รายงานการพัฒนาตนเอง

นางเนตรนภา ขจรบริรักษ์

# หลักสูตร ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนแลการสอนอย่างสร้างสรรค์ นางเนตรนภา ขจรบริรักษ์ ศรีนครน่าน ประเทศ 1 กรกฎาคม 2561 2561
2 อบรมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาครูคณิตศาสตร์สู่ยุคEducation 4.0:ม.ปลาย นางเนตรนภา ขจรบริรักษ์ ศรีนครน่าน ประเทศ 2 กันยายน 2561 2561
3 อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา:ม.ต้น นางเนตรนภา ขจรบริรักษ์ ศรีนครน่าน ประเทศ 11 พฤษภาคม 2562 2562
4 อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา:ม.ปลาย นางเนตรนภา ขจรบริรักษ์ ศรีนครน่าน ประเทศ 20 พฤษภาคม 2562 2562
5 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูม 4-6 นางเนตรนภา ขจรบริรักษ์ ศรีนครน่าน ประเทศ 19 พฤษภาคม 2563 2563
6 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูม.1-3 นางเนตรนภา ขจรบริรักษ์ ศรีนครน่าน ประเทศ 17 มกราคม 2565 2565