รายงานการพัฒนาตนเอง

ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา

# หลักสูตร ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 ผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
2 กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านลูกเสือ ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัด 25 พฤศจิกายน 2564 2564
3 อบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นานาชาติ 26 ธันวาคม 2564 2564
4 อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ( CEFR ) ด้วยระบบ e- Learning ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 11 กรกฎาคม 2565 2565
5 การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลงานทางวิชาการของผู้บริหาร เพื่อขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามเกณฑ์ ว10/2564 ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 3 พฤษภาคม 2566 2566