รายงานการพัฒนาตนเอง

นางจิรารัตน์ บริวัน

# หลักสูตร ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล นางจิรารัตน์ บริวัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 27 กันยายน 2563 2563
2 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นางจิรารัตน์ บริวัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 4 กุมภาพันธ์ 2564 2564
3 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นางจิรารัตน์ บริวัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 31 มกราคม 2565 2565