รายงานการพัฒนาตนเอง

น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ

# หลักสูตร ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E - Learning น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ น่านนคร ประเทศ 6 กันยายน 2562 2562
2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ น่านนคร ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564