รายงานการพัฒนาตนเอง

น.ส.วรรณิศา จินนะ

# หลักสูตร ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย ประเทศ 16 พฤษภาคม 2563 2563
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
3 การอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้วิชาเพิ่มเติมชีววิทยา แบบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย ประเทศ 31 มกราคม 2565 2565
4 การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย ประเทศ 30 สิงหาคม 2566 2566