รายงานการพัฒนาตนเอง

นายสรศักดิ์ ธงหิมะ

# หลักสูตร ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 โครงการโรงเรียนปลอดภัย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 26 มกราคม 2565 2565