รายงานการพัฒนาตนเอง

นางเยาวลักษณ์ สุวรรณตระการ

# หลักสูตร ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู นางเยาวลักษณ์ สุวรรณตระการ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 19 พฤษภาคม 2564 2564
2 วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย นางเยาวลักษณ์ สุวรรณตระการ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 6 สิงหาคม 2564 2564
3 โครงสร้างกระทาวงศึกษาธิดารเส้นทางวิชาชีพครูจะก้าวเดินไปทิศทางใด นางเยาวลักษณ์ สุวรรณตระการ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 13 สิงหาคม 2564 2564