รายงานการพัฒนาตนเอง

นายนิวัฒน์ พันน้อย

# หลักสูตร ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 7 อุปนิสัยสำหรับการศึกษา (The 7 habits for Teacher) นายนิวัฒน์ พันน้อย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 27 สิงหาคม 2560 2560
2 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 นายนิวัฒน์ พันน้อย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 19 สิงหาคม 2561 2561
3 การฝึกอบรมหลักสูตรค่าย 1 สอวน. วิชาคณิตศาสตร์ นายนิวัฒน์ พันน้อย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 13 สิงหาคม 2562 2562
4 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายนิวัฒน์ พันน้อย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564