รายงานการพัฒนาตนเอง

น.ส.รัชนีกร เกิดไชย

# หลักสูตร ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง แบบออนไลน์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น น.ส.รัชนีกร เกิดไชย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 15 กันยายน 2561 2561
2 การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติ และการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา น.ส.รัชนีกร เกิดไชย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 13 มีนาคม 2563 2563
3 เพศวิถีศึกษา น.ส.รัชนีกร เกิดไชย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 27 เมษายน 2564 2564