รายงานการพัฒนาตนเอง

นางวิจิตรา กาแก้ว

# หลักสูตร ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน นางวิจิตรา กาแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 23 กุมภาพันธ์ 2564 2564
2 การอบรม ตามโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตร การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นางวิจิตรา กาแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 20 เมษายน 2564 2564