รายงานการพัฒนาตนเอง

นายมนตรี ฆ้องเดช

# หลักสูตร ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 อบรมหลักสูตร พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่นที่ 3 นายมนตรี ฆ้องเดช หนองบัวพิทยาคม ประเทศ 24 กันยายน 2560 2560
2 หลักสูตร เทคนิคการสอนสำหรับครูไทยยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร นายมนตรี ฆ้องเดช หนองบัวพิทยาคม จังหวัด 5 สิงหาคม 2561 2561