รายงานการพัฒนาตนเอง

นางศิริลดา เปียงชมภู

# หลักสูตร ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูบูรณาการสาระ : การจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ ตามรูปแบบการจัดกิจกรรม การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นางศิริลดา เปียงชมภู สันติสุขพิทยาคม ประเทศ 15 พฤษภาคม 2563 2563
2 การพัฒนาสมรรถนะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM Education ที่เน้นทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำรงชีวิต ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นางศิริลดา เปียงชมภู สันติสุขพิทยาคม ประเทศ 15 พฤษภาคม 2564 2564
3 การพัฒนาสมรรถนะครูการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้วัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่น บูรณาการสะเต็มศึกษาและแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นางศิริลดา เปียงชมภู สันติสุขพิทยาคม ประเทศ 28 มิถุนายน 2564 2564