รายงานการพัฒนาตนเอง

นายบรรยวัสถ์ พิชัยวงค์

# หลักสูตร ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 พัฒนาครูด้านความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนครูวิทยาศาสตร์ นายบรรยวัสถ์ พิชัยวงค์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 30 กันยายน 2560 2560
2 หลักสูตรวิธีการขโมยความสำเร็จจากอนาคต นายบรรยวัสถ์ พิชัยวงค์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 1 ตุลาคม 2560 2560
3 หลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม GeoGebra นายบรรยวัสถ์ พิชัยวงค์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 16 กันยายน 2561 2561
4 การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นายบรรยวัสถ์ พิชัยวงค์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 7 เมษายน 2563 2563
5 ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล (Habitscan Types of Learners) นายบรรยวัสถ์ พิชัยวงค์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 8 พฤษภาคม 2564 2564