รายงานการพัฒนาตนเอง

นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง

# หลักสูตร ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 6 มิถุนายน 2564 2564
2 อบรมออนไลน์ดารจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (Coding Online For นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 7 กุมภาพันธ์ 2565 2565