นำนักเรียนแกนนำ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตร “พี่ชวนน้องรักษ์ป่าน่าน”

นางสาวรัตนาภรณ์ เรือนคำ และนางสาวสุรีย์พร อินไชย ครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม นำนักเรียนแกนนำ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตร “พี่ชวนน้องรักษ์ป่าน่าน” ตามโครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน “ศาสตร์แห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน” โครงการรักษ์ป่าน่าน ตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคต ตามบริบทพื้นที่ (เครือข่ายภาคเหนือ) ประจำปี 2565 ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิวรีสอร์ท วันที่ 16-18 สิงหาคม 2565

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-08-30 17:16:20)