รายงานการพัฒนาตนเอง

นายณรงค์ฤทธิ์ ทิศทาพวน

# หลักสูตร ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การอบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 Coding Online for Grade 10 – 12 Teacher (C4T – 9) นายณรงค์ฤทธิ์ ทิศทาพวน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 8 มีนาคม 2564 2564
2 การอบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 Coding Online for Grade 7 - 9 Teacher (C4T – 8) นายณรงค์ฤทธิ์ ทิศทาพวน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 8 มีนาคม 2564 2564