รายงานการพัฒนาตนเอง

นางนภาพร วรรณภพ

# หลักสูตร ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล สำหรับครูประถมศึกษา นางนภาพร วรรณภพ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 21 มกราคม 2565 2565
2 เงินทองต้องวางแผน นางนภาพร วรรณภพ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 30 มกราคม 2565 2565