รายงานการพัฒนาตนเอง

น.ส.สุภาพรรณ สิทธิวงศ์

# หลักสูตร ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสมรรถนะสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ น.ส.สุภาพรรณ สิทธิวงศ์ สา ประเทศ 6 มิถุนายน 2564 2564