รายงานการพัฒนาตนเอง

นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์

# หลักสูตร ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 12 กุมภาพันธ์ 2564 2564
2 หลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E - Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพสวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน" นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 25 มิถุนายน 2564 2564
3 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
4 หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 19 เมษายน 2565 2565