รายงานการพัฒนาตนเอง

นางสุธีรา งานชูกิจ

# หลักสูตร ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ Coding Online for Grade ๗ - ๙Teacher(C๔T-๘) นางสุธีรา งานชูกิจ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 4 มิถุนายน 2564 2564
2 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ Coding Online for Grade ๑๐ - ๑๒Teacher (C๔T - ๙) นางสุธีรา งานชูกิจ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 5 มิถุนายน 2564 2564