รายงานการพัฒนาตนเอง

นางปัทมพร กนกน้อยหมอ

# หลักสูตร ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 ประยุกต์ใช้จินตปัญญาศึกษาในการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ภาค 2 กันยายน 2561 2561
2 `อบรมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องนวัตกรรสร้างสรรค์เพื่อการสอนภาาาและวรรรกรรมไทยในศตวรรษที่ 21 นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 2 ธันวาคม 2561 2561
3 สอบผ่านหลักสูตรสำหรับข้าราชการ สุจริตไทย ผ่านระบบ E-Learning จาก WWW. thaihonesty.org นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 2 กันยายน 2562 2562
4 โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 14 ธันวาคม 2562 2562
5 ครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 10 พฤษภาคม 2563 2563
6 อบรมหลักสุตรออนไลน์ผ่านการทดสอบ นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 14 พฤษภาคม 2563 2563
7 หลักสุตรออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 14 พฤษภาคม 2563 2563
8 หลักสุตรv[i,ออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 22 พฤษภาคม 2563 2563
9 สัมมนาออนไลน์การศึกษาแบบเข้าใจตัวตน วิถีฟิลแลนด์ นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 7 สิงหาคม 2563 2563
10 ประชุมสัมมนาออนไลน์ เรื่องรากแก้วชีวิต เพื่ออนาคตการศึกษาไทย นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 15 สิงหาคม 2563 2563
11 ประชุมสัมมนาออนไลน์ เรื่องปลุกสมองส่องใจ ให้ไทยเป็นหนึ่งเดียว นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 12 กันยายน 2563 2563
12 สัมมนาออนไลน์ เรื่องจับดี จับใจ ก้าวไกลด้วยมือครู นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 3 ตุลาคม 2563 2563
13 สัมมนาออนไลน์ เรื่องเปิดบ้าน Proteacher พาคุณครูสู่ดวงดาว นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 24 ตุลาคม 2563 2563
14 อบรมสัมมนาออนไลน์หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครู โดยใช้ Conten ตามรอยเท้าพ่อ สู่ความพอเพียง นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 30 มกราคม 2564 2564
15 อบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
16 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวฯสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 9 กุมภาพันธ์ 2565 2565
17 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 23 มีนาคม 2566 2566
18 อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 30 สิงหาคม 2566 2566