 การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Scratch) นายฐิติกร ไชยจันดี ประเทศ 15 พฤษภาคม 2565 2565
1128 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตรการอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รหัสหลักสูตร 64198 นางวัชราพร มาลี สา ประเทศ 18 พฤษภาคม 2565 2565
1129 วิทยาการข้อมูล (Data Science) (Coding Online for Teacher Plus: C๔T Plus-Data Science) นายโกศล พิศุทธิ์ภักดี บ่อเกลือ ประเทศ 18 พฤษภาคม 2565 2565
1130 การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 น.ส.ยุวดี ชุรี ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ภาค 23 พฤษภาคม 2565 2565
1131 การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายฐิติกร ไชยจันดี ประเทศ 23 พฤษภาคม 2565 2565
1132 การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นายฐิติกร ไชยจันดี ประเทศ 23 พฤษภาคม 2565 2565
1133 การอบรมพัฒนาศักยภาพครูส่งเสริมการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์วิถีใหม่วิถีออนาคต น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 24 พฤษภาคม 2565 2565
1134 การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา "พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล" นางจินตนา ถาวรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 31 พฤษภาคม 2565 2565
1135 หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” เนื่องในวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Platform) นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 31 พฤษภาคม 2565 2565
1136 พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล นางรวงทอง ธุระยศ นาน้อย ประเทศ 31 พฤษภาคม 2565 2565
1137 coding oline grade 10-12 teacher นางเกษร สติมั่น หนองบัวพิทยาคม ประเทศ 3 มิถุนายน 2565 2565
1138 ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา นายเกษมศานต์ กาวิชัย มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ประเทศ 4 มิถุนายน 2565 2565
1139 การอบรมเชิงปฏิบัติการและเป็นครูที่ปรึกษานักเรียนเข้าร่วมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ กิจกรรมโครงงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชการที่ 10 น.ส.วาสนา ดีปินใจ มัธยมป่ากลาง จังหวัด 12 มิถุนายน 2565 2565
1140 การพัฒนาศักยภาพครูส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต ระดับClassic น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 16 มิถุนายน 2565 2565
1141 โครงการเสริมสร้างตวามเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ตามวิถีรัฐธรรมนูญ น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 18 มิถุนายน 2565 2565
1142 การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการActive Learning ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่ 8 กิจกรรมขึ้นไปและได้รับรางวัล "บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกาาธิการ" น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 18 มิถุนายน 2565 2565
1143 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 5 คุณค่าทางวัฒนธรรมในความดีงามของชีวิต นายปัณณธร อ่อนแก้ว มัธยมป่ากลาง ประเทศ 18 มิถุนายน 2565 2565
1144 การอบรมพัฒนาครูด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ระดับชาติและสมรรถนะผู้เรียนตามบริบทท้องถิ่น น.ส.วาสนา ดีปินใจ มัธยมป่ากลาง จังหวัด 18 มิถุนายน 2565 2565
1145 การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 5 คุณค่าทางวัฒนธรรมในความงดงามของชีวิต