ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

นางสาวนันท์ณิภัค วังแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และหลักเกณฑ์การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ ห้องประชุมโรงแรมน้ำทอง จังหวัดน่าน วันที่ 8 สิงหาคม 2565

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-08-30 17:01:37)