รายงานการพัฒนาตนเอง

นางสุมาลี สมบัติปัญญ์

# หลักสูตร ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร(คูปองครู) หลักสูตร การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเทศไทย 4.0 หลักสูตรระดับสูง (Advanced Level Course)) นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา ประเทศ 15 กันยายน 2561 2561
2 การอบรมหลักสูตรสถาบันคุรุพัฒนารับรอง หลักสูตรระดับกลาง (Intermediate level) นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา ประเทศ 15 เมษายน 2563 2563
3 การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา: การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E- Learning" นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา ประเทศ 2 มีนาคม 2564 2564
4 การอบรมตามโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากลในกิจกรรมพัฒนาครูให้มีวิทยาฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ ก.ค.ศ. กำหนด นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา โรงเรียน 11 กรกฎาคม 2564 2564
5 การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทร์เกษม หลักสูตรที่ 2 คุณธรรมจริยธรรมเด็ก ทางรอดของสังคม นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา ประเทศ 10 สิงหาคม 2564 2564
6 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
7 การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทร์เกษม หลักสูตรที่ 7 Education Innovation นวัตกรรมเพื่ออนาคตการศึกษาไทย นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา ประเทศ 31 สิงหาคม 2564 2564
8 การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทร์เกษม หลักสูตรที่ 9 Active Learning นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา ประเทศ 10 กันยายน 2564 2564