รายงานการพัฒนาตนเอง

นางอรวรรณ ศรีอักษร

# หลักสูตร ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปี่ที่ 1-3 (Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T-8) นางอรวรรณ ศรีอักษร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 7 พฤษภาคม 2564 2564
2 อบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch (Coding for teacher Plus : C4T Plus Scratch) รหัสหลักสูตร 64093 นางอรวรรณ ศรีอักษร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 24 เมษายน 2565 2565
3 อบรมหลักสูตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ระดับมัธยมศึกษา (Coding for teacher Plus : C4T Plus Unplugged 2) รหัสหลักสูตร 64095 นางอรวรรณ ศรีอักษร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 1 พฤษภาคม 2565 2565
4 อบรมครูโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ (Power+ Coding) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นางอรวรรณ ศรีอักษร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 25 มิถุนายน 2566 2566
5 ารอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีถาวะโรคซึมเศร้าภายใต้โครงการโรงเรียนสุขใจ ปลอดภัยโรคซึมเศร้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นางอรวรรณ ศรีอักษร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 16 กรกฎาคม 2566 2566