รายงานการพัฒนาตนเอง

น.ส.วิลันดา กอบกอง

# หลักสูตร ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่4-6 น.ส.วิลันดา กอบกอง แม่จริม ประเทศ 24 พฤษภาคม 2564 2564
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ น.ส.วิลันดา กอบกอง แม่จริม ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564