รายงานการพัฒนาตนเอง

นายเกษมศานต์ กาวิชัย

# หลักสูตร ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E - Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายเกษมศานต์ กาวิชัย นาน้อย ประเทศ 19 มีนาคม 2564 2564
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผล วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 2 นายเกษมศานต์ กาวิชัย นาน้อย ประเทศ 8 สิงหาคม 2564 2564
3 ผ่านการเรียนออนไลน์ตามเกณฑ์การวัดผลในรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อการศึกษา นายเกษมศานต์ กาวิชัย นาน้อย ประเทศ 20 สิงหาคม 2564 2564
4 ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา นายเกษมศานต์ กาวิชัย นาน้อย ประเทศ 4 มิถุนายน 2565 2565
5 การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) นายเกษมศานต์ กาวิชัย นาน้อย ประเทศ 16 เมษายน 2567 2567