รายงานการพัฒนาตนเอง

นายอภิราม งานชูกิจ

# หลักสูตร ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 อบรมออนไลน์ครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) นายอภิราม งานชูกิจ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 7 มิถุนายน 2564 2564
2 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online Grade 7-9Teacher (C4T-9) นายอภิราม งานชูกิจ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 3 กุมภาพันธ์ 2565 2565
3 หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน (AI for School ) นายอภิราม งานชูกิจ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 2 กรกฎาคม 2565 2565