รายงานการพัฒนาตนเอง

นางรัตนา วรินทร์

# หลักสูตร ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 อบรมออนไลน์ หลักสูตรเพศวิถีศึกษา นางรัตนา วรินทร์ ทุ่งช้าง ประเทศ 16 สิงหาคม 2562 2562
2 อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา นางรัตนา วรินทร์ ทุ่งช้าง ประเทศ 6 กันยายน 2562 2562
3 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่1-3 นางรัตนา วรินทร์ ทุ่งช้าง ประเทศ 10 พฤษภาคม 2563 2563
4 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่4-6 นางรัตนา วรินทร์ ทุ่งช้าง ประเทศ 26 พฤษภาคม 2563 2563
5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการด้านข้อมูลการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยระบบอิเล็คทรอนิกส์ นางรัตนา วรินทร์ ทุ่งช้าง ประเทศ 16 กุมภาพันธ์ 2564 2564
6 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่1-3 นางรัตนา วรินทร์ ทุ่งช้าง ประเทศ 3 เมษายน 2564 2564
7 โครงการ Food Good For All กินดี-อยู่ดี อบรมเกี่ยวกับอาหารที่ลดการเบียดเบียนสุขภาพจากพืช นางรัตนา วรินทร์ ทุ่งช้าง ประเทศ 17 กรกฎาคม 2564 2564