รายงานการพัฒนาตนเอง

นายสมนึก ปินตา

# หลักสูตร ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร”หลักสูตรอบรมออนไลน์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6” นายสมนึก ปินตา ประเทศ 25 พฤษภาคม 2563 2563
2 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร”หลักสูตรอบรมออนไลน์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3” นายสมนึก ปินตา ประเทศ 4 มิถุนายน 2563 2563