รายงานการพัฒนาตนเอง

นายนพพล สุขภิรมย์

# หลักสูตร ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นายนพพล สุขภิรมย์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 28 พฤษภาคม 2564 2564