รายงานการพัฒนาตนเอง

นางวรรณี ปันอ้าย

# หลักสูตร ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและการจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค NEXT Normal นางวรรณี ปันอ้าย นาน้อย ประเทศ 11 กันยายน 2564 2564
2 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 7 สื่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์ นางวรรณี ปันอ้าย นาน้อย ประเทศ 23 เมษายน 2565 2565
3 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 7 สื่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์ นางวรรณี ปันอ้าย นาน้อย ประเทศ 23 เมษายน 2565 2565
4 อบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย นางวรรณี ปันอ้าย นาน้อย โรงเรียน 5 ธันวาคม 2565 2565
5 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (ACTIVE LEARNING) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการตามวิถีน่าน นางวรรณี ปันอ้าย นาน้อย จังหวัด 10 พฤษภาคม 2566 2566
6 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (ACTIVE LEARNING) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการตามวิถีน่าน นางวรรณี ปันอ้าย นาน้อย โรงเรียน 17 พฤษภาคม 2566 2566
7 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรรียนการสอนในหัวข้อ Bing ช่วยครูสร้างสรรค์ภาพ นางวรรณี ปันอ้าย นาน้อย ประเทศ 8 กุมภาพันธ์ 2567 2567