รายงานการพัฒนาตนเอง

น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ

# หลักสูตร ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ประจำปีงบประมาณ 2564 น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร ประเทศ 17 กุมภาพันธ์ 2564 2564
2 การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการเส้นทางวิชาชีพครูจะก้าวเดินไปในทิศทางใด น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร ประเทศ 11 สิงหาคม 2564 2564
3 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบออนไลน์ น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
4 การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 6 การออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร ประเทศ 27 สิงหาคม 2564 2564
5 การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 7 นวัตกรรมเพื่อการศึกษาไทย น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร ประเทศ 31 สิงหาคม 2564 2564
6 อบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2564 น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร จังหวัด 10 กันยายน 2564 2564
7 อบรมเชิงปฎิบัติการโครงการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร จังหวัด 13 กันยายน 2564 2564
8 โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหย่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ กับแนวทางการประกันคุณภาพทางการศึกษาภายนอกใต้สถานการณ์ COVID-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร ประเทศ 19 มกราคม 2565 2565
9 การใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE Safety PLatform) น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร ประเทศ 15 กุมภาพันธ์ 2565 2565
10 การอบรมเชิงปฎิบัติการความมั่นคง ปลอดภัย ไซเบอร์ (Cyber) และระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center) น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร จังหวัด 29 เมษายน 2565 2565
11 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 9 หลักการปฎิบัติราชการ น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร ประเทศ 29 เมษายน 2565 2565
12 การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 10 Active Learning น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร ประเทศ 5 พฤษภาคม 2565 2565
13 การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 5 คุณค่าทางวัฒนธรรมในความงดงามของชีวิต น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร ประเทศ 18 มิถุนายน 2565 2565
14 การอบรม "ภัย Call Center กลลวงออนไลน์บทเรียนราคาแพง!!!" ผ่านระบบออนไลน์ น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร ประเทศ 19 มกราคม 2566 2566
15 Creative and Active Learning Class Using PowerPoint & CalssPoint2 น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร ประเทศ 11 มีนาคม 2566 2566
16 การเขียนโปรแกรม Scrtach น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร ประเทศ 28 เมษายน 2566 2566
17 วิทยาการข้อมูล น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร ประเทศ 3 พฤษภาคม 2566 2566
18 English Discoveriers น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร ประเทศ 7 มิถุนายน 2566 2566
19 อบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร ประเทศ 14 มกราคม 2567 2567