รายงานการพัฒนาตนเอง

นายดลกิต นาทชัชวาลกุล

# หลักสูตร ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การสอนเพศวิถีศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายดลกิต นาทชัชวาลกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 27 เมษายน 2564 2564
2 หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล นายดลกิต นาทชัชวาลกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 21 มกราคม 2565 2565
3 การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นายดลกิต นาทชัชวาลกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 4 กุมภาพันธ์ 2565 2565