รายงานการพัฒนาตนเอง

นางปียมาศ พาใจธรรม

# หลักสูตร ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 Python ขั้นพื้นฐาน ส าหรับการจัดการ เรียนรู้วิทยาการค านวณ ระดับ มัธยมศึกษารหัสหลักสูตร 64199 นางปียมาศ พาใจธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 27 กุมภาพันธ์ 2565 2565
2 การเขียนโปรแกรมภาษา Python รหัส หลักสูตร 64069 นางปียมาศ พาใจธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 2 พฤษภาคม 2565 2565
3 การเขียนโปรแกรมScratch รหัส หลักสูตร 64070 นางปียมาศ พาใจธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 5 พฤษภาคม 2565 2565
4 การเขียนโปรแกรมScratch รหัส หลักสูตร 64070 นางปียมาศ พาใจธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 5 พฤษภาคม 2565 2565
5 วิทยาการข้อมูล(Data Science) รหัส หลักสูตร 64066 นางปียมาศ พาใจธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 9 พฤษภาคม 2565 2565
6 งานการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และอากาศยานไร้คนขับ ระดับนานาชาต นางปียมาศ พาใจธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 3 ธันวาคม 2565 2565
7 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะจำเป็นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะโรคซึมเศร้า นางปียมาศ พาใจธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 16 กรกฎาคม 2566 2566