รายงานการพัฒนาตนเอง

น.ส.ปณิฏฐา เพ็งไธสง

# หลักสูตร ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โดยการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ลื่นไถลก็ไม่กลัว น.ส.ปณิฏฐา เพ็งไธสง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด 11 พฤษภาคม 2562 2562
2 หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โดยการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจพันธุ์ทันด่วน น.ส.ปณิฏฐา เพ็งไธสง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด 20 พฤษภาคม 2562 2562
3 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T-8) น.ส.ปณิฏฐา เพ็งไธสง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด 17 มิถุนายน 2563 2563
4 ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 1 (Al for Schools Level 1) น.ส.ปณิฏฐา เพ็งไธสง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 31 มกราคม 2566 2566
5 การเขียนโปรแกรม Scratch น.ส.ปณิฏฐา เพ็งไธสง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 31 กรกฎาคม 2566 2566
6 เพิ่มพูนสมรรถนะวิชาชีพออนไลน์ความปลอดภัยในโลกอินเทอร์เน็ต และการจัดการ Google Workspace Admin น.ส.ปณิฏฐา เพ็งไธสง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 22 มกราคม 2567 2567
7 การพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนจรรยาบรรณของวิชิชีพทางการศึกษาออนไลน์ ตามหลักสูตรเพิ่มพูนสมรรถนะทางวิชาชีพออนไลน์ น.ส.ปณิฏฐา เพ็งไธสง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 22 มกราคม 2567 2567
8 การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน หลักสูตร ครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2566 น.ส.ปณิฏฐา เพ็งไธสง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ภาค 3 กุมภาพันธ์ 2567 2567
9 การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค หลักสูตร ครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2566 น.ส.ปณิฏฐา เพ็งไธสง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ภาค 3 กุมภาพันธ์ 2567 2567