รายงานการพัฒนาตนเอง

นายพยนต์ อ่อนเป็ง

# หลักสูตร ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 8 พฤษภาคม 2563 2563
2 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 7 มีนาคม 2564 2564
3 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 7 พฤษภาคม 2564 2564
4 วิทยาศาสตร์ข้อมูลด้วยอุตุน้อยแบบออนไลน์ รุ่นที่ 2 รหัสหลักสูตร 65078 นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 14 มีนาคม 2567 2567
5 อบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 1 (AI for Schools Level 1) นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 14 มีนาคม 2567 2567
6 อบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 2 (AI for Schools Level 2) นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 14 มีนาคม 2567 2567