รายงานการพัฒนาตนเอง

น.ส.น้ำเพชร สิงหราไชย

# หลักสูตร ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 น.ส.น้ำเพชร สิงหราไชย นาน้อย ประเทศ 16 พฤษภาคม 2563 2563
2 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1-3 น.ส.น้ำเพชร สิงหราไชย นาน้อย ประเทศ 19 พฤษภาคม 2563 2563
3 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 Codeing online น.ส.น้ำเพชร สิงหราไชย นาน้อย ประเทศ 3 มิถุนายน 2564 2564
4 อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษา Python น.ส.น้ำเพชร สิงหราไชย นาน้อย ประเทศ 14 พฤษภาคม 2565 2565
5 การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy น.ส.น้ำเพชร สิงหราไชย นาน้อย ประเทศ 23 สิงหาคม 2566 2566