รายงานการพัฒนาตนเอง

นางปวีณา ปิ่นทอง

# หลักสูตร ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 21 เมษายน 2560 2560
2 การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 28 เมษายน 2560 2560
3 การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 17 กันยายน 2560 2560
4 การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0 นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 24 กันยายน 2560 2560
5 การเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 26 สิงหาคม 2561 2561
6 การใช้คำถามในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 30 เมษายน 2565 2565