รายงานการพัฒนาตนเอง

นางอมรรัตน์ พรมไชยวงค์

# หลักสูตร ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นางอมรรัตน์ พรมไชยวงค์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 22 พฤษภาคม 2565 2565
2 การอบรมหลักสูตรการรู้ดิจิทัล นางอมรรัตน์ พรมไชยวงค์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 22 มีนาคม 2567 2567